Newyddion

Sêl bendith frenhinol i goleg llwyddiannus

November 22, 2013

COLEG CAMBRIA AWARD. Pictured is Principal of Deeside College David Jones with mick Fleming Head of HR-Employment,Training & Competence Management at Airbus, Nick Tyson Executive Director of Engineering and Construction and Coleg Cambria governor John Clutton.

Mae coleg llwyddiannus yng Ngogledd Cymru wedi cael ei anrhydeddu gan y Frenhines am helpu’r diwydiant awyrofod £24 biliwn i lwyddo yn y DU.

Dyfarnwyd Gwobr Penblwydd y Frenhines ar gyfer Addysg Bellach ac Addysg Uwch  i Goleg Cambria mewn seremoni ym Mhalas Sant James Llundain neithiwr (Nos Iau 21 Tachwedd).

Mae eu Canolfan Rhagoriaeth ar gyfer Datblygiad Awyrofod wedi hyfforddi mwy na 5,000 o ddysgwyr ers ei sefydlu nôl yn 2002.

Fe’i sefydlwyd gan Goleg Glannau Dyfrdwy a ddaeth eleni yn rhan o Goleg Cambria gyda champysau yng Nghei Connah, Llaneurgain, Wrecsam a Llysfasi.

O ganlyniad i’r fenter yma mae gweithwyr y ffatri Airbus ym Mrychdyn, y ffatri sy’n cynhyrchu adenydd, wedi ennill mwy na 7000 o gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae staff y ganolfan hefyd wedi cyfrannu at sefydlu Academïau Airbus yn y DU, Ffrainc, Yr Almaen a Sbaen.

Maent hefyd yn gweithio’n agos gyda chwmnïau awyrofod lleol eraill fel Marshall Aerospace and Defence Group, Raytheon, Magellan ac Apple Aviation.

O ganlyniad, mae’r Ganolfan Rhagoriaeth wedi ennill llu o wobrau dros y blynyddoedd, a’r wobr yma gan y Frenhines yn uchafbwynt, gwobr a gafodd ei chynllunio i hybu a chydnabod “rhagoriaeth o’r radd flaenaf” mewn prifysgolion a cholegau yn y DU.

Roedd ennill y wobr yn destun balchder mawr i John Clutton Cadeirydd Coleg Cambria a David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr y coleg, oedd yn bresennol yn y seremoni.

Dywedodd Mr Clutton: “Mae’n gydnabyddiaeth ragorol o’r gwaith gwych a wnaed gan Airbus a Choleg Cambria dros nifer o flynyddoedd.

“Mae’r hyn y mae’r bartneriaeth yma’n ei wneud i’r ardal leol yn rhyfeddol, ac mae’r archeb ddiweddar o $20 biliwn ar gyfer 50 yn rhagor o awyrennau A380 yn newyddion gwych.

“Mae’r ffaith bod y gwaith cynhyrchu adennydd yn cymryd lle yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn hwb anferthol o ran sicrhau cyflogaeth, a sicrhau dyfodol pobl ifanc yn Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych.

“Ein ffocws yng Ngholeg Cambria yw darparu cymaint o gyfleoedd ag y gellir ar gyfer y gweithlu, pobl ifanc a’r gymuned gyfan.

Adleisiwyd hyn gan Mr Jones a ychwanegodd “Mae hyn yn gyflawniad sylweddol i Goleg Cambria ac rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn yr anrhydedd yma.

“Mae Gwobrau’r Frenhines yn cynnwys proses asesu dwys ac anodd iawn a’r rhan fwyaf o wobrau’n cael eu hennill gan rai o brifysgolion gorau’r DU.

“Mae’n profi bod staff a myfyrwyr Coleg Cambria gystal â’r gorau yn y DU ac addysg fyd-eang. Hoffwn ddiolch i bob un ohonynt am eu hymroddiad a phroffesiynoldeb ynghyd a’n holl gydweithwyr yn Airbus ac ar draws y sector awyrofod ehangach yr ydym mor falch i’w gefnogi.

Yn ôl Airbus, sy’n cyflogi 6000 o  bobl ym Mrychdyn, roedd y coleg wedi chwarae rhan bwysig yn eu llwyddiant.

Dywedodd Mick Fleming, Pennaeth Adnoddau Dynol – Cyflogaeth, Hyfforddiant a Rheolaeth Cymhwysedd yn Airbus “Mae’r cydweithio gyda Choleg Cambria yn enghraifft o arfer orau sydd wedi helpu i ategu llwyddiant masnachol anhygoel ein gwaith ym Mrychdyn.

“Mae’r cyfleusterau awyrofod y coleg yn rhagorol ac un o nodweddion unigryw’r prosiect yma yw cael staff y coleg wedi eu lleoli o fewn Airbus. Mae hyn wedi chwarae rôl bwysig dros ben yn y canlyniadau cadarnhaol a gyflawnwyd gan ein prentisiaid a gweithwyr presennol.

“Mae’r wobr yn un llawn haeddiannol oherwydd eu cyfraniad aruthrol i Airbus a’r sector awyrofod ehangach.“

Ymysg y cyntaf i longyfarch y coleg oedd Yr Arglwydd Barry Jones, y cyn Aelod Seneddol ar gyfer Alyn a Glannau Dyfrdwy.

Yn ôl Yr Arglwydd Jones roedd y coleg wedi sicrhau bod gan y diwydiant awyrofod “weithlu o safon fyd-eang” a darparu sicrwydd swyddi i filoedd o weithwyr.

Ychwanegodd “Mae effaith y gweithlu medrus yn Airbus wedi bod o fudd anhygoel i’r economi leol ac wedi cael effaith gadarnhaol ar fusnesau manwerthu lleol”

Cefnogwyd cais y coleg “sector arweiniol” gan David Jones Ysgrifennydd Cymru.

Dywedodd “Mae cyfraniad y coleg i wella sgiliau gweithlu Airbus wedi cyfrannu’n sylweddol tuag at fynd i’r afael a thargedau Llywodraeth Cymru ar gyfer sgiliau a hyfforddiant yng Nghymru.

“Mae’r prosiect yma wedi creu effaith gadarnhaol dros ben ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ac yn llawn haeddu gwobr genedlaethol sy’n cydnabod cyflawniadau dysgwyr Airbus, staff a’r coleg cyfan”

Un arall oedd wedi ei blesio’n fawr gyda’r newyddion oedd Ken Skates Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg Llywodraeth Cymru. Dywedodd “Mae’r wobr yma’n un llawn haeddiannol. Mae Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi dangos ymrwymiad mawr i Airbus a’r sector awyrofod ehangach, dros sawl blwyddyn.

“Mae eu ffordd o fynd i’r afael a phrentisiaethau’n gosod meincnod i eraill ei ddilyn a dylid llongyfarch eu cefnogaeth ehangach i ddatblygiadau yn y sector awyrofod.

“Mae’r wobr yma’n gydnabyddiaeth o’u gweledigaeth a’u hymgysylltiad a hoffwn longyfarch pawb sydd wedi bod a wnelo a hyn.”

http://www.royalanniversarytrust.org.uk/news/winners-announced-2013

Tags: , , , , , , , ,