Newyddion

Tîm Menter Cambria Yn Cynorthwyo Myfyrwyr Arloesol

September 18, 2014

BEN club

Mae Tîm Menter Coleg Cambria wedi bod yn brysur iawn trwy gydol yr haf yn helpu i redeg clwb menter y Rhwydwaith Entrepreneuriaeth Busnes (BEN), yn Sir y Fflint a Wrecsam.

Cafodd y clybiau menter BEN eu cynllunio i helpu pobl sy’n sefydlu neu sydd newydd sefydlu eu busnesau eu hunain, gan roi cymorth, gwybodaeth a mentoriaid o’r gymuned fusnes leol iddynt. Maent yn cynnwys nifer amrywiol o gynrychiolwyr busnesau, fel dylunwyr gwefan, therapyddion cyfannol, gemau meithrin timau ar gyfer oedolion, ysgolion dawns, ffotograffiaeth a llawer llawer mwy.

Mae’r clybiau BEN yn cael eu cynnal mewn partneriaeth â Llywodraeth Cynulliad Cymru, Prifysgol Glyndŵr, Y Siambr Fasnach, Llinell Fusnes, Cyngor Wrecsam a Chymunedau’n Gyntaf Sir y Fflint.

Er bod y cyfarfodydd yn agored i bawb, mae llawer o fyfyrwyr, a chyn-fyfyrwyr, Coleg Cambria wedi elwa’n sylweddol wrth fod yn aelodau’r clwb.

Dywedodd, Steven Mills 17 oed, o Wrecsam, sy’n fyfyrwraig Astudiaethau Busnes ar safle Iâl:

” Dw i wedi dysgu llawer ers i mi ymuno â BEN Wrecsam. Dw i bellach wedi cofrestru fy enw busnes a byddaf yn dechrau masnachu fel Venom Designs cyn bo hir. Rwy’n hynod ddiolchgar i staff Coleg Cambria am fod mor gefnogol ac am feithrin fy syniadau arloesol.”

Mae clwb Sir y Fflint yn cyfarfod yn Ysgol Uwchradd John Summers rhwng 10am a 12pm bob yn ail wythnos ar fore dydd Gwener tra bo clwb Wrecsam yn cyfarfod bob prynhawn dydd Gwener rhwng 1pm a 3pm yn Llyfrgell Wrecsam. Mae’r clybiau’n agored i unrhyw un sydd â syniad busnes, ychwanegodd Darlithydd Menter Lynn Williams:

”Rydyn ni wedi cael haf mor brysur, mae wedi bod yn wych gweld syniadau busnes newydd yn dechrau ffynnu a bu’n fraint helpu pobl ifanc mor fentrus. Mae croeso i aelodau newydd bob amser, gorau po fwyaf!”‘

Dywedodd Mike Corcoran, Rheolwr Canolfan Menter PARTH ym Mhrifysgol Glyndŵr;

“Mae’r clybiau BEN wedi bod o fudd mawr i’n myfyrwyr, yn ogystal â’r gymuned gyfan. Cafodd y cyngor arbenigol gan fentoriaid a’r cymorth mae aelodau’r clwb yn rhoi i’w gilydd, a’r syniadau rydyn ni i gyd yn gallu rhannu â’n gilydd, effaith aruthrol.

” Mae’r clwb yn amgylchfyd mor gynnes a chyfeillgar, ac mae’n helpu i greu busnesau newydd yng Ngogledd-ddwyrain Cymru bob wythnos. ‘”

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Adran Fenter: ar enterprise@cambria.ac.uk.