Newyddion

Perchennog Busnes A Phrentis Rhagorol Yn Ennill Gwobrau Yn Yr Oscars Addysg

June 17, 2013

Daeth dysgwyr, athrawon ac arbenigwyr y diwydiant addysg at ei gilydd neithiwr i anrhydeddu’r cyflawnwyr galwedigaethol mwyaf arbennig mewn noson fawreddog Gwobrau Lion City & Guilds. Roedd prentis o Goleg Glannau Dyfrdwy a pherchennog busnes ymhlith y sawl a gafodd eu cydnabod.

Enwyd Daniel Keane, 20 oed, o Lannau Dyfrdwy yn Brentis y Flwyddyn, oherwydd popeth a gyflawnodd yn ystod ei brentisiaeth cynnal a chadw cerbydau modur.  Aeth Helen Wynne, 41 oed, adref i Wrecsam gyda dwy wobr – Dysgwr y Flwyddyn Busnesau Bychain a gwobr Cyflawnwr Rhagorol y Flwyddyn.  Dyma wobr fwyaf y noson a chydnabuwyd Helen am ei heffaith barhaol ar deuluoedd ei chymuned, ar ôl iddi sefydlu Blythswood Childminding ac arbenigo mewn gofalu am blant ag anableddau ac anghenion ychwanegol.

 

Cynhaliodd City & Guilds, sy’n arweinydd byd eang mewn addysg sgiliau, y seremoni Gwobrau Lion fawreddog yn adeilad eiconig Roundhouse, Llundain, nos Fercher, 5 Mehefin. Mae’r seremoni’n dathlu’r cyflawnwyr mwyaf ysbrydoledig ac sydd wedi cyflawni canlyniadau nodedig, trwy ddysgu’n seiliedig ar sgiliau. Y seremoni yw penllanw’r rhaglen gwobrau rhanbarthol llawn bri, Medalau ar gyfer Rhagoriaeth, a gynhaliwyd bob blwyddyn ers 1879. Enillodd 114 o ddysgwyr a thiwtorial fedalau ac mae hynny’n nifer trawiadol.

Cyflwynwyd y gwobrau gan Myleene Klass, y seren deledu a cherddor enwog.

Yn y cyfamser, dywedodd Chris Jones, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cyffredinol City & Guilds,:

‘Rydyn ni yn City & Guilds yn ceisio helpu pobl i gael swyddi, datblygu yn y swyddi hynny  a symud ymlaen i’w swyddi nesaf.  Mae ennill Gwobr Lion  yn arwydd o ddawn ac ymroddiad rhagorol, a dylai Helen a Daniel deimlo’n falch iawn o’u cyraeddiadau hynod. Maen nhw wedi cyflawni cymaint eisoes a byddant yn parhau i ysbrydoli eraill.’

 

Delwedd 1: Daniel Keane

Delwedd 2: Helen Wynne

 

ASTUDIAETHAU ACHOS

Helen Wynne – Dysgwr y Flwyddyn Busnesau Bychain a Chyflawnwr Rhagorol y Flwyddyn

Cydnabuwyd Helen oherwydd iddi gael effaith barhaol ar deuluoedd ei chymuned. Ganwyd Dyfan, mab Helen, gydag anabledd mor anarferol fel mai ef yw’r unig blentyn drwy’r wlad i gyd a effeithiwyd ganddo.  Ar ôl cael problemau’n ceisio dod o hyd i ddarpariaeth gofal plant addas ar ei gyfer, penderfynodd Helen weithredu drosto ei hun a sefydlu busnes gofal plant – Blyths Wood Childminding – gan arbenigo mewn gofalu am blant gydag anableddau ac anghenion ychwanegol.

Roedd eisiau i’w busnes fod yn hyblyg i ateb gofynion y plant a theuluoedd yn ei gofal.  O ganlyniad i hyn, dilynodd hyfforddiant ychwanegol helaeth i’w galluogi i ateb gofynion pob plentyn dan ei gofal.  Mae hi hefyd yn cynnig gwasanaethau ychwanegol mewn meysydd eraill, fel dosbarthiadau Zumba i rieni fel dull ymlacio ac ymarfer.  Mae’n sicr bod ei busnes wedi llenwi bwlch yn y farchnad, a thrwy ei chymwysterau mae hi wedi meithrin y wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen arni i’w wneud yn llwyddiant mawr.

Ond nid gofalu am blant yn unig a wna – mae hi eisiau eu helpu i gyflawni eu potensial, beth bynnag fo’u hanghenion.  Mae Helen wedi ennill sawl gwobr o’r blaen, gan gynnwys gwobr ‘Achieving Mum of the Year’ gan Tesco yn 2012 a chydnabuwyd ei gwaith anhygoel yn eang yn ei hardal.

Wrth sôn am y wobr a enillodd, dywedodd Helen:

‘Mi ges i fraw a syndod fy mod wedi ennill y gwobrau yma.  Mae hi mor braf cael ennill gwobr doeddwn i ddim yn ei ddisgwyl o gwbl ac roedd yn syndod i mi. Dwi ddim wedi stopio crynu!’

Dywedodd Catherine Rowell, ei chyn diwtor hefyd:

‘Mae Helen yn rhagorol ac mae hi’n haeddu’r wobr hon. Mae hi’n anhygoel ac yn ysbrydoliaeth go iawn. Rydyn ni i gyd mor falch ohoni hi.’

Daniel Keane, Prentis y Flwyddyn

Gadawodd Daniel yr ysgol heb allu darllen nac ysgrifennu, ond drwy brentisiaeth cynnal a chadw cerbydau modur yn MB Motors, Caer, mae wedi disgleirio.  Yn ystod ei brentisiaeth, dangosodd fod ganddo sgiliau ymarferol rhagorol, a dywedodd ei diwtoriaid hyd yn oed, fod safon ei waith cystal â phen dechnegydd. Yn ogystal â’i sgiliau eithriadol, cydnabuwyd ei agwedd gadarnhaol hefyd. Mae ei gydweithwyr yn dweud fod ganddo wên ar wyneb bob amser a’i fod yn fodlon helpu pawb.

Diolch i’r cymorth un i un a dderbyniodd, roedd Daniel yn gallu darllen ac  ysgrifennu’n glir o fewn ychydig wythnosau ar ôl iddo fod yn y coleg.  Dywedodd cyflogwr Daniel ei fod ‘ymhlith y gorau a welais erioed’, ac mae ei frwdfrydedd, ei hyder a’i barodrwydd i helpu ei dîm wedi bod yn ysbrydoliaeth i’r rhai o’i amgylch.  Oherwydd ei waith caled a’i benderfyniad mae Daniel rŵan wedi cael ei ‘swydd ddelfrydol’ fel technegydd mewn garej Mercedes-Benz.

Wrth sôn am y wobr a enillodd, dywedodd Daniel:

‘Mae’n anhygoel ennill Gwobr Lion.  Mae’n gwneud i mi fod eisiau gweithio hyd yn oed yn galetach yn fy swydd ac mae fy hyder wedi cynyddu go iawn.’

Dywedodd Karl Andrews, cyn diwtor Daniel:

‘Mi wnes i enwebu Daniel oherwydd ei fod eithriadol ymysg ei gyfoedion, ac rydw i mor falch drosto.  Mae’n wych ei weld yn ennill gwobr gan City & Guilds, sy’n enw mor gydnabyddedig yn y diwydiant.’