Newyddion

Staff Coleg Cambria yn dilyn cwrs mewn Gofal Dementia

September 10, 2014

Dementia care

Yn ddiweddar, cwblhaodd Nicola Beacher a Julie Griffiths, sy’n aseswyr/hyfforddwyr ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y Gwaith, fodiwl gradd Meistr mewn Gofal Dementia.

Gwnaethant ddilyn y modiwl ‘Hyfforddi mewn Gofal Dementia’ a gafodd ei gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Caiff y cymhwyster hwn ei achredu trwy Brifysgol Brighton a Surrey a’i gyflwyno gan y sefydliad – Dementia Care Matters sy’n cael ei redeg gan yr Athro David Sheard, gŵr nodedig yn y maes.

Yr Athro Sheard yw Cyfarwyddwr Dementia Care Matters, ac mae ganddo enw da am fod yn siaradwr heriol ac ysgogol ac yn ymgynghorydd adnabyddus mewn gofal dementia yn y DU, UDA a Chanada. Cyn hynny, roedd yn ymgynghorydd hyfforddi allanol i Gymdeithas Alzheimer. Mae Dementia Care Matters yn flaenllaw yn rhyngwladol am hyfforddi a datblygu gwasanaeth gyda’r nod o wella ansawdd bywyd pobl â dementia.

Penderfynodd Nicola a Julie i ddilyn y modiwl er mwyn uwchsgilio a diwallu anghenion pobl â dementia. O ganlyniad, byddant yn gallu hyfforddi eraill am ddementia a chodi ymwybyddiaeth ar draws holl feysydd cymdeithas.

Dywedodd Nicola a Julie:

‘’Mae wedi agor ein llygaid i ddull newydd o gefnogi pobl â dementia trwy addysgu pobl ynghylch adnabod y cyflwr a chefnogi’r rheiny sy’n cael eu heffeithio ganddo gan ddeall y gofynion emosiynol, siwrnai dementia a phwysigrwydd annibyniaeth. Mae’r Athro David Sheard a’i gydweithwyr yn ysbrydoledig wrth arwain newid yn y diwylliant, cynghori llywodraethau, sefydliadau mawr a rhannu eu sgiliau â ni. Rydym yn frwd am rannu ein gwybodaeth a’n profiadau gydag unigolion, sefydliadau a chwmnïau sy’n delio â’r cyhoedd.”

Ychwanegodd Patrick Leonard, Cyfarwyddwr Cwricwlwm Masnachol Coleg Cambria:

‘’Mae Coleg Cambria yn falch bod gan ein staff yr hyfforddiant perthnasol diweddaraf mewn gofal dementia. Bydd hyn yn ein galluogi i rannu ein harbenigedd gydag unigolion mewn sefydliadau sy’n dod i gysylltiad â phobl â dementia yng Ngogledd Cymru.’’

Os ydych yn dymuno cael gwybod rhagor am Hyfforddiant Dementia, cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yng Ngholeg Cambria ar 0300 30 30 006

Yn y llun gwelir Nicola Beacher a Julie Griffiths gyda’u tystysgrifau.