Newyddion

Rhaglen Llwybrau at Brentisiaethau

February 28, 2013

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth i ddysgwyr ifanc rhwng 16 a 24 oed i’w helpu i ddilyn hyfforddiant dwys a fydd yn eu rhoi ar ben y llwybr o ran cael prentisiaeth.

Yn 2013/14, byddwn yn cynnig Llwybrau at bob un o’r meysydd sgiliau allweddol yng Nghymru. Gall Llwybrau at Brentisiaethau eich helpu os ydych yn berson ifanc sy’n ymdrechu i gael gwaith, neu’n gyflogwr sydd am ddenu pobl o’r radd flaenaf.

Eich Llwybr at Brentisiaeth
Trwy weithio mewn partneriaeth â’r Cynghorau Sgiliau Sector a Cholegau Addysg Bellach, cyflwynodd Llywodraeth Cymru y rhaglen Llwybrau at Brentisiaethau yn 2009. Mae’r rhaglen yn cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, ac mae’n gyfle gwych i bobl ifanc ddysgu’r sgiliau ac ennill y profiad gwaith sydd ei angen arnynt i roi cychwyn gwych i’w gyrfa. Mae’r rhaglen hefyd yn gyfle i gyflogwyr ystyried y bobl ifanc frwdfrydig sy’n bwriadu ymuno â’u diwydiant a chysylltu â nhw cyn iddynt ddechrau ar eu hyfforddiant. Cyfle gwych i bawb felly.

Beth yw lefel yr hyfforddiant?
Cynigir cwrs dwys un flwyddyn o dan y rhaglen Llwybrau at Brentisiaeth, felly byddai’n rhaid ichi fod yn ymroddedig, gan feddu ar y gallu i gyflawni pethau mawr. Os byddwch yn llwyddo i gwblhau’r hyfforddiant, hwyrach y bydd yn bosibl ichi gael y cyfle i ddilyn Prentisiaeth lawn gyda chyflogwr.

Efallai eich bod yn gyflogwr sy’n chwilio am ffordd gosteffeithiol o wella eich gweithlu. Os ydych chi am gael hyd i bobl ifanc frwdfrydig a allai wneud gwahaniaeth i’ch busnes, mae’n bryd i chi gael gwybod mwy am Lwybrau at Brentisiaethau. Mae’r rhaglen yn rhoi’r cyfle ichi weld pwy yw’r bobl ifanc sydd naill ai wedi cael hyfforddiant yn eich sector, neu sy’n gweithio tuag at ennill y cymwysterau perthnasol cydnabyddedig a’r math o brofiad y mae eu hangen arnoch.

Gallwch gynnig Prentisiaeth i un o’n recriwtiaid sydd eisoes wedi’i hyfforddi neu leoliad gwaith i ddysgwr sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Llwybrau. Pwy a ŵyr, ar ôl iddo gwblhau ei gwrs yn llwyddiannus, hwyrach y bydd y person ifanc hwn yn ymgeisydd perffaith i fynd ymlaen i ddilyn Prentisiaeth lawn gyda chi.

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/pathway/;jsessionid=C8CFEBC584E2B5183D4BFB6F66016F96?skip=1&lang=cy