Newyddion

Dathlu Siwrnai Dysgwr Llwyddiannus Iâl

December 5, 2012

Mae dysgwr yn y gweithle Coleg Iâl, Liam O’Sullivan, wedi cyflawni siwrnai ddysgu nodedig wrth iddo gael dyrchafiad yn Reolwr Parth dros Ogledd Cymru gyda ScottishPower.

Dechreuodd y myfyrwiwr Coleg Iâl yn y gweithle ar gwrs rheolaeth, Liam, 35 oed, yng Nghanolfan Alwadau Scottish Power lle cafodd ei agwedd gadarnhaol tuag at waith ei gydnabod gan ei reolwr llinell, Andy Jarvis. Rhoddodd Andy gyfle i Liam i symud i rôl Arweinydd Tîm, a dechreuodd ar siwrnai gyffrous i reolaeth. Manteisiodd Liam ar gysylltu gyda thîm dysgu yn y gweithle Iâl a’i gynorthwyodd i ganfod llwybr hyfforddiant cymhellol.

“Peidiwch byth â dweud eich bod yn ddiwerth,” cynghora Liam. “Dydych chi ddim yn gwybod beth sydd o fewn ein gallu nes i chi roi cynnig arni!”

Ymestynna gyflawniadau Liam o Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid i Ddiploma Lefel 5 mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth ac maent yn cynnwys enwebiad am Reolwr Canolfan Alwadau’r Flwyddyn yn y Gogledd Orllewin am 2010. Roedd Liam hefyd yn aelod o Dîm buddugol Gwobr Arloesedd y Flwyddyn mewn Canolfannau Cyswllt yn ystod yr un flwyddyn.

Cwblhaodd Liam dri prentisiaeth pan oedd yn ddysgwr gyda Hyfforddiant Iâl – Prentisiaeth Fodern Sylfaen mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid Lefel 2, Prentisiaieth Fodern mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid Lefel 3 a Phrentisiaeth Fodern Uwch mewn Rheolaeth Lefel 4 yn ogystal â chwblhau Diploma Lefel 5 mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth.

“Llwybr dilyniant clir, cymorth rhagorol gan diwtoriaid a chynllun dysgu unigol penigamp a’m helpodd i i ganolbwyntio ar fy amcanion,”meddai Liam, “hyd yn oed pan fu raid i mi arafu rywfaint pan aned ein plentyn cyntaf!”
Wrth gyfaddef nad yw llwybr llwyddiant yn un hawdd bob amser, cytunodd Liam fod genedigaeth ei ferch wedi rhoi pwysau ychwanegol ar ei astudiaethau. Rhannodd werthoedd teuluol ac amser astudio gyda’i bartner, Jane, a oedd yn dilyn cwrs nyrsio pan ddechreuodd y siwrnai, a phwysleisia Liam fod cefnogaeth gytûn yn hanfodol ar gyfer llwyddo.

Ategir llwyddiant Liam gan Andy Jarvis o ScottishPower:

“Rydym wedi cydweithio â Choleg Iâl am dros 10 mlynedd bellach ac rydym wedi cael hyfforddiant o’r ansawdd gorau ganddynt i’n staff mewn gwasanaeth cwsmeriaid, busnes a gweinyddu, rheolaeth ac arwain tîm. Cyfoethogwyd sgiliau a gwybodaeth ein staff ac arweiniodd yn gynhyrchiol at ddatblygiad unigol sydd o fantais i’r holl sefydliad. Yn wir, mae nifer wedi cael swyddi rheolaethol o ganlyniad i’r gwaith a wnawn gyda Choleg Iâl. Mae Liam yn enghraifft ddelfrydol o hyn.

Anogir gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau trwy ddysgu gwaith ac yna ei ddefnyddio’n ymarferol yn yr amgylchedd fyw, gan ddefnyddio hyn i adeiladu ar eu gwybodaeth a’u profiad sydd, mewn cyfuniad â brwdfrydedd, ymroddiad ac uchelgais yn arwain o reidrwydd at ddyrchafiad.

Llongyfarchiadau Liam a llongyfarchiadau Coleg Iâl.

Andy Jarvis Uwch Reolwr Gweithrediadau, Adran Manwerthu Ynni