Newyddion

Coleg Iâl yn Croesawu Cynhadledd Bwrdd Diogelu Plant Lleol

March 25, 2013

Effaith iechyd meddyliol rhieni ar blant a phobl ifanc oedd thema cynhadledd flynyddol Bwrdd Diogelu Plant Lleol Sir y Fflint a Wrecsam (FWBLDP) eleni, a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Ngholeg Iâl, Wrecsam.

Mae’r FWBLDP yn bartneriaeth rhwng asiantaethau statudol a gwirfoddol yn y ddwy sir sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd er mwyn sicrhau eu bod yn cydweithio’n effeithiol i gadw plant yn ddiogel ac i hyrwyddo eu lles.

Cynhaliwyd y diwrnod yng Ngholeg Iâl ac fe’i hagorwyd gan y Cyngh Michael Williams, Aelod Arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc Wrecsam, a’r Cyngh Christine Jones, Aelod o Gabinet Sir y Fflint dros y Gwasanaethau Cymdeithasol. Y Cadeiryddion oedd Neil Ayling, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Sir y Fflint, ac Andrew Figiel, Cadeirydd y BLDP a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Wrecsam.

Y Prif Siaradwyr oedd yr Athro Kathryn Abel a Dr Penny Bee o Brifysgol Manceinion. Cafodd y gynulleidfa o bobl broffesiynol, gofalwyr a phobl ifanc gyflwyniad gwybodus a difyr ar eu gwaith ymchwil i’r effaith ar blant o fyw gyda salwch meddwl eu rhieni a pha fathau o ymyrraeth allai wella ansawdd eu bywydau. Canolbwyntiodd gwaith ymchwil blaenorol ar wybodaeth ystadegol ac iechyd sydd ddim yn dweud llawer wrthym am yr heriau sy’n wynebu’r plant yma a beth allwn ni ei wneud i’w cefnogi. Fe wnaethon nhw nodi hwn yn faes lle bo gwir angen gwaith ymchwil effeithiol.
Gwnaed cyfraniad sylweddol i’r diwrnod gan sefydliadau gofalwyr ifanc yn Sir y Fflint a Wrecsam trwy ddarllen cerdd a gwneud cyflwyniad a grëwyd ganddynt ac ateb cwestiynau a ofynnwyd iddynt gan y bobl broffesiynol ac ymuno mewn sesiwn banel i gloi er mwyn ystyried sut allai’r materion a godwyd yn y gynhadledd gael eu dilyn gan y BLDP.

Dywedodd Cadeirydd BLDP Sir y Fflint a Wrecsam, Andrew Figiel:

“Roedd hon yn gynhadledd ragorol gyda chyfraniadau adeiladol iawn gan bawb a oedd yn ymwneud â hi, yn enwedig y bobl ifanc eu hunain. Fe atgoffodd bob un ohonom o’r angen i fod yn fwy ymwybodol o effaith materion yn ymwneud ag iechyd meddwl oedolion ar ofal a lles plant a phobl ifanc.

“Mae stigma sylweddol yn parhau ynghylch iechyd meddwl sy’n rhwystro ymatebion priodol. Cytunwyd yn y gynhadledd ei fod yn hanfodol adnabod materion yn gynnar trwy rannu gwybodaeth rhwng pobl allweddol.

“Roedd hi hefyd yn angenrheidiol darparu gwasanaethau cymorth priodol ac amserol i bobl ifanc yn enwedig, gyda rhai ohonynt hefyd yn gofalu am eu rhieni. Y neges allweddol yw mai ein cyfrifoldeb ni i gyd yw diogelu lles plant a phobl ifanc.”