Newyddion

LLYWODRAETH CYMRU YN LANSIO PROSIECT SGILIAU GWERTH £16.2M DAN ARWEINIAD COLEG CAMBRIA

September 15, 2016

SEE Launch Magellan  Adrian Young   Carwyn Jones   David Jones

Gwnaeth y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, ymweld â Magellan Aerospace yn Wrecsam heddiw i lansio prosiect £16.2 miliwn Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE) yng Ngogledd Cymru.

Bydd y prosiect gyda nawdd £10.4 miliwn o arian Ewrop yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau ledled Gogledd Cymru i wella sgiliau a gwybodaeth eu gweithwyr. Ei nod yw cynorthwyo cyflogwyr i greu gweithlu medrus a hyblyg drwy hyfforddiant a datblygiad gyda chymhorthdal.

Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: “Bydd y cynllun hwn yn creu sylfaen sgiliau cryfach fyth yn y rhanbarth, adnoddau gwell gan fusnesau a photensial cryfach i fuddsoddi mewn busnesau.

“Bydd gan y prosiect rôl allweddol mewn cynorthwyo datblygiadau economaidd mawr yng Ngogledd Cymru, fel yr Wylfa Newydd, Parc Gwyddoniaeth Menai, ac i helpu busnesau sydd eisoes wedi sefydlu mewn ardaloedd menter yng Ngogledd Cymru i ehangu

“Gyda £10 miliwn o arian yr UE, mae’r cynllun hwn yn enghraifft gadarnhaol o sut rydym yn parhau i wneud y defnydd gorau o’n harian presennol i sicrhau bod Cymru yn cael y budd llawn o’r ffynhonnell ariannu bwysig hon.

“Mae busnesau yn gwybod bod y sylfaen sgiliau yma’n gryf a bydd y rhaglen hon yn cryfhau hyn ymhellach, gan wneud y rhanbarth yn lle mwy deniadol i fuddsoddi ynddi.”
Coleg Cambria yw darparwr arweiniol y bartneriaeth a luniwyd gyda Grŵp Llandrillo Menai a’r WEA YMCA i ddarparu rhaglenni hyfforddi’r prosiect ar draws chwe sir Gogledd Cymru.

Dywedodd David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydyn ni wrth ein bodd yn cael arwain menter mor bwysig â hyn i economi Gogledd Cymru. Bydd y prosiect hwn yn helpu i feithrin y sgiliau sydd eu hangen i gynyddu’r economi ranbarthol, gan alluogi pobl a busnesau i fanteisio ar gyfleoedd newydd, a gwneud Gogledd Cymru yn lleoliad deniadol ar gyfer buddsoddi ynddo.

“Mae hefyd yn adeiladu ar y gwaith ardderchog rhwng Cambria a chyflogwyr lleol dros nifer o flynyddoedd ac mae’n rhoi cyfleoedd ychwanegol i ni gael darparu hyfforddiant o’r safon uchaf ar gyfer y gweithlu, pobl ifanc a chymunedau’r ardal.”

Mae hyfforddiant galwedigaethol ar gael mewn nifer o feysydd pwysig, gan gynnwys Gweithgynhyrchu Uwch, Peirianneg ac Adeiladu, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cyrsiau’r Tir, Ynni a Gwasanaethau Proffesiynol.

Mae Magellan Wrecsam yn adran o Magellan Aerospace, gyda thros 500 o weithwyr yn eu ffatri ar Ystâd Ddiwydiannol Llai, lle maent yn cynhyrchu ystod lawn o gydrannau adenydd ar gyfer y teulu Airbus. Mae ganddynt nifer o weithwyr sydd bellach yn elwa ar y prosiect SEE ac maent yn dilyn nifer o gymwysterau amrywiol gyda Choleg Cambria.

Dywedodd Adrian Young, Rheolwr Gweithrediadau yn Magellan Wrecsam:

“Mae’n bwysig iawn bod gennym ni’r sgiliau cywir er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynhyrchu cynnyrch o safon uchel ar gyfer ein cwsmeriaid. Mae hyfforddiant a datblygiad yn bwysig iawn ar draws y gweithlu yma yn Magellan ac rydym wrth ein bodd ein bod yn un o’r cwmnïau cyntaf i gofrestru ac i elwa ar y prosiect hwn. Rwy’n siŵr y bydd graddfa ein gwaith yma yn Llai ac ansawdd ein gweithlu yn creu argraff ar y Prif Weinidog. ”