Newyddion

Coleg Iâl yn dathlu hyfforddiant staff llwyddiannus gyda Gwneuthurwr Pwrpasol Cwpanau Papur Ewrop

March 25, 2013

Dathlodd Coleg Iâl hyfforddiant staff llwyddiannus gyda Chwmni Cwpanau Papur Benders yn Wrecsam, sydd bellach yn unig fusnes pwrpasol gwneuthur cwpanau papur Ewrop.

Wedi cwblhau eu cwrs IOSH Rheoli’n Ddiogel gyda Choleg Iâl yn llwyddiannus, cafodd staff yn Benders dystysgrifau cyrhaeddiad mewn cyflwyniad dathliadol yr wythnos hon. Gan ganmol y sefydliad lleol ar eu dulliau’n ymwneud â rheoli Iechyd a Diogelwch, pwysleisiwyd safonau eithriadol yr ymgeiswyr ar y cyrsiau a gynhaliwyd yn y cwmni gan y Coleg gan Gwilym Jones, Cydlynydd Iechyd a Diogelwch a Darlithydd yng Ngholeg Iâl, a oedd hefyd yn cyflwyno’r gwobrau.

Gan rannu eu dathliadau gyda Julie Dunlop, Rheolwr AD gyda chwmni Benders, cafodd y cyfranogion eu llongyfarch ar safon uchel eu cynhwysedd gan Colin Stokes, Swyddog Cefnogi Prosiect Ewropeaidd Coleg Iâl a estynnodd ei werthfawrogiad i Benders am eu hymrwymiad parhaus i Brosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop Sgiliau i’r Gweithlu a gynhelir mewn partneriaeth â Choleg Glannau Dyfrdwy. Yn siarad yn y digwyddiad, meddai Mr Stokes;

“Ymhyfrydwn wrth gyhoeddi bod Prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop “Sgiliau i’r Gweithlu” (SFTW) wedi ei ymestyn hyd fis Ebrill 2014. Mae hwn yn newyddion gwych i fusnesau BBaCh yr ardal. Bydd cyfle i sefydliadau newydd a phresennol i uwchsgilio eu gweithlu, gan gyfrannu at ddatblygiad personol , gwella cynhyrchiant a chadw staff.”

Mae’r rhaglen “SFTW” yn cynnig dysgu gyda chefnogaeth yn null modiwlaidd o lefel 2 i lefel 3 i BBaCh gyda 250 neu lai o weithwyr, microfusnesau, gweithwyr unigol a mudiadau elusennol. Fe’u cynhelir yn ystod “amser gwaith” a bydd yr hyfforddiant yn berthnasol i waith y gweithiwr a gall gefnogi eu dyheadau i symud ymlaen i raglenni fel Prentisiaethau Modern.

Gan i gefnogaeth Coleg Iâl i weithwyr benders gael gymaint o argraff arni, ymatebodd Julie Dunlop, y Rheolwr AD…

“Rydym wedi cydweithio â Choleg Iâl ers nifer o flynyddoedd i gyflwyno rhaglenni perthnasol i hyfforddi staff ar draws y busnes. Darparodd prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop fframwaith a’r cyfle i alluogi’r busnes i ddatblygu a gwella ei sgiliau presennol. Nid amrywiaeth eang o gyrsiau’n unig sy’n cael ei gynnig gan y cynllun, ond hefyd ystod o ddewisiadau hyblyg i gyflwyno’r hyfforddiant gan gynnwys yn fewnol a’r tu allan i oriau gwaith arferol os oes angen.

Manteisiodd Benders ar amrywiaeth o hyfforddiant ar-safle ac oddi ar y safle gan gynnwys portffolio o bynciau megis Rheolaeth, TG, Peirianneg ac Iechyd a Diogelwch. Nid dull effeithiol o greu a chynnal amgylchedd dysgu yw hwn yn unig, ond mae wedi rhoi cyfle cost-effeithiol i ni i ddarparu hyfforddiant ac , yn ei dro, rhoi hwb i ysbryd y gweithwyr a’u cadw yma. Edrychwn ymlaen at barhau â’n partneriaeth lwyddiannus,” meddai Julie Dunlop, Rheolwr AD gyda chwmni Benders.

Mae Coleg Iâl yn cyflwyno mewn cydweithrediad â Choleg Glannau Dyfrdwy ac mae’r rhaglen yn rhan o ymrwymiad y llywodraeth i roi hwb ymlaen i Gymru o ran adfywiad economaidd a chanolbwyntio ar annog llwyddiant i weithwyr yn y gweithle. Mae cefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi £1.5 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.