Newyddion

Prif Weinidog Cymru yn agor hwb CAMU

October 22, 2015

DSC_0135

Bydd y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, yn ymweld â Choleg Cambria heddiw (22/10/15) i agor hwb iaith Gymraeg newydd ar safle’r coleg yn Wrecsam, CAMU.

Cynhelir dathliad arbennig i nodi’r achlysur yng nghwmni nifer o bartneriaid sydd wedi bod yn ymwneud a’r fenter, yn cynnwys cynghorau Sir Wrecsam a’r Fflint a mudiadau fel Mentrau Iaith Fflint a Maelor a’r Urdd.

Nod CAMU ydi cynyddu gwerth yr iaith Gymraeg fel sgil ar gyfer y gweithle trwy ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg pobl ifanc ac oedolion i greu gweithlu dwyieithog cryfach yn yr ardal. Anelir at normaleiddio’r Gymraeg mewn sefyllfa economaidd a hybu defnydd ehangach o’r Gymraeg mewn gwasanaethau i’r cyhoedd.

Bydd CAMU yn darparu rhaglen o gyrsiau iaith wedi eu teilwra’n benodol ar gyfer gweithleoedd gan weithio’n agos efo cyflogwyr lleol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yn ogystal â sefydliadau trydydd sector sy’n awyddus i wella eu gwasanaeth i gwsmeriaid dwyieithog. Darperir cyfres o raglenni hyfforddiant iaith i bobl ifanc yn y ganolfan hefyd gan ganolbwyntio ar wella sgiliau dwyieithog ar gyfer y gweithle mewn meysydd fel gofal a gwasanaethau cyhoeddus.

Dewisiwyd yr enw CAMU gan ei fod yn awgrymu fod ymweliad â’r ganolfan yn gam tuag at wella neu ddefnyddio eich Cymraeg.

Ym mis Rhagfyr y llynedd, dyfarnwyd grant gan Gronfa Fuddsoddi Cyfalaf Llywodraeth Cymru i Goleg Cambria i sefydlu Canolfan Iaith Gwaith mewn partneriaeth a Chyngor Wrecsam a Chyngor Sir y Fflint.

Aeth y Coleg ymlaen i ail-fodelu ac adnewyddu bloc o hen ddosbarthiadau yn y coleg a’u gweddnewid er mwyn creu hwb o ystafelloedd aml-bwrpas sy’n cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf.

Bydd y ganolfan hefyd yn cynnig cyfle i oedolion ymarfer eu Cymraeg mewn sefyllfa gwaith ynghyd â chartref i fyfyrwyr a disgyblion ysgol yr ardal i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol.

Hyderir y bydd CAMU hefyd yn sbardun ar gyfer cynyddu a chefnogi gweithgarwch Cymraeg yn nhre Wrecsam ac yn ehangach ar draws siroedd Wrecsam a Fflint.

“Mae CAMU yn cynnig cyfle unigryw ac arloesol i sefydliadau a busnesau i ddatblygu eu gallu i ddarparu gwasanaeth dwyieithog i’w cwsmeriaid,” meddai David Jones OBE, Prif Weithredwr a Phennaeth Coleg Cambria.

“Rydym wedi ymrwymo yng Ngholeg Cambria i hyrwyddo dwyieithrwydd, diwylliant a threftadaeth Cymru ac mae CAMU yn garreg filltir allweddol a chyffrous wrth i ni weithio tuag at y nod o greu cymuned ddwyieithog yn y rhan yma o Gymru. Hyderwn y bydd CAMU yn cael effaith gadarnhaol ieithyddol ar weithleoedd yr ardal.”

Yn ogystal â bod yn lleoliad ar gyfer cynnal dosbarthiadau a gweithgareddau mae CAMU hefyd yn gartref i athrawon ymgynghorol y Gymraeg Cyngor Sir Wrecsam. Bwriedir hefyd sefydlu nifer o fentrau ar y cyd efo mudiadau lleol, yn cynnwys gorsaf radio ddwyieithog i bobl ifanc.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru:

“Mae’n bleser bod yma yn Wrecsam i agor ‘CAMU’ – un o 10 canolfan newydd yr ydym yn ariannu ar draws Cymru. Bu canlyniadau cyfrifiad 2011 yn siom yn yr ardal gyda dros 4% o ostyngiad yn y niferoedd sy’n siarad yr iaith – roeddwn yn hynod o falch felly, ein bod ni wedi medru cefnogi’r cais i sefydlu’r Ganolfan Iaith Gwaith hon. Mi fydd y Ganolfan yn gyswllt pwysig gyda’r Sector Breifat yn y Gogledd Ddwyrain ac yn adnodd arbennig ar gyfer tref Wrecsam a’r ardaloedd cyfagos, i hybu’r iaith fel ‘iaith gwaith’ ymhlith pobl o bob oed.

“Mae’n braf clywed hefyd fod y Ganolfan yn ymestyn allan i’r gymuned o’i hamgylch ac wedi sefydlu panel ymgynghorol o blith sefydliadau lleol i fod yn rhan hanfodol o’r gwaith o gynllunio a rhannu syniadau.”