Newyddion

Rhaglen Entrepreneuriaeth Ieuenctid

February 18, 2016

Youth Ent. Yale (1)

Cynhaliodd Coleg Cambria gyfarfod cyntaf y rhaglen Entrepreneuriaeth ar ei safle Iâl yr wythnos ddiwethaf.

Daeth nifer da ynghyd i’r cyfarfod gyda thros 50 o unigolion entrepreneuraidd brwd a oedd yn cynrychioli sefydliadau a busnesau preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector ledled Gogledd Ddwyrain Cymru. Galwyd y cyfarfod i ddod ag addysgwyr a phobl busnes at ei gilydd ac i hwyluso cynnal cynlluniau newydd cyffredin yn yr ardal i gael pobl ifanc i ymgysylltu ag entrepreneuriaeth a’u cynorthwyo gyda hynny yn yr ardal.

Mae’r rhaglen Entrepreneuriaeth Ieuenctid yn rhan o wasanaeth pwysig Llywodraeth Cymru – Busnes Cymru, sydd ar fin ehangu, gyda’r nod o greu 10,000 o fusnesau newydd, 28,300 o swyddi newydd a chynorthwyo i helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid newydd yn ystod y pum mlynedd nesaf.

“Mae gan Ogledd Ddwyrain Cymru enw da a hanes o gydweithio i gynhyrchu cyfoeth y rhanbarth, ond mae penderfyniad a brwdfrydedd ein rhanddeiliaid i weithio gyda’i gilydd ar brosiectau arloesol, gyda golwg ar ddatblygu sgiliau ein pobl ifanc a rhoi Gogledd Ddwyrain ar y map yn ennyn f’edmygedd bob amser,” meddai Rona Griffiths, Rheolwr WorldSkills Rheolwr Menter a WorldSkills.

Roedd diddordeb gwirioneddol ac awydd heddiw i gael cystadlaethau sgiliau a dyddiau cyflogadwyedd fel y Gemau Olympaidd Masnach mawr; cynllun newydd a grëwyd gan Shannon Finnerty, myfyriwr Cerbydau Modur yng Ngholeg Cambria ac aelod o’r Cyngor Myfyrwyr.”

Cynhelir y Gemau Olympaidd Masnach yn ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers dydd Iau 24 Mawrth. Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr Amgylchedd Adeiledig a Pheirianneg i ddod draw i werthu ac i arddangos eu sgiliau a bydd yn cynnig cyfle i gyflogwyr, staff, myfyrwyr, ysgolion a’r cyhoedd i rwydweithio â’i gilydd.

Roedd entrepreneuriaid ifanc yn bresennol yn y cyfarfod, ac roeddent yn elfen annatod a llais y grŵp rhanddeiliaid. Cafodd y bobl busnes a’r addysgwyr gyflwyniad i’r adnodd ar-lein: “ETC Toolkit” (www.etctoolkit.org.uk) sy’n cynnig cannoedd o strategaethau entrepreneuraidd y gellir eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu yn y gweithle. Roedd pob aelod o’r grŵp rhanddeiliaid yn gallu rhannu eu heriau cyfredol a chynnig atebion a oedd hybu arferion cydweithio’r grŵp ymhellach. Gyda’i gilydd dewiswyd a chytunwyd ar brosiectau a fyddai’n hyrwyddo entrepreneuriaeth ieuenctid, ac a fyddai’n yn cynnig y cymorth mwyaf ac yn ennyn cefnogaeth ychwanegol gan y gymuned ehangach.

Un enghraifft o’r cynlluniau newydd hyn yw fath yw datblygu rhagor ar Glwb Menter BEN. Dyma glwb sy’n cynnig cyngor busnes a chyfleoedd i rwydweithio ac mae’n agored i unrhyw un sydd ag awydd sefydlu eu busnesau eu hunain. Cynhelir sesiynau yn Shotton ac yn Wrecsam. Sefydlwyd y clwb gan Askar Sheibani (Prif Swyddog Gweithredol a Rheolwr Gyfarwyddwr Comtek Network Solutions) a Chymunedau’n Gyntaf Cyngor Sir y Fflint Cymunedau, a chaiff ei gynnal yn Wrecsam gan Goleg Cambria a’r rhaglen Entrepreneuriaeth Ieuenctid. Bydd datblygiadau newydd yn cael eu lansio ar y cyd ag Wythnos Dechrau Busnes y trefnwyd ei chynnal ar bob un o safleoedd Coleg Cambria ddechrau mis Mai

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Rhanddeiliaid ym Mhrifysgol Glyndŵr ym Mehefin.