Newyddion

Prentisiaid Gosod Brics Coleg Iâl yn gweithio ar ddatblygiad tai newydd yn Wrecsam

December 19, 2012

Ymhyfryda Coleg Iâl fod pedwar o’i brentisiaid gosod brics yn mynd i fanteisio ar hyfforddiant arbenigol wrth iddynt weithio ar ddatblygiadau tai newydd yn Wrecsam.

Cymerwyd wyth pentis newydd ymlaen gan gwmni adeiladu lleol i ddysgu eu crefft ar gontract cwmni adeiladu Anwyl gwerth £15 miliwn i adeiladu bron i 150 o dai newydd ar ddau safle yn Wrecsam i Tai Wales & West, y landlord blaenllaw mewn tai cymdeithasol, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Bydd cyfanswm o wyth prentis, sydd oll yn byw’n lleol ac yn amrywio o ran oed o 16 i 26, yn dysgu eu crefft trwy weithio gyda’r is-gontractwyr arbenigol mewn gosod brics, Alan Davies and Sons, a fydd yn gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith ar y ddau safle ar Ffordd Melin y Brenin a Ffordd y Nant.
Hyfforddir pedwar, a ddaw o Gyfadran Adeiladu a Pheirianneg Coleg Iâl yn Ffordd y Bers, fel gosodwyr brics tra bydd y pedwar arall, o Barc Caia, yn cyflawni dyletswyddau adeiladu cyffredinol gyda’r cyfle i symud ymlaen i brentisiaethau arbenigol.
Dywedodd Iain Murray, Rheolwr Adeiladu’r cwmni adeiladu Anwyl, sydd wedi ennill gwobrau lu:
“Roedd hi bob amser yn fwriad gennym i sicrhau bod y contract sylweddol hwn yn rhoi manteision i’r ardal leol ac rydym wrth ein bodd bod hyn yn digwydd eisoes.
Mae’n bwysig i ninnau a Thai Wales and West fel ein gilydd fod y prosiect hwn yn darparu cymaint â phosibl o gyfleoedd hyfforddi o’r ansawdd gorau.”
Meddai’r Cynghorydd Mark Pritchard, Aelod Arweiniol Cyngor Wrecsam dros Tai a Chynllunio: “Ymfalchïaf fod y prosiect hwn nid yn unig yn rhoi cartrefi y mae gwirioneddol eu hangen i bobl lleol, ond hefyd yn rhoi cyfleoedd gwaith i bobl lleol.
“Mae hwn yn enghraifft arall o waith partneriaeth llwyddiannus ac rwyf ar ben fy nigon y bydd pobl ifanc yr ardal y gallu cael profiad gwerthfawr trwy weithio ar y datblygiad hwn.
“Carwn hefyd ddiolch i bob un o’r swyddogion sydd wedi ymwneud â’r prosiect hwn.”
Dysgodd Alan Davies, 63 oed, ei grefft fel prentis mewn gosod brics yn yr hen lofa yn Llai, gan adeiladu siafftiau awyr a chau hen weithiau’r lofa gyda brics a dywedodd “Rwyf wastad wedi bod yn awyddus i gael prentisiaid ac rydym bob amser yn defnyddio Coleg Iâl.
“A dweud y gwir, mae un o fy meibion, Lee, yn diwtor yno mewn gosod brics ac un arall, Chris, yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy, felly gwn eu bod yn cael eu dysgu’n iawn.
“Rydym wedi cymryd pedwar o’r coleg ymlaen fel prentisiaid mewn gosod brics a byddant gyda ni bedwar diwrnod yr wythnos ac yn y coleg am un diwrnod yr wythnos a bydd y pedwar o Barc Caia’n cyflawni dyletswyddau adeiladu cyffredinol ac os byddant yn creu argraff arnom, bydd cyfleoedd am brentisiaethau iddyn nhw hefyd.”
Un o’r prentisiad yw ŵyr Alan Davies, Ryan, 21 oed, o Gresffordd, y bedwaredd genhedlaeth o’r teulu i godi trywel ac sy’n cael ei diwtora gan ei dad yn Iâl a dywedodd: “Rwy’n mwynhau’n fawr, mae’n gyfle gwych gan fy mod wastad wedi bod eisiau gweithio ym maes adeiladu.
“Credaf ei fod yn y gwaed, ond allwn i ddim fod wedi cael athrawon gwell.”
Un arall yw Phil Doyle, 26 oed, o Benycae, a ddywedodd: “Symudais yma o Iwerddon a chlywais am y coleg gan fy nyweddi a chofrestrais yno.
“Mae’r cwrs wedi bod yn wych ac mae’n fendigedig fy mod wedi cael prentisiaeth mor fuan wedi dechrau ym mis Medi.”
Bwriedir cwblhau dau ddatblygiad Tai Wales & West yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam erbyn mis Rhagfyr 2013 gyda 35 o dai a fflatiau’n cael eu hadeiladu yn Ffordd y Nant yn ogystal â bloc pum llawr gydag 20 o fflatiau tra bydd 92 pellach yn cael eu datblygu ar Ffordd Melin y Brenin ynghyd â Chanolfan Adnoddau Cymunedol a Chyfleuster Feddygol.”
Dywedodd Craig Sparrow, Rheolwr Datblygu’r Gogledd i Tai Wales & West: “Un o agweddau allweddol ein cynnig i ddatblygu’r prosiect hwn yn Wrecsam oedd i gyfrannu at brentisiaethau hyfforddi a manteisio ar gadwyni cyflenwi a llafur lleol.
Mae hwn wir yn gyfle i’r prentisiaid ifanc hyn a’n gobaith yw y byddant yn parhau trwy weithio gyda’r contractwr i ddysgu rhywbeth a fydd yn rhoi gyrfa iddynt mewn adeiladu.
Bu cwmni adeiladu Anwyl yn flaengar iawn wrth gydweithio â ni i roi prentisiaethau hyfforddi ar y safleoedd hyn ac mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen yn dda; mae llawer o weithgaredd bellach a mwy a mwy o grefftau’n cael eu cynnwys bob wythnos.”
Meddai Anne Hinchey, Prif Weithredwr Tai Wales & West: “Nid yn unig darparu tai a chyfleusterau fforddiadwy o’r ansawdd gorau i bobl Wrecsam yw bwriad ein datblygiadau ar Ffordd Melin y Brenin a Ffordd y Nant.
Rydym yn ymroddedig i hyrwyddo cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl lleol a chefnogi’r economi leol trwy gyflogi cwmnïau lleol lle bynnag bo hynny’n bosibl.”
Croesawyd recriwtio prentisiad hefyd gan Gyfarwyddwr Cyfadran Adeiladu a Pheirianneg Coleg Iâl, Graham Evans, a ddywedodd: “Rydym wrth ein bodd fod pedwar o’n myfyrwyr wedi cael eu cymryd ymlaen a gobeithio, wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen, y byddwn hefyd yn gweld cyfleoedd i brentisiaid ym meysydd gwaith saer, plastro, gwaith trydan a gwaith plymwr.
Byddant yn cael eu cyflogi trwy’r rhaglen Sgiliau Adeiladu a’r hyn sy’n codi calon yw ein bod yn gweld cynnydd mewn prentisiaethau am y tro cyntaf mewn tair blynedd.
Prentisiaid yw craidd y diwydiant adeiladu ac fel rheol, adeiladu sy’n ein harwain allan o ddirwasgiad.
Hwn yw’r unig prosiect adeiladu sylweddol yn lleol ac mae’n gadarnhaol iawn ei fod yn cymryd dynion ifanc ymlaen o’r dalgylch lleol. Mae cael pedwar mewn un lle yn rhagorol ac rydym ar ben ein digon o’r herwydd.”
Meddai Cyfarwyddwr Adeiladu cwmni Anwyl, Mathew Anwyl: “Ymfalchïwn ein bod wedi gallu creu cyfleoedd ymysg y gweithlu lleol.
Ystyriwn brentisiaethau yn hanfodol bwysig i ddyfodol y diwydiant adeiladu ac mae gennym gysylltiadau agos â cholegau fel Glannau Dyfrdwy a bellach yn Iâl a’r cynlluniau hyfforddi rhagorol sydd ganddynt.”