Newyddion

Coleg Iâl yn cael cymeradwyaeth am Wobr Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth

December 13, 2012

Cymeradwywyd Coleg Iâl ar gyfer marc ansawdd clodwiw Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth.

Cydnabuwyd Gwobr Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth gan Goleg Iâl fel dull hollgynhwysol o reoli cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn effeithiol, a disgwylir y bydd y Wobr lawn yn cael ei dyfarnu o fewn blwyddyn.

Cynhaliwyd proses asesu drylwyr ar Goleg Iâl gan Ganolfan Cenedlaethol Amrywiaeth gan gynnwys archwiliad deuddydd i ystyried ymrwymiad y staff, y llywodraethwyr a’r myfyrwyr i egwyddorion amrywiaeth a chynhwysiant. Dangosodd Goleg Iâl amcanion cydraddoldeb cadarnhaol yn ei gynllun Cydraddoldeb Strategol gan ymdrin â’r holl nodweddion gwarchodedig.

“Rydym yn falch iawn o agwedd gadarnhaol pawb at gynhwysiant yng Ngholeg Iâl,” meddai’r Pennaeth, Jasbir Dhesi. “Mae ennill y Wobr hon mewn amser mor fyr yn amlygu ein hagwedd agored presennol at addysg a dysgu i bawb.”

Mynychodd aelodau Grŵp Llywio Cydraddoldeb ac amrywiaeth y Coleg ddiwrnod sefydlu a gynhaliwyd gan Brif Weithredwr y Ganolfan, Solat Chaudhry, a chafodd “ymrwymiad synhwyrol a deallus” y cynrychiolwyr argraff dda arno. Cymeradwywyd cynllun gweithredu a baratowyd gan y grŵp gan dîm o uwch reolwyr y Coleg a dyfarnwyd statws Gwobr Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth yn amodol i’r Coleg, gydag asesiad terfynol i ddilyn yn y Flwyddyn Newydd a gaiff ei fonitro’n ofalus gan y Grŵp Llywio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.