Sgiliau Byw’n Annibynnol

Sgiliau Byw’n Annibynnol

Mae’r cyrsiau Cyn-Mynediad hyd Lefel Mynediad 2 hyn yn briodol ar gyfer myfyrwyr gydag amrywiaeth o anghenion dysgu ychwanegol. Efallai bydd gan ymgeiswyr anawsterau dysgu cymedrol (MLD) neu anawsterau dysgu difrifol (SLD).

Byddwn yn ymdrechu i gydweithio gyda’r dysgwyr i’w galluogi i integreiddio’n llawn ym mywyd y coleg a chyflawni eu potensial. Mae ein cyrsiau yn rhai llawn amser (3 diwrnod yr wythnos).

Lleolir pob cwrs yn y Ganolfan Sgiliau Bywyd newydd yng Ngholeg Cambria – Llaneurgain. Efallai bod y dysgwyr sy’n dymuno dilyn y cyrsiau hyn ar hyn o bryd yn mynychu ysgol arbennig, coleg, canolfan ddydd neu mewn gwaith gyda chefnogaeth.

Llwybrau Gyrfa
Pam ni?
Ffaith!
  • Cwrs prif ffrwd
  • Prentisiaeth
  • Cyflogaeth
 • Llunnir pob cwrs Sgiliau Bywyd i alluogi’r dysgwr i gael sgiliau a chymwysterau mewn amrywiaeth eang o bynciau ar y lefel mwyaf priodol. Mae pob cwrs yn cynnwys:

  • Sgiliau ar gyfer Bywyd a Gwaith
  • Llythrennedd a Rhifedd
  • Iechyd a Lles
  • Datblygiad Personol a Chymdeithasol
  • Sgiliau Ymarferol
   (Bydd myfyrwyr yn mynychu gwersi mewn amrywiaeth eang o bynciau ymarferol).

  Hefyd, bydd myfyrwyr yn gallu gwneud amrywiaeth o weithgareddau cyfoethogi megis gwibdeithiau ac ymweliadau, chwaraeon, ffitrwydd a drama.

  Ystyrir pob cais yn unigol ac mae cynigion yn seiliedig ar gyfweliad cychwynnol. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol; fodd bynnag, ystyriwn ystod o dystiolaeth gefnogol cyn gwneud cynnig. Gall y rhain gynnwys:

  • Manylion am gymwysterau a chyraeddiadau blaenorol
  • Cynllun Dysgu a Sgiliau
  • Datganiad Anghenion
  • Geirda o’r ysgol neu’r sefydliad addysgol diwethaf
  • Adroddiadau’r Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Canlyniad yr Asesiad Diagnostig (Caiff ei wneud yn y cyfweliad)

 • Mae ein cyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau mewn amgylchedd gwaith realistig ac mewn amgylchedd dysgu ragorol gyda chyfleusterau modern, newydd yng Ngholeg Cambria - Llaneurgain.
  Mae i bob cwrs Sgiliau Byw’n Annibynnol gwricwlwm craidd gyffredin sy’n seiliedig ar ddatblygu ‘Sgiliau Bywyd’ a Sgiliau Cyflogadwyedd yn ogystal â dewisiadau llwybr benodol mewn Uned eang.

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×