Newyddion

Phil Packer MBE yn parhau i ysbrydoli pobl ifanc Prydain wrth iddo ddod â’i siwrnai “Her BRIT 2012” anhygoel i WRECSAM

October 22, 2012

Eisoes wedi cwblhau dros 1,600 o filltiroedd o’i daith arwrol 2,012 milltir o hyd “Her BRIT 2012”, bydd Phil Packer MBE yn cyrraedd Coleg Iâl ddydd Llun 22 Hydref. Mae Phil yn gwneud yr her wedi iddo ddioddef niwed difrifol i’w fadruddyn y cefn yn 2008 ac wedi clywed ei fod yn annhebygol o gerdded eto, mae cerdded 8-10 milltir i Phil cyfwerth â phellter marathon i unrhyw un heb niwed i fadruddyn y cefn. Wedi siarad â’r myfyrwyr, bydd Phil yn cerdded rhwng milltir a dwy filltir gyda myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Iâl o amgylch Wrecsam gan adael y Coleg tua 2pm.

Gwybodaeth am Phil Packer MBE

Phil yw sylfaenydd a Phrif Weithredwr Di-dâl y British Inspiration Trust .

Gwasanaethodd Phil Packer yn Lluoedd Ei Mawrhydi am 17 mlynedd a chafodd niwed i fadruddyn y cefn ym mis Chwefror 2008 wrth wasanaethau ar ddyletswydd weithredol a dywedwyd wrtho ei fod yn anhebygol iawn y byddai’n cerdded eto.

Yn 2009, i adennill hunan-barch, hunanwerth a hunanhyder wrth frwydro yn erbyn iselder, cododd dros £1.3milliwn i bersonél milwrol a oedd wedi eu hanafu mewn cyfnod o 9 mis. Rhwyfodd Sianel Lloegr, cerddodd Farathon Llundain dros 14 diwrnod ar ffyn baglau a llusgodd ei hun i fyny El Capitan drwy dynnu ei hun i fyny 4,250 o weithiau; y cyfan o fewn 16 mis o ddioddef niwed i fadruddyn y cefn gyda’r rhagolygon y byddai’n hynod annhebyg y byddai’n cerdded eto.

Yn 2010, dringodd y Tri Chopa mewn 72 awr er budd Sport Relief cyn chwalu ei amser ym Marathon Llundain trwy orffen y 26 milltir mewn 26 awr er budd 26 o elusennau, gyda chwmni unigolyn ifanc o bob elusen ar bob milltir. Yn yr un flwyddyn, fe’i hanrhydeddwyd gyda’r MBE gan Ei Mawrhydi’r Frenhines. Dyfarnwyd y gwobrau canlynol iddo hefyd: Codwr Arian y Flwyddyn Balchder Prydain/Pride of Britain, Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC, Gwobr Helen Rollason.

Ymroddodd Phil Packer ei fywyd newydd i gefnogi pobl ifanc. Mae gan ei ymrwymiad a’i benderfyniad i ddod ag elusennau a busnesau at ei gilydd i greu etifeddiaeth i bobl ifanc sy’n wynebu trallod y posibilrwydd o ailddiffinio sut mae elusennau’n cydweithio. Gofynna i fusnesau i ddod at ei gilydd yn 2012 i wneud hanes trwy gymryd un neu ragor o 2012 o Addunedau (naill ai £10k neu £5K) i godi’r £15 miliwn angenrheidiol i godi BRIT. Sicrha hyn fod y cyhoedd yn parhau i gefnogi eu helusennau dewisol a gall busnesau barhau i gefnogi elusennau eraill hefyd.

Mae ei egwyddorion elusennol yn unigryw a’i ddyhead yw adeiladu Canolfan i Elusennau er mwyn iddo wahodd pobl ifanc sydd wedi colli eu hunan-barch, eu hunanwerth a’u hunanhyder. Sefydlodd Ymddiriedolaeth Ysbrydoliaeth Prydain (British Inspiration Trust (BRIT)) i gefnogi pobl ifanc, ac mae hwnnw wedi gweithredu trwy gymorth rhoddion am ychydig dros flwyddyn. Nid yw’n gofyn i’r cyhoedd am gyllid ac mae ei gysylltiad â phob elusen, busnes, unigolyn ysbrydoledig a sefydliad yn un bersonol.

Bu mewn partneriaeth â dros 50 o elusennau yn 2011 a chytunodd pob un o’u Prif Weithredwyr i fod yn Gynghorydd BRIT ac maent oll yn credu’n gryf yn yr angen am Ganolfan BRIT. Mae ganddo dros 50 o unigolion ysbrydoledig sydd wedi cytuno i roi 24 awr i bobl ifanc pan fydd Canolfan BRIT wedi ei hadeiladu a hyrwydda elusennau eraill trwy gyflawni bron i 20 o gyfarfodydd i gefnogi eu hachosion.