Newyddion

EMMA, y Prentis o Goleg Iâl yn ei THAPIO HI

July 6, 2012

Yn 24 oed, diolch i Ddysgu yn y Gweithle yng Ngholeg Iâl, mae gan Emma Tucker swydd barhaol yn gweithio gyda rhai o weithwyr cyfreithiol mwyaf arbenigol y wlad, swydd mae’n ei hoffi ac mae newydd gael dyrchafiad ynddi – sydd ddim yn ddrwg wedi iddi adael yr ysgol gyda llond llaw o dystysgrifau TGAU yn unig.

Trefna Emma lwyth gwaith trwm iawn yn hynod effeithiol gan fodloni’r terfynau amser mwyaf dwys fel Goruchwyliwr Trawsgrifiad mewn cwmni Cymreig sy’n arbenigo mewn cyfieithu a thrawsysgrifio. Wedi i’w hymroddiad at ddysgu a’i gallu i’w drosglwyddo i’w gwaith greu argraff gadarnhaol arnynt, rhoddodd cyflogwyr Emma, cwmni “Posib”, ddyrchafiad iddi yn ddiweddar.
“Dangosodd Emma gryn benderfyniad i gyrraedd ei nodau mewn bywyd ac mae’n aelod gwerthfawr iawn o’n tîm. Gafaelodd ym mhob cyfle i ddysgu ac mae’n ysbrydoliaeth i eraill. Da iawn ti, Emma,” meddai Dorothy Roberts, Partner yng nghwmni “Posib”.
Mae llwyddiannau Emma yn nodedig a’i phenderfyniad i lwyddo’n drawiadol. Bellach, mae’n gweithio tuag at ei chymhwyster ILM nesaf – Tystysgrif Lefel 3 mewn Rheoli’r Rheng Flaen, wedi iddi ymuno â chwmni Posib fel Prentis yn unol â Rhaglen Recriwtiaid Newydd Llywodraeth Cymru ym mis Hydref 2010. Mae Emma wedi cwblhau ei chymwysterau CGC Lefel 2 OCR mewn Busnes a Gweinyddu ac OCR mewn Prosesu Geiriau.
“Profodd Emma ei bod yn fyfyriwr rhagorol, gan arddangos ymroddiad ac ymdrech trwy gydol ei rhaglen Brentisiaeth. Mae ei llwyddiant o ran cymwysterau i’w gymeradwyo, yn enwedig o ystyried dwyster a natur arbenigol ei gwaith. Mae Emma’n awyddus i barhau â’i dysgu yn Iâl,” meddai Lynn Jones, Hyfforddwr-Mentor yng Ngholeg Iâl.