Peirianneg a Cherbydau Modur

Peirianneg a Cherbydau Modur

Bydd cyrsiau Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol yn yr ardal hon yn rhoi amrywiaeth o sgiliau peirianyddol i ti y gellir eu defnyddio i’th helpu i ddilyn nifer o lwybrau gyrfaol yn y sector. Byddi’n dysgu sut i weithio’n ddiogel a chei dy ddysgu gan ddefnyddio cyfarpar o’r radd flaenaf.

Mae gennym gysylltiadau cryf gyda’r prif gyflogwyr peirianneg yn yr ardal. O ganlyniad, mae llawer o’n dysgwyr yn mynd ymlaen i gael prentisiaethau lle gallant ddatblygu eu sgiliau ymhellach. Cynigir cyrsiau Cerbydau Modur yng Ngholeg Cambria - Glannau Dyfrdwy, Iâl, Llysfasi a Hyfforddiant Wrecsam.

Llwybrau Gyrfa
Pam ni?
Lle maen nhw nawr?
Ffaith!
  • Prentisiaeth
  • Technegydd Dylunio Trwy
  • Gymorth Cyfrifiadur
  • Peiriannydd Trydanol / Electroneg
  • Peiriannydd Mecanyddol
  • Hunangyflogaeth
  • Hunan gyflogaeth
  • Technegydd ffitio cyflym
  • Cynhelir cyrsiau Peirianneg Coleg Cambria – Iâl ar Gampws Ffordd y Bers lle bydd myfyrwyr yn manteisio ar amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf gwerth £5 miliwn
  • Bydd myfyrwyr Coleg Cambria – Glannau Dyfrdwy yn dysgu yn y Ganolfan Rhagoriaeth Peirianneg, a gafodd ei hagor yn 2002 gan Ei Mawrhydi, y Frenhines
  • Lefelau uchel o ddysgu ‘go iawn’ i dy baratoi ar gyfer byd gwaith
  • Cysylltiadau rhagorol gyda diwydiant i greu cyfleoedd gwaith go iawn
  • Ymgeisia mewn cystadlaethau Cenedlaethol a chynrychiola dy goleg
  • Cyfle i ddysgu y tu hwnt i dy brif gwrs arbenigol, gan gynnwys gweithgareddau chwaraeon a gwirfoddoli
  • Ymuna â Llais y Myfyriwr a gwna ffrindiau newydd
  • Tîm ymroddedig o arbenigwyr ym maes cefnogi dysgu i dy helpu i gyrraedd dy botensial i’r eithaf
 • Where are they now

  Cynigir un o’r amrywiaeth ehangaf o ddisgyblaethau peirianneg i ddysgwyr yn y DU gan Goleg Cambria.

 • Bod technegwyr meistr, tiwtoriaid, darlithwyr a hyfforddwyr gweithdy hynod brofiadol yn gallu cefnogi holl ofynion y diwydiant. Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaethu ac atgyweirio, hyfforddiant diagnostig, aerdymheru ac achrediad Meistr Dechnegydd.

Cwrs


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Map Lleoliad

×