Newyddion

Y Prentis Kim yn datblygu gyrfa newydd

December 4, 2013

image001

Dilyn cwrs addysg uwch yn Ninbych ac yna cwblhau cwrs gradd BA (Anrhydedd) tair blynedd mewn Marchnata Busnes ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, a gweithio’n rhan-amser yn allfa ffatri Tweedmill i gefnogi’i hastudiaethau – dyna wnaeth Kim Davies 24 oed o Lanelwy cyn iddi ddechrau ar swydd fel Prentis Tai gyda Chymdeithas Tai Clwyd Alyn.
“Hyd yn oed gyda gradd a phrofiad gwaith does yna ddim sicrwydd eich bod chi’n mynd i ddod o hyd i swydd ddiddorol gyda rhagolygon ar gyfer dilyniant gyrfa. Trwy lwc digwyddais ddod ar draws manylion y brentisiaeth pan oeddwn ar wefan Cymdeithas Tai Clwyd Alyn yn edrych ar y cynlluniau perchnogaeth cartref. Roedd yn swnio’n ddiddorol ac roedd cyfle i chi ennill cymwysterau mewn tai tra’n gweithio ochr yn ochr â staff proffesiynol” meddai Kim.

Manteision Prentisiaethau
Dechreuodd Kim y brentisiaeth gyda Grŵp Tai Pennaf, sy’n cynnwys Clwyd Alyn, Hydref y llynedd ac mae’n mynychu Coleg Cambria un diwrnod yr wythnos.
“Dechreuais trwy gysgodi staff yn y Ganolfan Gyswllt ac rwyf ar  hyn o bryd gyda’r Tîm Tai sy’n gyfrifol am Sir y Fflint”


“Dwi wedi dysgu nad oes yna’r fath beth â diwrnod arferol ac mae’n braf peidio cael dau ddiwrnod yr un fath”

 “Rhan orau’r swydd yw mynd allan a chyfarfod pobl newydd, a cheisio’u helpu i ddod o hyd i dai, ond y peth mwyaf anodd yw methu â gallu helpu pawb”


“Mae’r timau wedi fy nghroesawu ac os nad ydw i’n siwr o unrhyw beth, neu’n deall pethau mae pawb yn helpu”


“Rwy’n mynychu’r Cyfarfodydd Tîm ac mae hyn wedi fy helpu i ddod i adnabod y swyddog tai a gwybod be sy’n mynd ymlaen. Mae pawb yn gyfeillgar, ac yn fodlon helpu a rhoi cyfarwyddyd, ac mae hynny’n braf”

 

Bob dydd Mercher mae Kim yn mynychu Coleg Cambria lle mae’n astudio cwrs CIH (Sefydliad Tai Siartredig) Lefel 2 a bydd hi’n gorffen y cwrs yma ddiwedd Mawrth. Mae hefyd yn gwneud cwrs CGC lefel 2 mewn Tai sy’n para blwyddyn.
“Prentisiaeth am 18 mis ydy hon, ac ar ôl y 18 mis mi fyddwn wrth fy modd bod yn swyddog tai, felly mi fyddai’n grêt petai swydd Swyddog Tai dan hyfforddiant yn dod fyny!”

 

Siwrnai Prentisiaeth Kim hyd yma

Mae Kim yn un o 14 prentis sy’n cael eu cyflogi gan Grŵp Pennaf fel rhan o’u menter Adnoddau Dynol  “Meithrin eich Hun”. Mae prentisiaid a hyfforddeion Pennaf yn cael eu cyflogi mewn amrywiaeth o swyddi yn cynnwys Ymgynghorwyr Cyswllt Cwsmeriaid, Peirianwyr Plymio a Gwresogi, Technegwyr Cyfrifo, Cogydd, Gweithwyr Prosiect, Ymgynghorydd Adnoddau Dynol a Swyddog Cefnogi Systemau Gwybodaeth.
“Mae Prentisiaethau  a hyfforddeiaethau yn ffordd wych o ddatblygu staff newydd ac adeiladu ar eu sgiliau, rhinweddau a galluoedd personol, a hyn yn helpu i gyfrannu tuag at gyfleoedd gyrfa a chyflogaeth yn y dyfodol” meddai Gill Murgatroyd, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Pennaf.

“Mae Kim wedi setlo i mewn yn dda ac mae’n gweithio’n galed ac yn dysgu gan y bobl o’i chwmpas.

Mae prentisiaethau’n cynnig llwybr gyrfa strwythuredig i bobl ar nifer o lefelau a chredwn yn gryf bod buddsoddi yn natblygiad staff ymroddedig, sy’n gweithio’n galed yn ein helpu ni i ddarparu’r gwasanaeth gorau ar gyfer ein cwsmeriaid” ychwanegodd Gill.