Newyddion

Cyflwyniad Myfyrwyr i Dragons’ Den Cymru

May 2, 2013

Bydd bron i 20 o fyfyrwyr Coleg Iâl yn cyflwyno eu syniadau cyn hir yn nigwyddiad Dragons’ Den. Bydd myfyrwyr o Goleg Glannau Dyfrdwy a Phrifysgol Glyndŵr yn ymuno â nhw yn ogystal â darpar fentrwyr go iawn o ledled y rhanbarth. Cynhelir ail ddigwyddiad Dragons’ Den Cymru yng Nghanolfan Sir y Fflint yn Cysylltu yn Nhreffynnon ddydd Mercher 15 Mai 2013.

Mae’r Digwyddiad Gyrfaoedd a Rhwydweithio hwn yn adeiladu ar lwyddiant Clwb Menter Rhwydwaith Menter Busnes Sir y Fflint, a grëwyd gan Askar Sheibani, Cadeirydd Bwrdd Parth Menter Glannau Dyfrdwy a Fforwm Busnes Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Askar yw Hyrwyddwr Menter Busnes Llywodraeth Cymru ac mae’n Brif Swyddog Gweithredol cwmni trwsio offer telegyfathrebu Comtek.
“Byddwn yn annog unrhyw un sy’n ystyried dechrau ei fusnes ei hun i fynychu digwyddiad Dragons’ Den Cymru ac ymuno â Chlwb Menter Sir y Fflint. Mae helpu pobl leol sy’n chwilio gwaith addas yn y farchnad waith bresennol yn allweddol er mwyn i bawb lwyddo yn gyffredinol,” meddai’r Cynghorydd Peter Macfarlane, Aelod Cabinet dros Adfywio, Menter a Hamdden.

“Dewisodd Llywodraeth Cymru Sir y Fflint yn rhanbarth peilot i’r cynllun blaengar hwn, ac mae ei gefnogaeth yn galluogi’r gymuned a’r cyngor i fuddsoddi mewn mentrwyr ifanc lleol. Gyda chymorth Cyngor Sir y Fflint, mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod pwysigrwydd defnyddio arweinwyr busnesau lleol presennol i ddarparu rhwydwaith gefnogi i feithrin cymaint o ddoniau sy’n blaguro yn Sir y Fflint. Mae Clwb Menter Sir y Fflint yn creu amgylchedd cyfoethog lle gall darpar fentrwyr ddysgu o brofiad y rheiny sydd ar flaen y gad o ran busnes a chânt gyngor ar y dulliau gorau o fanteisio ar gyfleoedd. Yn gynllun arloesol, bydd y buddsoddiad hwn yn y gymuned leol yn sicr o fywiogi’r economi a’r gymdeithas leol am flynyddoedd i ddod,” meddai Askar Shebani.
Mae Clwb Menter Sir y Fflint yn agored i bob oed, ac mae croeso i unrhyw un sy’n dymuno dechrau ei fusnes ei hun neu fenter gymdeithasol i wneud cais.