Newyddion

Prysurdeb Hwyl yr Ŵyl yn Llysfasi

December 18, 2014

Llysfasi1

Cynhaliwyd ffair lwyddiannus iawn yng Ngholeg Cambria Llysfasi yn ddiweddar pan ddaeth ysgolion lleol, grwpiau cymunedol a’r cyhoedd ynghyd, i godi arian tuag at elusen fabwysiedig y coleg sef Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Treuliodd y staff a’r myfyrwyr lawer iawn o amser yn gweithio’n galed yn trefnu’r ffair. Roedd rhaid clirio ac addurno’r gweithdy peirianneg, trefnu stondinau amrywiol gan gynnwys stondinau allanol a rhai gan y coleg.  Bu’r myfyrwyr a’r staff yn brysur iawn yn gwneud cacennau, creu cardiau Nadolig, calendrau anifeiliaid bach, ceirw a chrefft metel yn ogystal â chasglu gwobrau i’r raffl.

Cafodd ymwelwyr gyfle i wylio drama’r Geni a oedd yn cynnwys myfyrwyr o’r coleg ac anifeiliaid o’r fferm a bu disgyblion ysgolion cynradd lleol yn perfformio carolau Nadolig yn y digwyddiad.

Groto Siôn Corn oedd y brif atyniad i’r plant lleiaf ynghyd a gweld yr anifeiliaid yn yr Uned Gofal Anifeiliaid.  Roedd cyfle i ymwelwyr wneud ychydig o siopa Nadolig hefyd, gyda stondinau amrywiol yn gwerthu cardiau, crefftau pren a thecstilau.  Roedd lluniaeth ar gael, yn cynnwys cynnyrch a danteithion cartref, a chyfleoedd i wneud crefftau, a chynhaliwyd nifer o gystadlaethau gwahanol gan gynnwys creu cerdyn Nadolig dwyieithog i’r ysgolion cynradd y Sir.

Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddiolch i bawb wnaeth gyfrannu at y diwrnod, boed yn staff, myfyrwyr, busnesau neu’n bobl y gymuned leol a ddaeth draw i’n cefnogi.  Mae llawer iawn o waith yn mynd i drefnu digwyddiad o’r fath, ond roedd yn braf iawn gweld pawb yn mwynhau eu hunain ar y diwrnod a chael croesawu pobl y gymuned leol draw i Lysfasi.

Codwyd £2600 yn ystod y ffair gyda rhagor o arian i ddod.  Diolch i bawb am eu cefnogaeth.