Newyddion

Coleg Iâl a Choleg Glannau Dyfrdwy mewn cytundeb cyfuno

February 8, 2012

Yn dilyn arfarniad opsiynau annibynnol, mae cyrff llywodraethu Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl, dau o sefydliadau addysg mwyaf llwyddiannus Cymru gyda’r perfformiadau gorau, wedi cytuno i ddechrau proses a fydd yn arwain at gyfuno erbyn mis Awst 2013. Byddai’r cyfuniad yn creu un o golegau Addysg Bellach mwyaf y DU, gyda chanolbwynt ar wasanaethu cymunedau a chyflogwyr Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam. Ar sail llwyddiant blaenorol rhagorol y ddau goleg, bydd yn gyfuniad gan gydraddolion; caiff sefydliad newydd ei chreu, gan gynnal hunaniaeth leol Coleg Iâl, Coleg Glannau Dyfrdwy, Coleg Llysfasi a Choleg Llaneurgain.

Dywedodd Carole O’Toole, Cadeirydd Corff Llywodraethu Coleg Iâl, “Croesawaf y cyfle unigryw a gynigir wrth gyfuno Coleg Iâl â Choleg Glannau Dyfrdwy i greu coleg newydd. Bydd yn adeiladu ar hanes hynod lwyddiannus ac enw da rhagorol y ddau goleg, sy’n adnabyddus yn y sector am eu safonau a’u canlyniadau rhagorol. Bydd y coleg newydd yn parhau i wasanaethu dysgwyr, rhanddeiliaid a’r gymuned ehangach wrth ddatblygu cyfleoedd mwy cyfoethog a dewis ehangach yn y cwricwlwm. Rwy’n llawn cyffro â’r syniad o Golegau Iâl a Glannau Dyfrdwy’n dod at ei gilydd i ddarparu cyfleoedd addysgol a hyfforddi cynyddol well i bawb. Edrychaf ymlaen at y dyfodol gyda hyder a brwdfrydedd wrth sefydlu’r coleg newydd.”

Dywedodd Paul Williams, Cadeirydd Corff Llywodraethu Coleg Glannau Dyfrdwy, “Rydym ar ben ein digon y bydd y ddau goleg yn gallu adeiladu ar ein partneriaeth bresennol i ddarparu ystod o gyrsiau rhagorol hyd yn oed yn well i’r rheiny sy’n byw a gweithio yn ardal Gogledd Ddwyrain Cymru. Bydd y cyfuno yn adeiladu ar y cynnydd rhagorol sydd wedi ei wneud yn dilyn cyfuniadau â Choleg Garddwriaethol Cymru (Coleg Llaneurgain bellach) a Choleg Llysfasi yn 2009 a 2010.”

Dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau: “Mae cyhoeddiad heddiw’n ymateb cadarnhaol gan y ddau goleg i’n Hagenda Trawsnewid ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i annog rhagor o gyfuniadau gan golegau addysg bellach. Dymunwn fod ein Sefydliadau Addysg Bellach yn darparu cyfleoedd dysgu o’r ansawdd gorau i’n myfyrwyr a’u bod yn gallu ailgyfeirio cymorth a chyllid i’r gwasanaethau uniongyrchol. Edrychaf ymlaen at gael yr Achos Busnes i’w ystyried yn ei dro.”

Meddai Jasbir Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl, “Mae Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl yn ddau goleg cadarn gyda hanes a thraddodiad balch o gyflwyno darpariaeth o’r ansawdd gorau a lefelau eithriadol o gymorth personol i ddysgwyr. Cydnabyddwn fod dysgwyr a chyflogwyr yn mynnu ac yn haeddu mynediad at yr adnoddau a’r profiadau dysgu gorau un, bydd cyfuno cydraddolion yn rhoi cyfle am fuddsoddiad cyfalaf arwyddocaol i gyfoethogi ymhellach ar yr adnoddau sydd eisoes yn rhagorol yn y ddau Goleg.”

Meddai David Jones, Pennaeth Coleg Glannau Dyfrdwy, “Mae hwn yn gyfle gwirioneddol gyffrous i ranbarth Gogledd Ddwyrain Cymru. Ein nod yw creu coleg newydd cryf sy’n diwallu anghenion sgiliau a hyfforddi unigolion a busnesau yn llawn. Mae Iâl a Glannau Dyfrdwy yn golegau gweledigaethol ac uchelgeisiol iawn, yn gweithio’n frwdfrydig ar flaen y byd addysg i ddarparu mynediad hawdd i’r dewisiadau gorau posibl yn ogystal â chyrsiau o’r ansawdd gorau. Bydd gwireddu cyfuno yn cefnogi twf economïau Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam a’r ardaloedd cyfagos, gan sicrhau y bydd pawb sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardaloedd hyn yn gallu manteisio ar greu coleg newydd sydd wedi ymrwymo’n llawn i ragoriaeth.”

Fel rhan o’u hymrwymiad i bob rhanddeiliad, mae’r ddau Gorff Llywodraethu wedi cadarnhau’r ymrwymiadau cyfuno canlynol:

Ein Dysgwyr
1. Byddwn yn sicrhau y bydd unrhyw newid yn ystod ein cyfuniad ac wedi hynny yn cael effaith gadarnhaol ar y profiad dysgu a lefelau rhagorol y cymorth personol a roddir i’n dysgwyr.
2. Byddwn yn hyrwyddo’r cyfleoedd dysgu newydd i’n dysgwyr o fewn cwricwlwm wedi’i chyfoethogi a byddwn yn cynyddu nifer y cyfleoedd dysgu dwyieithog.

Ein Strategaeth a’n Gweledigaeth
3. Byddwn yn parhau ar flaen y gad o ran cyrhaeddiad addysgol a byddwn yn ymroddedig i ragoriaeth yn holl agweddau’r Coleg.
4. Byddwn yn cynnal sefyllfa ariannol gadarn, a thrwy hynny’n galluogi buddsoddiad arwyddocaol i greu amgylcheddau dysgu sector arweiniol i bob dysgwr ym mhob lleoliad.

Ein Staff
5. Byddwn yn rheoli newidiadau gydag ymrwymiad i beidio â chael diswyddiadau gorfodol, a sicrhau bod yr holl staff yn cael eu trin yn unol â Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth)/TUPE; gwneir unrhyw newidiadau mewn telerau ac amodau trwy gytundeb o’r ddeutu.
6. Byddwn yn parhau i weithredu gyda chywirdeb trwy gydol unrhyw gyfnod o newid gan sicrhau bod yr holl staff yn cael eu trin yn onest a theg.

Ein Cymuned a’n Hunaniaeth
7. Byddwn yn sicrhau parhad a datblygiad pellach hunaniaeth (“brandiau”) Coleg Glannau Dyfrdwy, Coleg Llysfasi, Coleg Llaneurgain a Choleg Iâl o fewn y sefydliad cyfunol newydd.
8. Byddwn yn anrhydeddu’r ymrwymiadau cyfuno a wnaed i Goleg Garddwriaethol Cymru (2009) a Choleg Llysfasi (2010), gan gynnwys diogelu ac ehangu’r ddarpariaeth diwydiannau’r tir.
9. Byddwn yn dathlu’r gymuned a’r hunaniaeth leol, a’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru ar draws bob campws.

Ein Partneriaid
10. Byddwn yn parhau i ddatblygu cysylltiadau gyda’n partneriaid prifysgol, yn enwedig Prifysgol Glyndŵr.
11. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth glòs gyda’r Awdurdodau Lleol yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam i ddiogelu cydraddoldeb mewn mynediad at ddarpariaeth i bob dysgwr, yn enwedig o fewn partneriaethau 14-19 lleol gydag ysgolion a phartneriaid eraill. Byddwn hefyd yn llunio cysylltiadau cryf gyda’n colegau partneriaeth Addysg Bellach yn y Gogledd Orllewin a Chanolbarth Cymru.
12. Byddwn yn gweithio gyda chyflogwyr i ddarparu dysgu sy’n berthnasol i’w hanghenion gyda’r nod o gefnogi datblygiad economaidd a chymdeithasol yn y rhanbarth.

Bydd grŵp llywio cyfuno, wedi’i chreu gan lywodraethwyr ac uwch staff o bob coleg, yn cael ei lunio’n fuan, gyda’r dasg o weithio gyda Llywodraeth Cymru ac ymgynghori â phob rhanddeiliad i ddatblygu argymhellion ar gyfer y coleg newydd.