Prentisiaethau

Prentisiaethau

BETH YW PRENTISIAETHAU?

Mae Prentisiaethau yn rhoi’r cyfle i chi weithio i gyflogwr, ennill cyflog ac ennill cymhwyster wrth feithrin sgiliau a phrofiad gwerthfawr yn y gweithle.

PRIF FUDDION:

 • Ennill cyflog
 • Derbyn hyfforddiant
 • Ennill cymwysterau cydnabyddedig
 • Cael hyfforddiant a sgiliau yn y gwaith
 • Cael gwyliau gyda tha^l
 • Dechrau gyrfa NI FYDDWCH MEWN DYLED AR O^L I CHI GWBLHAU EICH PRENTISIAETH O’I GYMHARU A^ MYND I BRIFYSGOL

Mae prentisiaethau Lefel 2 a 3 yn cael eu hariannu ar gyfer unrhyw un 16-24 oed. Gellir ariannu prentisiaeth uwch ar gyfer unrhyw oedran – mae meini prawf cymhwysedd gyda’r rhain. Mae tair lefel o Brentisiaethau, sy’n cymryd rhwng 1 a 3 blynedd i’w cwblhau. Byddwch yn ennill cymwysterau a gafodd eu cymeradwyo gan y diwydiant ac yn cael profiad gwaith helaeth.

MAE NIFER O GYFLOGWYR YN GWERTHFAWROGI SGILIAU PRENTISIAID YN HYTRACH NA GRADDEDIGION MAE COLEG CAMBRIA YN CYNNIG PRENTISIAETHAU YN Y RHAN FWYAF O FEYSYDD GALWEDIGAETHOL GAN GYNNWYS:

 • Adeiladu (crefftau amrywiol)
 • Amaethyddiaeth
 • Arwain a Rheoli
 • Blodeuwriaeth
 • Cerbydau Modur
 • Coedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad
 • Cyllid (AAT)
 • Cynhyrchu Bwyd
 • Dysgu a Datblygu
 • Garddwriaeth
 • Glanhau
 • Gofal Anifeiliaid
 • Gofal Ceffylau
 • Gofal Plant
 • Gosod Trydan
 • Gwaith Warws a Logisteg
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Gweinyddu Busnes
 • Gweithgynhyrchu
 • Gweithrediadau Hamdden
 • Gwerthu a Telewerthu
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Manwerthu
 • Marchnata
 • Peirianneg (amrywiol ddisgyblaethau)
 • Peirianneg Amaethyddol a Pheiriannau
 • Rheoli Cyfleusterau
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Trin Gwallt
 • Therapi Harddwch

PA GYMWYSTERAU FYDDAF EU HANGEN I DDILYN PRENTISIAETH?

Mae Prentisiaethau ar gael ar wahanol lefelau. Bydd eich cymwysterau yn penderfynu pa lefel fyddwch yn dechrau arno - bydd angen i chi fod yn gweithio mewn swydd addas hefyd.

Prentisiaethau Canolradd

Bydd gan bob rhaglen ofynion mynediad gwahanol, gan ddechrau heb unrhyw gymwysterau ffurfiol hyd at lefelau penodol mewn Mathemateg a Saesneg.

Prentisiaethau Uwch

Fel arfer byddwch angen 5 TGAU graddau A *- C, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Dyfodol

Mynd ymlaen i gymhwyster lefel 3.

Dyfodol

Mynd ymlaen i gymhwyster lefel 4.

Lefel 4

Prentisiaethau Uwch Fel arfer, dylech fod wedi cwblhau prentisiaeth Lefel 3 neu fod gennych chi’r cymwysterau / sgiliau neu’r profiad perthnasol. Mae Prentisiaid Uwch yn gallu ennill cymwysterau lefel gradd.

FAINT FYDDA I'N EI ENNILL?

Mae Prentisiaethau’n dechrau ar yr isafswm cyflog, ond mae llawer o gyflogwyr yn talu rhagor na hynny.

BETH OS YDW I’N GWEITHIO EISOES?

Dim problem! Mae llawer o gwmniÅNau yn defnyddio Prentisiaethau i ailhyfforddi staff, neu fel cyfle ar gyfer dysgu a datblygu.

BETH OS NA FYDDA I’N CAEL PRENTISIAETH?

Mae nifer o ddewisiadau gwahanol ar gael i chi, gan gynnwys Hyfforddeiaeth. Cewch lwfans hyfforddi tra byddwch yn dilyn y cynllun hwn a byddwch yn cynyddu eich siawns o gael prentisiaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch y ti^m ar 0800 30 30 006 neu anfonwch e-bost at: employers@cambria.ac.uk

BETH AM FY NYFODOL – FYDDAI’N WELL I MI FYND I BRIFYSGOL?

Byddwch yn ennill cymwysterau a gafodd eu cymeradwyo gan y diwydiant ac yn cael profiad gwaith helaeth. Mae rhai Prentisiaethau Uwch yn cynnwys graddau sylfaen, TGAU neu raddau. Gall hyn eich gwneud yn fwy cyflogadwy na rhywun a^ gradd - roedd Syr Alex Ferguson, Rebecca Adlington OBE a John Frieda i gyd yn brentisiaid unwaith.

Gweithgynhyrchu Uwch - astudiaeth achos Prentisiaeth Uwch

Downloads

Download
pt

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×