Newyddion

Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau yw Elusen y Flwyddyn Coleg Cambria

September 22, 2014

TCT 2

Ar ôl codi’r swm rhyfeddol o £71.542 ar gyfer Hosbisau Gogledd-ddwyrain Cymru y llynedd, cyhoeddodd Coleg Cambria mai ei elusen ar gyfer 2014-2015 Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Ymunodd cynrychiolwyr yr elusen â staff a myfyrwyr y coleg ar safle Iâl ar gyfer digwyddiad lansio arbennig i nodi dechrau blwyddyn newydd o godi arian. Mae’r staff a’r myfyrwyr rŵan yn brysur yn cynllunio heriau arloesol a chaled ac maent yn benderfynol y byddant yn codi hyd yn oed rhagor o arian at elusen newydd y flwyddyn.

Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau yw’r unig elusen yn y DU sy’n ymroi i wella ansawdd bywyd a siawns goroesi’r saith o bobl ifanc 13 i 24 oed sy’n cael diagnosis o ganser bob dydd. Mae’r elusen yn ariannu ac yn adeiladu unedau arbenigol mewn ysbytai’r GIG ac yn darparu staff penodol. Maent yn dod â phobl ifanc at ei gilydd fel y gellir eu trin gan arbenigwyr canser yr arddegau yn y lle gorau ar eu cyfer.

Yn draddodiadol mae’r bobl ifanc hyn yn cael eu trin gyda phlant neu gleifion oedrannus ar ddiwedd eu hoes. Mae’r bobl ifanc hyn yn gallu teimlo’n unig iawn. Nid yw rhai ohonynt byth yn cyfarfod rhywun ifanc arall sydd â chanser. Mae cael eu trin gyda phobl ifanc eraill yr oed â nhw yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr i’w profiad cyfan. Mae Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau am i bob unigolyn ifanc â chanser gael y cymorth arbenigol hwn, waeth ble maent yn byw.

Mae’r Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau hefyd yn addysgu pobl ifanc a gweithwyr iechyd proffesiynol ynglŷn â chanser, er mwyn helpu i gael diagnosis gwell a chyflymach. Mae canser mewn pobl ifanc yn brin ond mae’r Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau Teenage Cancer Trust am i bobl ifanc adnabod yr arwyddion cyffredin, fel y gallant chwilio am gyngor meddygol os ydynt yn poeni am y cyflwr.

Dywedodd Sian Day, Codwr Arian Rhanbarthol Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau Glannau Merswy a Gogledd Cymru:

“Rydyn ni wedi cyffroi’n lân o gael Coleg Cambria fel un o’n partneriaid elusennol allweddol yn y rhanbarth. Yn ogystal â chodi arian ar gyfer unedau a staff arbenigol Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau, i bobl ifanc ledled Cymru, mae’n gyfle ardderchog i ymgysylltu â miloedd o fyfyrwyr i gynyddu gwybodaeth am ganser pobl ifanc. Rydyn ni’n dibynnu ar roddion gwirfoddol a chefnogaeth sefydliadau fel Coleg Cambria, i sicrhau bod pobl ifanc â chanser a’u teuluoedd yn cael y gofal a’r cymorth gorau posibl. ”

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr a Phennaeth Coleg Cambria:

“Ein nod yw darparu mwy na dim ond addysg a hyfforddiant; rydyn ni’n annog ein myfyrwyr i fod yn ddinasyddion gofalgar sy’n cymryd rhan yn eu cymunedau lleol a helpu eraill. Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian, mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau newydd a chynyddu eu hunanhyder. Mae haelioni ein myfyrwyr a’n staff, sy’n rhoi eu hamser, a’u harian ac yn ymrwymo i godi symiau cynyddol o arian i elusennau, wedi creu argraff fawr arna i.

“Yn ddiweddar , rydyn ni wedi cynyddu faint o arian rydyn ni’n ei godi ar gyfer ein helusennau yn sylweddol, ac mae pawb sy’n gysylltiedig â’r coleg yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur arall o godi arian at Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.”