Newyddion

Twf yn ymweld â Choleg Cambria

February 4, 2015

TWF

Cafodd myfyrwyr y cwrs Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yng Ngholeg Cambria, Glannau Dyfrdwy ymweliad yn ddiweddar gan Bethan Williams Swyddog Maes gyda Twf yn Wrecsam.

Mae hwn yn ddigwyddiad blynyddol, lle mae’r myfyrwyr yn cael gwybodaeth am y prosiect a manteision cyflwyno’r Gymraeg o’r crud.

Mae’r myfyrwyr, 65 ohonynt i gyd, yn dilyn cwrs Iaith ar Waith 20 wythnos, gyda rhai o’r myfyrwyr yn gobeithio mynd ymlaen i weithio mewn ysgolion, eraill yn gobeithio mynd ymlaen i fod yn fydwragedd a rhai am fynd ymlaen i brifysgolion.

Prosiect cenedlaethol i annog rhieni i siarad Cymraeg gyda’u plant adref ar yr aelwyd yw TWF. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru ac mae’n un o flaenoriaethau’r Cynulliad o ran amcanion Iaith Pawb. Mae’r prosiect yn bodoli ers 2001.

Prif nod TWF yw ceisio cyrraedd at rieni beichiog neu rieni a chanddynt fabi hyd at 12 mis oed drwy gyfrwng bydwragedd, ymwelwyr iechyd, unedau sgan a mamolaeth a’r amrywiol glinigau. Mae Swyddogion Maes yn gweithio ar hyd a lled y wlad.

Yn ystod y sesiwn soniwyd am fanteision cyflwyno’r Gymraeg i rieni o’r crud. Cafodd y myfyrwyr glywed mwy am y prosiect, a chyfle i ganu rhai hwiangerddi Cymraeg. Cawsant wybodaeth hefyd am y sesiynau tylino a ddarperir gan Twf, a chyfle i weld yr adnoddau a gaiff eu defnyddio gyda babanod bach.

Dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes gyda TWF yn Wrecsam:

“Roedd hi’n fraint cael fy ngwahodd i Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy i sgwrsio gyda’r myfyrwyr Gofal Plant lefel 3. Mae’n bwysig bod y myfyrwyr yma’n ymwybodol o’r prosiect a manteision cyflwyno’r Gymraeg o’r crud.

Dywedodd Sian Parry, Tiwtor y cwrs CCLD yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy sy’n dysgu Cymraeg ei hun:

“Roeddwn yn ymwybodol o’r prosiect ac roedd hi’n braf cael clywed mwy am y gwaith sy’n mynd ymlaen ledled Cymru.

“Mae’r myfyrwyr ers mis Medi wedi bod yn dilyn gwersi Cymraeg yn wythnosol i’w paratoi ar gyfer byd gwaith, a braf oedd cael cyfarfod Bethan sy’n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gweithio mor ddiwyd yn y maes yn hyrwyddo’r Gymraeg.  Cawsom sesiwn ddiddorol iawn a gwnaeth pawb fwynhau yn fawr iawn.