Newyddion

Y Gymraeg yn sgil pwysig yn y gweithle

June 18, 2014

Welsh language skills in the workplace

Daeth Comisynydd y Gymraeg, Meri Huws, ynghyd â nifer o gyfleogwyr lleol, i Goleg Cambria yn ddiweddar i ddigwyddiad arbennig oedd yn pwysleisio pwysigrwydd y Gymraeg fel sgil yn y gweithle.

Mae’r Coleg wedi bod yn gweithio’n agos efo’r sector gyhoeddus a’r sector fusnes yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ers nifer o flynyddoedd, yn rhoi cymorth i’w gweithwyr wella eu sgiliau yn yr iaith Gymraeg. Erbyn heddiw mae cynnydd sylweddol yn y nifer y cyflogwyr a’u gweithwyr sy’n cydnabod y manteision economaidd a’r synnwyr busnes da a ddaw yn sgil dwyieithrwydd.

Dywedodd Meri Huws :

“Mae cynyddu’r defnydd o Gymraeg yn y gweithle yn arwain at wasanaeth o well safon i gwsmeriaid, ac yn gwneud cyfraniad allweddol i ddatblygu gweithlu sgilgar, hyblyg a hyderus”.

Dywed Pam Sheemar, Rheolwr Banc y Nat West, oedd yn bresennol yn y digwyddiad, ac yn brysur yn dysgu Cymraeg ei hun:

“Fel banc rydym yn gweld fod yr iaith Gymraeg yn annog ewyllys da a theyrngarwch ymysg ein cwsmeriaid. Er ein bod yn gweithio’n agos at y ffin yn yr ardal yma o Ogledd Ddwyrain Cymru , mae yna alw cynyddol ar ein staff i ddelio efo cwsmeriaid trwy gyfrwng y Gymraeg.

“Mae staff y Nat West yn Wrecsam yn mynychu cwrs Cymraeg wedi ei ddarparu’n arbennig ar ein cyfer gan Goleg Cambria, sy’n rhoi cymorth i ni wella ein sgiliau wrth i ni siarad efo cwsmeriaid sy’n dymuno cael gwasaneth yn y Gymraeg.”

Siardwr arall oedd yn bresennol yn y digwyddiad oedd y Cynghorydd Hugh Jones o Gyngor Wrecsam ynghyd a nifer o weithwyr y cyngor sydd wedi bod yn mynychu cyrsiau Cymraeg yn y coleg. Mae’r Cynghorydd Jones wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 3 mlynedd bellach ac yn llwyr werthfawrogi pwysigrwydd dwyieithrwydd wrth gynnig gwasanaethau’r cyngor yn y sir.

Cafwyd cyflwyniad hefyd gan Ann Joynson-Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn y Coleg, ynghyd â myfyrwyr sy’n dilyn y cwrs cyfrwng Cymraeg mewn Gofal Plant yn safle Iâl, Wrecsam. Amlinellwyd y galw cynyddol am weithwyr yn y sector gofal sy’n ddwyieithog a gwerth dilyn cyrsiau galwedigaethol trwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn diwallu’r angen hynny.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Yng Ngholeg Cambria rydym yn llwyr ymroddedig i hyrwyddo dwyieithrwydd, diwylliant a threftadaeth Cymru.

“Rydym yn llwyr werthfawrogi pa mor bwysig ydi sgiliau dwyieithog yn y gweithle ar draws y sectorau ac wedi ein hymrwymo i ddatblygu cyrsiau galwedigaethol dwyieithog mewn meysydd fel Gofal a Gwasanaethau Cyhoeddus yn ogystal â gweithio efo cyflogwyr yn lleol i well sgiliau iaith Gymraeg eu gweithwyr.

“Mae Coleg Cambria wedi creu Cynllun Iaith newydd sy’n datgan bwriad eglur i gyfrannu at greu gweithleoedd dwyieithog yn y Gogledd Ddwyrain i’r dyfodol.”