Newyddion

Seremoni Gwobrwyo yn Dathlu Llwyddiant Gweithwyr

December 4, 2014

Avox

Cynhaliwyd seremoni arbennig yn Avox, Wrecsam er mwyn gwobrwyo aelodau staff sydd yn astudio cyrsiau rheolaeth ac arweinyddiaeth mewn partneriaeth a Choleg Cambria.

Mae’r coleg wedi bod yn gweithio gyda Avox ers dros i ddwy flynedd yn darparu cymwysterau rheolaeth yn cynnwys prentisiaethau. Cafodd tystysgrifau eu cyflwynoi weithwyr gan Paul Barlow, Prif Swyddog Gweithredu yn Avox, a David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria.

Mae Avox wedi gweithio gyda Choleg Cambria i ddatblygu strategaeth Dysgu a Datblygu (D&D) sydd yn ystyried galluoedd gweithwyr ac yn gosod dulliau o ddatblygu’r galluoedd hyn i fod yn sail ar gyfer gofynion parhaol o anghenion a gorchmynion y busnes, ar bob lefel. Mae hyn yn sicrhau bod gan Avox cynllun Dysgu a Datblygu cynaliadwy, graddedig a llwyddiannus.

Mae’r cynlluniau prentisiaeth yn galluogi Avox i adeiladu ymhellach ar y sgiliau sydd ei angen i gefnogi anghenion y busnes yn y tymor byr a’r tymor hirach, yn datblygu gweithwyr presennol yn gymharol rad, wrth barhau i ehangu a hyrwyddo’r busnes o’r tu mewn.

Cafodd pob gweithiwr Lefel 2 a 3 amser o fewn yr wythnos waith i fynychu sesiynau dysgu, hwn oedd unig wariant, i raddau ar gyfer y cyflogwr. Mae yna gynllun treigl a chytundeb yn ei le gyda’r coleg er mwyn sicrhau bod y prentisiaethau yn parhau i gael eu darparu yn unol â’r strategaeth D&D a thyfiant yn y dyfodol.

Mae Avox wedi cefnogi gweithwyr trwy gynnal y dosbarthiadau tystysgrif Rheolaeth dechnegol Lefel 2 a 3 ar y safle, efo Alan Bristow, tiwtor SARh o Goleg Cambria, sydd wedi bod yn allweddol wrth ddewis unedau opsiynol perthnasol i’r swyddi o fewn y mudiad. Mae’r cysylltiad hyn wedi arwain at ddarpariaeth o becynnau pwrpasol sydd yn adlewyrchu gorchmynion gwaith y swyddi.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria: “Hoffwn longyfarch gweithwyr Avox ar eu cyraeddiadau rhagorol. Mae Coleg Cambria yn falch iawn i weithio gyda chyflogwyr fel Avox i ddatblygu y gweithlu medrus deinamig sydd yn hanfodol ar gyfer economi llewyrchus a chynaliadwy.”

Dywedodd Paul Barlow, Prif Swyddog Gweithredu Avox: “Mae Avox yn fusnes sydd yn tyfu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein gweithwyr â’r sgiliau angenrheidiol i fod yn sail i’r twf hwn. Mae Coleg Cambria wedi bod yn bartner tymor hir ac mi wnawn ni barhau i weithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau bod gennym weithlu hyfforddedig ac yn weladwy fel cyflogwyr o ddewis yn yr ardal.”

Cafodd Avox ei ffurfio yn 2003 er mwyn darparu datrysiad i gywirdeb data ar gyfer trosglwyddiadau rhyngwladol banciau. Daeth y cwmni i afael gan y Depository Trust & Clearing Company (DDTC) yn 2010 ac ers hynny mae’r cwmni wedi cynyddu ei niferoedd a’i weithredoedd yn Wrecsam o 140 i 350 o bobl. Disgwylir twf pellach trwy 2015 a 2016.
Mae Avox wedi profi twf cyflym mewn cyfnod cymharol fyr. O ganlyniad gwelsom bylchau sgiliau amlwg o fewn y gweithlu ifanc, amhrofiadol. Adnabyddir bod sawl un o’r cynlluniau prentisiaeth rheolaeth oedd ar gael yn gallu llenwi’r bylchau sgiliau/gwybodaeth.