Safon Uwch

Safon Uwch

Yng Ngholeg Cambria rydym yn falch o’n darpariaeth Safon Uwch sy’n arwain y sector, ac o’n henw da rhagorol am lwyddiant ein myfyrwyr. Rydym yn cynnig addysgu a dysgu safon uchel, gyda thiwtoriaid arbenigol yn eich ysbrydoli i gyflawni. Fel myfyriwr chweched dosbarth yng Ngholeg Cambria byddwch yn cael eich parchu fel unigolyn, gan dderbyn y gofal, y cymorth a’r anogaeth fydd eu hangen arnoch chi, i sicrhau eich bod yn cyflawni eich potensial. Mae gan ein Chweched Dosbarth yn Iâl draddodiad hir a sefydledig. Mae’n enwog am gynnydd rhagorol ei fyfyrwyr ac mae bellach yn cael ei alw’n Chweched Dosbarth Iâl. Ar draws ein safleoedd rydym yn cynnig nifer eang ac amrywiol o bynciau, sy’n cynnwys 40 dewis mewn pynciau UG/Safon Uwch, yn ogystal â Lefel Uwch Bagloriaeth Cymru.

cambria-6-logo
deeside-6th-logo

Gofal rhagorol

Byddwch yn cael cymorth unigol gan diwtor personol o’r eiliad cyntaf y byddwch yn ymuno a^ ni. Bydd y tiwtor yma’n eich helpu i ymsefydlu yn y coleg, eich arwain drwy eich cyrsiau, cynnig cymorth yn ystod unrhyw adegau anodd a monitro eich cynnydd yn fanwl. Mae’r cymorth bob amser yn gadarnhaol. Yn eich ail flwyddyn bydd y Tiwtor Personol yn eich helpu gyda cheisiadau i brifysgol a dewisiadau eraill, fel gyrfaoedd neu flwyddyn allan. Rydym yn credu bod hyn mor bwysig fel ein bod yn gwahodd eich rhieni i’r coleg yn ystod wythnosau cyntaf y tymor, i gyfarfod eich tiwtor personol.

Cymorth Academaidd

Byddwch yn derbyn rhaglen reolaidd o asesu a chymorth ym mhob un o’ch meysydd pwnc. Fel myfyriwr Safon Uwch, byddwch yn cymryd rhan mewn cynllunio eich dysgu ac yn gosod targedau ar gyfer gwella, trwy Gynllun Dysgu Unigol y cytunwyd arno gyda’ch tiwtor, ar gyfer pob un o’ch pynciau Safon Uwch. Mae nifer o bynciau yn darparu cymorth tiwtorial yn ychwanegol at y gwersi ar yr amserlen, i gynorthwyo gyda pharatoi at yr arholiadau. Er bod pob pwnc yn gosod profion interim, cynhelir wythnos ffurfiol o arholiadau ffug ar gyfer cyrsiau UG a Safon Uwch i roi profiad arholiad go iawn i chi. Cyhoeddir dau adroddiad bob blwyddyn yn amlinellu eich perfformiad a’ch cynnydd fel myfyriwr, yn dilyn gweithgarwch asesu allweddol. Bydd cyfle i chi a’ch rhieni ddod i Noson Ymgynghori hefyd ar o^l yr arholiadau ffug i gyfarfod y tiwtoriaid pwnc ac i drafod eich cynnydd.

Rhaglen Myfyrwyr Galluog a Dawnus

Dyma raglen gymorth wedi’i strwythuro ar gyfer myfyrwyr gyda chanlyniadau TGAU eithriadol (A*- A yn bennaf). Byddwn yn darparu ar gyfer eich anghenion a’ch dyheadau i fynd ymlaen i’r prifysgolion safleoedd uchaf drwy’r byd i gyd a rhai o’r cyrsiau academaidd mwyaf cystadleuol. Mae’r coleg yn bartner gweithredol y Rhwydwaith Seren llawn bri, sy’n cynorthwyo cyflawnwyr uchel i gyflawni eu potensial academaidd trwy raglen reolaidd o weithgareddau uwch-gwricwlaidd.

Mynd ymlaen i brifysgol

Mae gennym ni raglen gymorth helaeth a chysylltiadau da iawn gyda nifer o’r prifysgolion gorau. Mae gan y Coleg raglen o sgyrsiau ac ymweliadau gan lawer o brifysgolion, sy’n cynnwys prifysgolion Bangor, Birmingham, Ysgol Feddygol Caerdydd, Prifysgol y Gyfraith, Lerpwl, Manceinion a Rhydychen. Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i fynychu diwrnodau agored, diwrnodau her a diwrnodau blasu yn y prifysgolion a ddewiswyd ganddynt. Mae’r rhain yn gallu bod yn hynod o ysgogol gan wella’r siawns o dderbyn cynigion cyrsiau.

Mae nifer o fyfyrwyr Coleg Cambria yn mynd ymlaen i astudio tuag at radd o blith nifer gynhwysfawr o raddau, ym mhrifysgolion Caergrawnt, Rhydychen a 30 prifysgol arall y Grwpiau Russell a Sutton. Mae myfyrwyr yn cael cymorth drwy gydol y broses gwneud cais i brifysgol (UCAS), gan dderbyn arweiniad rhagorol gan ymgynghorwyr arbenigol a thiwtoriaid personol profiadol.

Safonau Dysgu

Rydym yn canolbwyntio ar brofiadau addysgu a dysgu safon uchel mewn amgylchfyd gofalgar a chefnogol. Rydym yn ymfalchiÅNo yn ein staff arbenigol gyda chymwysterau da, ac mae rhai ohonynt yn arholwyr cenedlaethol a rhyngwladol yn eu meysydd pwnc. Mae’r staff sy’n arolygwyr cymheiriaid yn gweithio’n agos gydag ESTYN i arolygu colegau yng Nghymru. Maent hefyd yn cymryd rhan mewn llunio cyrsiau cenedlaethol gyda’r cyrff dyfarnu.

Rydyn ni’n falch ein bod wedi cael ein cydnabod fel y coleg gorau yng Nghymru am Addysgu a Dysgu, gan ennill Gwobr Colegau Cymru am dair blynedd, 2012, 2013 a 2015, a bod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Arloesi Rhagorol mewn Addysgu a Dysgu TES ym mis Tachwedd 2012.

Tecstio

Tecstiwch APPCC gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i 88020 ac mi wnawn bostio ffurflen gais atoch.

(Byddwch yn talu eich graddfa rhwydwaith arferol).

×

Trwy’r Post

Lawrlwythwch y ffurflen gais, ei hargraffu ac yna’i phostio i’r cyfeiriadau a ganlyn:

Coleg Cambria Admissions,
Kelsterton Road,
Connah’s Quay,
Deeside,
Flintshire CH5 4BR.


Ffurflen gais (1.2mb) ×