Newyddion

Llwyddiant Rhagorol i Goleg Iâl, y Darparwr Safon Uwch Blaenllaw

August 16, 2012

Mae Coleg Iâl, Wrecsam, darparwr cyrsiau Safon Uwch mwyaf gogledd Cymru, yn dathlu ei seithfed flwyddyn yn olynol o ganlyniadau rhagorol heddiw gyda graddfa lwyddiant o 99% ar raddau A*-E. Mae Iâl 1% yn uwch na’r raddfa lwyddiant genedlaethol am Safon Uwch yn 2012.

Mae 73% o’r graddau a enillwyd gan ddysgwyr Coleg Iâl yn raddau A* – C gyda bron i 200 o A* neu A yn y pynciau. Cyflawnodd 23 o fyfyrwyr yn gamp anhygoel o enill 3 neu fwy o raddau A neu well ac roedd graddfa lwyddiant o 100% mewn dim llai na 33 o’r 41 pwnc a safwyd.

Bydd chwech o fyfyrwyr Coleg Iâl yn gadael gyda 3A*, a phedwar dysgwyr Safon Uwch yn mynd i Rydychen neu Gaergrawnt. Mae gan dri gynigion pendant i astudio meddygaeth a bydd llawer mwy yn llwyddo i fynd i brifysgolion grŵp Russell gan gynnwys Caerdydd, Efrog, Warwick a Manceinion yn ogystal â phrifysgolion eraill ledled y DU. Enillodd dros 260 o fyfyrwyr Iâl Fagloriaeth Cymru ar Safon Uwch, gan alluogi nifer ohonynt i ddefnyddio eu llwyddiant ym MC fel rhn o’u llwybr dilyniant i addysg uwch.

“Rydym wrth ein bodd â’r canlyniadau heddiw ac yn dymuno llongyfarch pob un o’n myfyrwyr ar eu gwaith caled a’u perfformiadau rhagorol. Rydym yn neilltuol o falch dros y myfyrwyr hynny sydd wedi goresgyn heriau personol i fynd ymlaen i’w prifysgolion dewisol,” meddai Jasbir Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl. “Dengys y canlyniadau rhagorol hyn ymrwymiad eithriadol staff a myfyrwyr Coleg Iâl.”

{image_2}

Rhai o’r unigolion yw’r efeilliaid dawnus o Bandy: Michael a William Antony, yn gyn-ddisgyblion yn Ysgol Darland, Yr Orsedd. Cafodd Michael 3A* a 2A gan ennill canlyniadau “eithriadol” ym mhapur STEP Mathemateg a bydd yn mynd ymlaen i ddilyn cwrs mewn Mathemateg yng Ngholeg Robinson, Caergrawnt; enillodd ei frawd William 4A* a bydd yn mynd i Goleg Downing, Caergrawnt i ddilyn cwrs yn y gyfraith. Enillodd Tom Challoner o Rostyllen, sy’n gyn-ddisgybl yn Ysgol Clywedog, 3A* ac A yn ogystal â Bagloriaeth Cymru a bellach mae’n edrych ymlaen i ddilyn cwrs mewn bioleg yng Ngholeg Queen’s, Prifysgol Rhydychen. Llwyddodd Stuart Davies o Forras i ennill graddau A mewn cemeg, bioleg dynol a mathemateg, gan ei alluogi i dderbyn cynnig Prifysgol Manceinion i ddilyn cwrs meddygaeth yno.

Cafodd Nicola Brown o Fangor Is-coed, sydd â’i bryd ar fod yn athrawes Gymraeg ac a ddaeth i goleg Iâl i ddilyn cyrsiau Safon Uwch o Ysgol Llannerch Banna, A* mewn hanes a Chymraeg a B mewn Ffrangeg ac mae ganddi ysgoloriaeth i Brifysgol Bangor i ddilyn cwrs yn y Gymraeg. “Rwyf wir wedi mwynhau fy hun yng Ngholeg Iâl,” meddai Nicola. “Mae’r ffordd o fyw a’r llwyth gwaith yn baratoad gwych ar gyfer y brifysgol.”

Mae’r myfyriwr gwyddoniaeth Saffron Davies o Groesoswallt, a ddaeth i goleg Iâl o Ysgol The Marches, wrth ei fodd â’i A* mewn ffiseg, mathemateg a mathemateg bellach sy’n ei alluogi i dderbyn cynnig Prifysgol Manceinion i ddilyn cwrs mren ffiseg ac astroffiseg.

Dangosodd y ferch weithgar Emily Griffiths o Wersyllt ddilyniant rhagorol yn dilyn ei chanlyniadau TGAU yn Ysgol Bryn Alyn i fod yn un o fyfyrwyr gorau’r wlad, o bosib, gan ennill 3A* mewn cymdeithaseg, seicoleg a’r gyfraith a bydd yn mynd i Brifysgol Sheffield i ddilyn cwrs yn y gyfraith a throseddeg. Yn awyddus i fod yn filfeddyg, mae gan Jordan Jones o Acrefair a ddaeth i Iâl o Ysgol Dinas Bran, wedi cael graddau A mewn daearyddiaeth, cemeg a bioleg.

Enillodd Luke Nixon o Ysgol Uwchradd Rhosnesni, sydd â nam ar ei glyw, Fagloriaeth Cymru ar lefel tri sydd gyfwerth ag A yn ogystal ag A* mewn daeareg a graddau A mewn cemeg a bioleg dynol. Bellach, mae Luke am fynd i Gaerdydd i ddilyn cwrs meddygaeth. Dangosodd Lela Palin o Owrtyn wir ddycnwch wrth iddi oresgyn salwch ac ail-ddechrau ar ei chyrsiau Safon Uwch yng Ngholeg Iâl a bellach mae’n dathlu wedi llwyddo i gael graddau A ym mhob pwnc i dderbyn ei chynnig gan Brifysgol Warwick i ddilyn cwrs yn y gyfraith.

{image_3}

Mae llwyddiant yn denu cyn-ddisgybl Ysgol Bryn Alyn, Sioned Williams o Wersyllt, sydd wedi goresgyn amgylchiadau heriol i fynd i Goleg King’s Llundain i ddilyn cwrs meddygaeth gyda graddau A mewn cemeg, bioleg dynol a mathemateg. Gwiredda Romail Robin, sy’n enedigol o Bacistan, ei freuddwyd o gael gradd A ym mhob pwnc gan roi’r rhyddid iddo i ddilyn cwrs mewn economeg ym Mhrifysgol Leeds.

Cafodd cyn-ddigybl Ysgol Darland, Catherine Norris, radd A mewn cemeg a graddau B mewn bioleg a mathemateg ac edrycha ymlaen i fynd i Efrog i ddilyn cwrs mewn cemeg, rheolaeth a diwydiant. Mae cyn-ddisgynl Rhosnesni, Rhiannon Hawkes, ar ben ei digon yn cael mynd i Brifysgol Bangor i ddilyn cwrs mewn seicoleg gyda graddau A mewn seicoleg, cerdd a mathemateg. Bydd Laura Roberts, cyn-ddisgybl yn Ysgol Clywedog, hefyd yn mynd i Brifysgol Efrog i ddilyn cwrs mewn Saesneg a hanes wedi llwyddo i ennill graddau A mewn hanes, mathemateg a Saesneg. Enillodd cyn-ddigybl Darland, Tomos Hughes, raddau A mewn ffiseg a chemeg ac A* mewn mathemateg a bydd yn mynd i Brifysgol Birmingham i ddilyn cwrs mewn peirianneg cemegol.

Theatr Gerdd Gorllewin Llundain yw cyrchfan Grace Thorne, cyn-ddisgybl Ysgol y Grango, a enillodd graddau B mewn drama a Saesneg yn ogystal ag A* mewn dawns.

Mae graddfa lwyddiant Safon Uwch y Coleg yn uwch na’r Cymharydd Cenedlaethol ac mae’n adlewyrchu ei raglenni galwedigaethol a Bagloriaeth Cymru sydd hefyd yn gweld nifer sylweddol o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i’r brifysgol a gwaith.

{image_4}

Dengys canlyniadau heddiw pam fod cymaint ledled y rhanbarth yn dewin Coleg Iâl fel eu dewis cyntaf am gyrsiau Safon Uwch, lle gallant sefyll arholiadau mewn dros 40 o bynciau gwahanol. Gwnaed cais gan y mwyafrif o’r rhain am lefydd prifysgol, gan ddangos llwybrau dilyniant llwyddiannus Iâl i astudiaethau pellach.

Dywedodd siaradwr ar ran y Coleg fod staff Gyrfaoedd ar gael i gynghori dysgwyr Safon Uwch sy’n awyddus i wneud y dewisiadau mwyaf priodol am addysg uwch a’u annog i wirio gwefan UCAS a gwneud penderfyniadau am y cynigion y maent wedi eu derbyn. Gall myfyrwyr sydd wedi gwneud yn well na’r disgwyl wneud newidiadau ar i fyny – ond mae’n rhaid iddynt holi ar unwaith oherwydd gall cyfleoedd fod ar gael am gyfnod byr yn unig. Mae’n rhaid i’r myfyrwyr hynny sy’n chwilio am gyfleoedd drwy’r system glirio weithredu’n gyflym. Gall cynghorwyr o Goleg Iâl a Gyrfa Cymru gefnogi ac maent ar gael i roi cymorth.