Newyddion

Myfyrwyr yn Dathlu Llwyddiant yng Nghystadleuaeth Flynyddol Cymdeithas Frenhinol Cemeg

May 8, 2013

Mae myfyrwyr o Goleg Iâl a Choleg Glannau Dyfrdwy, a fydd yn cyfuno’n fuan i greu Coleg Cambria, yn dathlu dod yn ail a thrydydd yn ôl eu trefn yng Nghystadleuaeth Dadansoddwr Ysgolion Cymdeithas Frenhinol Cemeg a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor fis diwethaf.
{image_1}
Cynhelir y gystadleuaeth ledled y DU ac mae’n agored i bob myfyriwr sy’n dilyn cwrs Safon UG Cemeg mewn ysgolion a cholegau. Caiff nifer o ddigwyddiadau eu cynnal o amgylch y wlad ac yna bydd enillwyr pob ardal yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Mynychodd tua phymtheg o sefydliadau gystadleuaeth rhanbarth Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor.
Lluniwyd y gystadleuaeth i herio ac ysbrydoli pobl ifanc gyda diddordeb mewn cemeg, a rhoi profiad iddynt o weithio mewn labordy gemeg go iawn. Cydweithiodd tîm o dri myfyriwr o bob ysgol neu goleg mewn arbrawf ymarferol yn seiliedig ar sefyllfa go iawn. Nid ydynt wedi gweld y gwaith ymarferol o’r blaen ac mae’n gadael iddynt ddefnyddio cemegau ac offer na fyddai ar gael fel rheol mewn labordy Safon Uwch. Rhoddir cyfle felly i’r myfyrwyr i ddangos eu sgiliau ymarferol a dadansoddol yn ogystal â’u hannog i gydweithio fel tîm gan ystyried amser, iechyd a diogelwch a chywirdeb.
Dywedodd Cydlynydd Rhaglen Cemeg Coleg Iâl, Bryan Jones: “Mae’r her yn galluogi myfyrwyr i gael profiad gwerthfawr o uwch-dechnegau labordy.”
Tîm Coleg Iâl, a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, oedd y myfyrwyr Safon UG Cemeg Saksham Bansal, Blake Kesic a Liam McGivern. Caitlin Jones Fullerton, Lucy Thursfield a Chloe Turner oedd tîm Coleg Glannau Dyfrdwy; mae pob un o’r merched yn astudio Safon UG Cemeg yn ogystal â Ffiseg, Mathemateg a Bioleg; daeth Coleg Glannau Dyfrdwy yn drydydd yn y gystadleuaeth.
Roedd yr her a wynebai’r ymgeiswyr eleni yn ymwneud â’r broblem gynyddol o gyffuriau ffug sydd ar gael ar y rhyngrwyd. Roedd yn rhaid iddynt ddarganfod a oedd y cynhwysion gweithredol cywir yn bodoli yn y tabledi ffug ac a oeddynt mewn gwirionedd yn beryglus i iechyd dynol. Golygodd hyn fod yn rhaid iddynt lunio crynodiad o samplau ac yna defnyddio technegau sbectrosgopeg UV-VIS ac IR.
Meddai Helen Williams, Darlithydd Safon Uwch Cemeg yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy: “Dyma’r tro cyntaf i ni gael ein lleoli ac rwy’n hynod o falch dros Caitlin, Lucy a Chloe.”
Amlyga’r cyd-lwyddiannau hyn y safonau nodedig a osodir i Ogledd Ddwyrain Cymru a’r coleg newydd sydd ar fin ei sefydlu – Coleg Cambria.
Dywedodd Darpar Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, David Jones: “Mae hwn yn enghraifft dda o’r rheswm y mae Iâl a Choleg Glannau Dyfrdwy yn cyfuno. Rydym ill dau yn golegau sy’n perfformio i’r safonau uchaf ac sy’n cefnogi ac yn datblygu ein dysgwyr i lwyddo. Pan fyddwn yn dod at ein gilydd fel Coleg Cambria, ein nod yw parhau i ragori a darparu’r dewis ehangaf o gyrsiau a chefnogaeth i ddysgwyr ledled Gogledd Ddwyrain Cymru.”