Newyddion

Ymrwymiad y Cyngor i brentisiaid yn rhoi lle iddo yng ngwobrau cenedlaethol

October 17, 2013

FCC

Dengys graddfeydd uchel o gadw gweithwyr sut mae prentisiaethau yn gwneud gwahaniaeth i Gyngor Sir y Fflint, sydd ar restr fer ar gyfer gwobr genedlaethol nodedig.

Mae’r cyngor sir yn un o 36 yn rownd derfynol Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2013 mewn 13 o gategorïau, gwobrau a drefnwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW). Mae ar restr fer Gwobr Cyflogwr y Flwyddyn Macro.

Mae’r gwobrau’n cydnabod cyraeddiadau rhagorol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr sy’n ymwneud â darparu prentisiaethau safonol a rhaglenni dysgu seiliedig ar waith eraill ledled Cymru. Cyllidir y Rhaglen Prentisiaethau gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Cyhoeddir enwau’r enillwyr mewn seremoni wobrwyo fawreddog yng ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd ddydd Gwener 18 Hydref.

Cafodd 412 o brentisiaid eu recriwtio dros y pum mlynedd diwethaf gan y cyngor trwy ddwy haen ac ar hyn o bryd mae’n cyflogi 220. Mae’r haen gyntaf yn recriwtio prentisiaid o bob oed yn flynyddol i wneud Rhaglen Brentisiaieth benodol, tra bod yr ail haen wedi’i datblygu ar gyfer staff presennol ar draws pob adran sy’n manteisio ar ddysgu seiliedig ar waith.

“Mae darparu prentisiaethau’n flaenoriaeth i’r cyngor. Mae’r Rhaglen Prentisiaeth yn cael ei ehangu ar draws y ddwy haen i gynnwys Prentisiaethau Uwch a meysydd ychwanegol o ddysgu megis adeiladu a chyfleusterau,”

meddai Heather Johnson, rheolwr dysgu a datblygu Cyngor Sir y Fflint.

“Mae’r graddfeydd uchel o gadw gweithwyr yn effeithio’n gadarnhaol ar yr hyfforddedigion a’r sefydliad.”

Meddai’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates:

“Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn ein hatgoffa o’r cyfoeth anhygoel o ddoniau sydd gan Gymru i’w chynnig a llwyddiannau rhagorol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu Cymru.”

“Mae gan brentisiaethau rôl ganolog yn ein heconomi. Nid yn unig maen nhw’n darparu sgiliau a chymwysterau hanfodol, ond maent hefyd yn eu hunain yn gyfleoedd i bobl ifanc sy’n newid eu bywydau, ac i gyflogwyr, maent yn fuddsoddiad pwysig sy’n talu ar ei ganfed i’w gwaelodlin ac yn noniau eu gweithluoedd.”

“Gwyddom fod prentisiaethau’n darparu manteision go iawn i fusnesau, a dyna pam mae Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, yn parhau i fuddsoddi’n helaeth mewn cyfleoedd i bobl ifanc i fanteisio ar brentisiaethau a hefyd yn parhau i gefnogi cyflogwyr sy’n dymuno buddsoddi yn nyfodol eu gweithlu.”

“Trwy eu brwdfrydedd a’u hymroddiad, bydd y rheiny sydd yn rownd derfynol gwobrau eleni yn ysbrydoli nifer di-ri o bobl eraill i ymgeisio at ragoriaeth ac yn dangos yr effaith anhygoel y gall hyfforddiant galwedigaethol ei gael. Dymunaf y gorau i bob un sydd yn y rownd derfynol wrth iddynt barhau i wneud cyfraniadau gwych yn eu meysydd dewisol.”

Gan arddangos rhagoriaeth mewn datblygu sgiliau yng Nghymru, noddir y gwobrau gan gwmni Pearson PLC gyda chefnogaeth y partner cyfryngol, Media Wales.

Disgwylir i dros 300 o randdeiliaid pwysig y sector addysg a hyfforddiant galwedigaethol ledled Cymru i fynychu’r seremoni wobrwyo fawreddog, lle bydd y gwesteion yn ciniawa gyda chogyddion o Dîm Coginio Cenedlaethol Cymru.

Tags: , ,