Newyddion

Rhaglen Academi’r Haf Cambria gyda DTCC

August 2, 2016

DTCC Cambria

Lansiodd Coleg Cambria Raglen Academi’r Haf yn ddiweddar gyda’r Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), yr isadeiledd marchnad ôl-fasnach blaenllaw ar gyfer y diwydiant gwasanaethau ariannol byd-eang, i gynorthwyo gyda recriwtio prentisiaid yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Bydd y “Rhaglen Academi’r Haf” ar y cyd yn cael ei chynnal am gyfnod pedair wythnos.  Pryd hynny bydd deg ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â Rhaglen Prentisiaid Academi Ewrop DTCC 2016, a fydd yn dechrau ym mis Medi.

“Mae ardal Gogledd Cymru yn lle gwych i wneud busnes ynddi – gydag unigolion talentog, poblogaeth niferus o fyfyrwyr a chymuned gefnogol”, meddai Paul Barlow, Arweinydd Safle DTCC Wrecsam a Phrif Swyddog Gweithredol Gwasanaethau Data Avox.  “Fel prawf o hyn, rydyn ni wedi cynyddu ein staff deng waith â mwy i 550 ers i ni agor ein swyddfa yn Wrecsam dros ddegawd yn ôl.  Mae traean o’r gweithwyr newydd hyn wedi dod drwy Goleg Cambria a’r brifysgol leol, ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu’r ymgeiswyr llwyddiannus i DTCC yn y dyfodol agos.”

Mae prentisiaeth yn rhaglen hyfforddi sy’n cael ei chydnabod yn genedlaethol ac sy’n cyfuno profiad gwaith bywyd go-iawn gydag astudio.  Bydd Prentisiaid DTCC yn meithrin sgiliau technegol, gan weithio ochr yn ochr â staff profiadol, ac astudio tuag at gymhwyster galwedigaethol, wrth wella eu sgiliau Mathemateg, Saesneg a TGCh, dros gyfnod hyd at ddwy flynedd.  I bob pwrpas, mae’r prentis yn ‘ennill cyflog ac yn dysgu’.  Bydd Prentisiaid DTCC yn mynychu sesiynau dosbarth yng Ngholeg Cambria un diwrnod yr wythnos am 34 wythnos bob blwyddyn, a byddant yn dilyn cynllun strwythuredig o ddysgu.

Dywedodd David Jones O.B.E., Prif Weithredwr Coleg Cambria:  “Mae newyddion heddiw yn wych i DTCC a’r gymuned.  Mae buddsoddi yn nyfodol ei weithlu yn Wrecsam yn rhoi ffynhonnell gref o staff hynod o fedrus i’r cwmni, wrth iddyn nhw gyfrannu at adfywiad economaidd parhaus y fwrdeistref a’r ardaloedd cyfagos.  Mae hyn yn rhoi cyfleoedd newid bywyd hanfodol i bobl ifanc.  Mae hyfforddi pobl wedi rhoi cyfle i DTCC ddatblygu’r sgiliau penodol sydd eu hangen i gynnal y twf sylweddol yn y cwmni yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Rydyn ni fel Coleg Cambria yn falch o gael gwneud ei ran yn y cynllun newydd hollbwysig hwn.”

Dywedodd, Tracy Travers, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol (EMEA), DTCC:  “Yn DTCC, rydyn ni’n frwd dros ddatblygu doniau’r dyfodol.  Dyna pam rydyn ni’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn ffeiriau gyrfaoedd yng Ngholeg Cambria, lle rydyn ni’n helpu myfyrwyr gyda’u sgiliau cyflogaeth hanfodol, fel ysgrifennu CV, yn ogystal â’u helpu trwy ddangos technegau cyfweld llwyddiannus a rhoi awgrymiadau iddyn nhw.  Rydyn ni hefyd yn cymryd rhan mewn digwyddiadau eraill, gan gynnwys Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, Wythnos Busnesau Cyfrifol ac Wythnos Gwirfoddolwyr”.

“Ar hyn o bryd, rydyn ni’n chwilio am unigolion sy’n gallu canolbwyntio, sy’n llawn cymhelliant, ac sydd eisiau dysgu sgiliau gwerthfawr, wrth iddyn nhw weithio ac ennill cyflog.  Pob lwc i bawb sydd yn gysylltiedig â’r cynllun! “