Newyddion

Novus Cambria yn ennill contract Dysgu a Sgiliau ar gyfer CEM Berwyn

October 12, 2016

Novus Cambria team meeting

Mae partneriaeth arloesol, rhwng Novus a Choleg Cambria, wedi ennill contract gan NOMS Cymru i gyflwyno Dysgu a Sgiliau yn CEM Berwyn, y carchar newydd yn Wrecsam.

Menter ar y cyd yw Novus Cambria rhwng Novus, sy’n fenter gymdeithasol nid-er-elw ac yn ddarparwr mwyaf y DU o raglenni addysg, hyfforddiant a chyflogadwyedd i droseddwyr, a Choleg Cambria sy’n un o golegau mwyaf y DU, gyda dros 7,000 o fyfyrwyr llawn amser ac 20,000 o ddysgwyr rhan-amser, yn ogystal â chysylltiadau rhyngwladol. Mae Novus yn rhan o’r LTE group, y grŵp addysg a sgiliau integredig mwyaf o’i fath, sydd â darpariaeth i dros fwy na 100,000 o ddysgwyr.

Yn ddiweddar cafodd Coleg Cambria ei raddio’n ardderchog gan Estyn, gan gyflawni’r graddau arolygu uchaf ar gyfer unrhyw goleg yng Nghymru ar gyfer ei ddarpariaeth Addysg Bellach. Gyda’i bencadlys yn Wrecsam, mae’r coleg yn rhychwantu Gogledd Ddwyrain Cymru i gyd ac wrth ei fodd bod y contract hwn yn mynd i gynnig cyfleoedd gwaith ychwanegol a gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r economi leol.

Dywedodd John Thornhill, Cyfarwyddwr yn Novus Cambria a Phrif Swyddog Gweithredol LTE Group: “Mae Novus Cambria wrth ei fodd, yn falch ac yn gyffrous ei fod wedi ennill y contract Dysgu a Sgiliau ar gyfer y ddarpariaeth yn CEM Berwyn. Mae hyn yn gyfle i ni gefnogi’r dynion yn CEM Berwyn trwy eu darparu â’r sgiliau, y cymwysterau a’r wybodaeth fydd eu hangen arnynt i ganfod gwaith wedi iddynt gael eu rhyddhau, a gallu arwain bywydau heb droseddu.

“Mae adsefydlu a sgiliau cyflogadwyedd yn gwbl allweddol i’n darpariaeth yn CEM Berwyn. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gael gweithio’n agos gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol, a rhanddeiliaid allweddol ar draws Gogledd Cymru, a bydd y digwyddiadau i randdeiliaid sydd ar y gweill yn gyfle delfrydol i ni allu trafod anghenion cyflogaeth.

“Rydym yn edrych ymlaen hefyd at weithio gyda NOMS Cymru a thîm CEM Berwyn.

Dywedodd David Jones OBE, Cyfarwyddwr yn Novus Cambria a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydym wrth ein bodd bod Novus Cambria wedi ennill y contract Dysgu a Sgiliau ar gyfer CEM Berwyn.

“Mae Coleg Cambria wedi ei wreiddio’n ddwfn yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac rydym yn falch bod y bartneriaeth hyfforddi newydd yma rhwng y coleg a Novus yn dod â lefel uchel o ragoriaeth addysgol a sgiliau ynghyd er mwyn gwella ymhellach y cyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth yn ardal Wrecsam.

“Ein gweledigaeth yw y bydd y carchar yn sefydliad dysgu gyda diwylliant clir, adnabyddadwy lle mae cyfleoedd dysgu arloesol wedi eu mewnosod ar draws amgylchedd y carchar a lle caiff y dynion eu hannog a’u cynorthwyo i baratoi ar gyfer dechrau o’r newydd mewn bywyd.
Ychwanegodd John Thornhill:

“Mae gwella siawns person o ganfod cyflogaeth ystyrlon wedi iddynt gael eu rhyddhau yn chwarae rhan allweddol mewn adsefydlu, felly byddwn yn annog y dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau i roi’r siawns gorau posibl iddynt ennill cyflogaeth wedi iddynt gael eu rhyddhau – gan efelychu’r gwaith y mae Novus eisoes yn ei wneud ar draws y DU.

“Bydd Novus Cambria yn sicrhau ei fod wrth galon y gymuned, ac yn dod â swyddi a chyfleoedd i Ogledd Ddwyrain Cymru.”