Newyddion

Yr Adran Gofal Anifeiliaid bellach yn defnyddio ‘Ecozorb’

April 11, 2014

ecozorb

Mae Adran Gofal Anifeiliaid Coleg Cambria Llysfasi, wedi dechrau defnyddio math newydd o wasarn anifeiliaid yn ddiweddar sy’n well ar gyfer yr amgylchedd.

Penderfynodd staff y coleg y dylent ystyried lleihau’r gwastraff sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi, oherwydd roedd gwasarn anifeiliaid yn cael ei roi mewn sachau sbwriel a’i daflu i’r sgipiau i’w gasglu.

Ar ôl ymchwilio i ychydig o wahanol fathau o wasarn, penderfynwyd defnyddio ‘Ecozorb Animal Bedding’ sy’n gardbord rhychiog, di-lwch, pydradwy, cost effeithiol nad yw’n achosi alergedd ac mae’n cael gwared ar arogleuon. Gallwn bellach garthu’r gwasarn budr o’r llociau anifeiliaid a chael gwared arno ar y fferm, lle caiff ei gymysgu gyda’r gwastraff fferm a’i ddefnyddio ar y tir.

Dywedodd Kath Roberts, Hyfforddwr Arddangoswr Gofal Anifeiliaid:

“Dechreuon ni edrych sut fydden ni’n gallu lleihau’r gwastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi. Mae defnyddio, cynnyrch bioddiraddadwy nad yw’n wenwynig, fel gwasarn anifeiliaid wedi cyfrannu’n fawr tuag at hyn.

“Hefyd, wrth garthu’r lloc, mae’r myfyrwyr yn cadw unrhyw wasarn y gellir ei ailddefnyddio o’r neilltu i’w roi nôl yn y lloc, ac mae hynny’n lleihau faint o wastraff rydyn ni’n ei greu bob wythnos. Rydyn ni hefyd wedi lleihau ein lefelau llwch, oherwydd mae Ecozorb yn 99.9% ddi-lwch.”

Mae myfyrwyr yn y coleg hefyd yn ceisio lleihau gwastraff bwyd gyda’r anifeiliaid bychain yn eu gofal ac maent wedi bod yn newid y systemau bwydo a chynnal treialon bwyd i benderfynu pa fwyd mae’r anifeiliaid yn ei hoffi orau.

Dywedodd Kath Roberts:

“Does gan rai o’r anifeiliaid bellach ddim bowlenni bwyd, mae’r myfyrwyr bellach yn cuddio’r bwyd trwy’r lloc i gyd mewn blychau dail, compost, a’r gwellt a’r gwair, ac mae hynny’n cyfoethogi ac yn ysgogi’r anifeiliaid. Mae ffrwythau a llysiau ar gyfer y cwningod a moch cwta yn cael eu cyflenwi mewn tiwbiau, sydd yn cyfoethogi’r anifeiliaid hyn.”