Newyddion

Myfyrwyr Diploma Lefel 3 mewn Therapi Sba Coleg Iâl yn Cefnogi Elusen CHICS

March 27, 2013

Cododd myfyrwyr Diploma VTC NVQ Lefel 3 mewn Therapi Sba yng Ngholeg Iâl £375 i Grŵp Cefnogi Plant sy’n dioddef o Ganser (CHICS).

Wedi ei ddewis yn benodol gan fyfyrwyr Iâl a ysbrydolwyd gan ddwy aelod o’u carfan dysgu i fanteisio ar gefnogaeth yr elusen CHICS, cynhaliwyd digwyddiad elusennol pwrpasol gan fyfyrwyr Lefel 3 Therapi Sba Coleg Iâl fel rhan o’u hastudiaethau. Sefydlwyd stondin gacennau gan y dysgwyr ac, wrth wisgo crysau T yn codi ymwybyddiaeth am CHICS, aethant ati i werthu cacennau, tocynnau raffl a rhoddion o amgylch y Coleg, yn ogystal â chynnig amrywiaeth o driniaethau sba i godi arian er budd yr elusen.

“Cafwyd ymateb twymgalon gan y myfyrwyr i waith yr elusen hon,” meddai Ann Holland, Darlithydd mewn Therapi Sba yng Ngholeg Iâl. “Maent wedi gwneud gwaith gwych yn codi ymwybyddiaeth am CHICS yn ogystal â chodi arian i’r elusen.”

Mae darpar Therapyddion Sba Iâl yn awyddus i amlygu’r elusen CHICS, a ffurfiwyd gan griw o rieni yn 1986 i roi cefnogaeth a hunangymorth i rieni plant a oedd yn dioddef o ganser yn Sir Gaer, Cilgwri, Sir Gaerhirfryn, Gogledd Cymru, Ynys Manaw a Glannau Mersi.

Wedi iddynt gael ei heffeithio gan ganser a’u helpu gan yr elusen a’u cefnogodd trwy lawer o amseroedd anodd – gan gyfrannu at wyliau ac ymweliadau hwyliog – roedd myfyrwyr Iâl, sef Natalie Cole a Katie Walker, yn barod iawn i weithredu i rannu’r gwaith er mwyn rhoi rhywbeth bach yn ôl i CHICS.

“Pan oeddwn yn ddwy oed, cafodd fy nheulu wybod fod gennyf diwmor Wilms. Tynnwyd un o’m harennau a chefais gemotherapi am flwyddyn yn Ysbyty Plant Alder Hay yn Lerpwl. Ar yr adeg honno, cawsom gymorth penigamp gan elusen CHICS a’n cefnogodd a’n cysuro ni. Wedi blwyddyn o gemotherapi, cefais fy rhyddhau o Alder Hay a mynd adref. Bu digwyddiadau elusennol a diwrnodau allan gyda CHICS a gwnaethant hyd yn oed drefnu taith i Disneyland ym Mharis. Gwnaeth y tripiau a’r digwyddiadau hyn wir fy helpu i anghofio’r ffaith fy mod yn gwella o ganser ac wedi colli fy ngwallt i gyd. Fe wnaethant roi lle i mi a’m teulu i ddianc rhag realaeth a mwy na thebyg, rhoddodd i mi’r hyder sydd gennyf heddiw i siarad am fy salwch…,” meddai Natalie Cole, myfyriwr Diploma VTCT NVQ Lefel 3 mewn Therapi Sba yng Ngholeg Iâl.

“Pan oedd fy mab Calum yn flwydd oed, cafodd ddiagnosis myelofibrosis a myelodysplasia. Ychydig cyn ei ben-blwydd yn ddwy oed cafodd gemotherapi a bu’n rhaid iddo gael ei gadw ar wahân wrth bawb er mwyn cael trawsblaniad mêr yr esgyrn. Trwy gydol y cyfnod anodd hwn, cawsom gymaint o help gan CHICS; aethom i bartïon y Pasg a Nadolig a chawsom ddyddiau allan llawn hwyl gan gynnwys mynd i Gullivers World. Ym mis Rhagfyr 2011, gofynnodd elusen arall i CHICS i enwebu rhai plant i fynd i Lapland; dewiswyd Calum a chawsom amser bendigedig. Rydym yn mynd i’r partïon Pasg a Nadolig o hyd yn ogystal â thaith gerdded flynyddol CHICS,” meddai Katie Walker, myfyriwr Diploma VTCT NVQ Lefel 3 mewn Therapi Sba yng Ngholeg Iâl.