Newyddion

Uniad yn Creu Coleg Newydd ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru

July 31, 2010

Deeside CollegeYn dilyn cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, ar Awst y 1af 2010 bu i Goleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Llysfasi uno. Bydd y sefydliad newydd, fydd yn un o’r rhai mwyaf yng Nghymru a’r DU, yn darparu cyrsiau ar gyfer bron i 22,000 o fyfyrwyr bob blwyddyn, yn cyflogi dros 1,000 o staff, a gan incwm blynyddol o bron i 40miliwn.

Bydd creu coleg unedig dynamig all wasanaethu anghenion amrywiol Gogledd Ddwyrain Cymru ac anghenion penodol y sector tir-seiliedig yn dod T nifer o fanteision i’r rhanbarth. Bydd y “siop un stop” yn darparu dysgwyr a chyflogwyr gyda’r amrediad ehangaf o gyrsiau hawdd eu cyrraedd yng Ngogledd Cymru. Bydd yr uniad yn darparu sicrwydd ar gyfer dyfodol darpariaeth tir-seiliedig yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys Gofal Anifeiliaid, Ceffyleg, Blodeuwriaeth, Garddwriaeth a Pheirianneg y Tir yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy ac Amaethyddiaeth, Peirianneg Amaethyddol, Gofal Anifeiliaid a Choedwigaeth a Chadwraeth yng Ngholeg Llysfasi. Bydd y coleg newydd hefyd yn darparu dysgwyr gydag amrediad ehangach o gyrsiau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr y coleg unedig newydd, sydd o’r farn bod yr uniad yn gam ymlaen ar gyfer colegau ac Addysg Bellach yng Nghymru “Yn dilyn ein huniad llwyddiannus gyda Choleg Garddwriaeth Cymru yn 2009, rydym wedi arddangos sut y gall uniadau rhwng colegau wneud y sector yn gryfach ac yn fwy effeithlon. Rydym wrth ein bodd gyda’r cyrhaeddiad diweddaraf yma fydd yn dod a dau goleg addysg bellach llwyddiannus iawn yng Ngogledd Ddwyrain Cymru at ei gilydd. Mae gan y ddau goleg hanes hir a balch o ddarparu dysgu ac addysgu gwych a gweithio mewn partneriaeth. Rydym yn hyderus y bydd yr uniad yn adeiladu ar y sylfeini llwyddiannus yma ac yn gwella cyfleoedd dysgu er mwyn cefnogi busnesau, cymunedau ac unigolion yn y rhanbarth”.

Aeth Mr Jones ymlaen i ddweud “Rwy’n hyderus bod gennym trwy ein staff gwych y sgiliau, gallu a phrofiad i sefydlu’r coleg fel canolfan ragoriaeth ryngwladol ar gyfer Addysg Bellach a dysgu galwedigaethol, gan y byddwn yn chwarae rhan bwysig ym mholis’au uchelgeisiol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer addysg, dysgu gydol oes a sgiliau”

Llun: Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC Prif Weinidog Cymru yn llongyfarch Mr David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Glannau Dyfrdwy yn ystod y lansiad swyddogol yn Sioe Frenhinol Cymru

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch T Claire Nicholson yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy ar 01244 834531.