Newyddion

Novus Cambria – Gyda’n gilydd er mwyn Newid

January 17, 2017

Launch event of a new partnership called Novus Cambria- a new partnership to support the training and development within HMP Berwyn in Wrexham.

Lansiodd Coleg Cambria a Novus eu sefydliad newydd sbon yn ddiweddar, Novus Cambria, a fydd yn darparu addysgu a sgiliau yng Ngharchar Berwyn.

Roedd y digwyddiad lansio, a gynhaliwyd yn Theatr y Stiwt yn Rhosllannerchrugog, yn dathlu’r bartneriaeth arloesol a gafodd ei ffurfio rhwng Novus, y darparwr rhaglenni addysg, hyfforddiant a chyflogadwyedd mwyaf ym Mhrydain ar gyfer troseddwyr, a Choleg Cambria, un o golegau mwyaf Cymru a Phrydain. Roedd partneriaid lleol yn bresennol yn y dathliad hefyd.

Dywedodd David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria a Chyfarwyddwr Novus Cambria:

“Rydyn ni’n falch iawn bod Novus Cambria wedi ennill y contract ar gyfer darparu Dysgu a Sgiliau yng Ngharchar Berwyn yn ddiweddar.

“Mae Coleg Cambria wedi ei wreiddio’n ddwfn yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, ac rydyn ni’n falch iawn bod y bartneriaeth hyfforddi newydd sbon hon, a gafodd ei sefydlu rhwng y coleg a Novus, yn dod â lefel uchel o ragoriaeth addysgol a sgiliau at ei gilydd a fydd yn gwella cyfleoedd mewn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth yn ardal Wrecsam ac ymhellach.”

Gan amlinellu eu gweledigaeth ar gyfer darparu dysgu a sgiliau yng Ngharchar Berwyn yn ystod y pum mlynedd nesaf, tynnodd sylw at flaenoriaethau allweddol Novus Cambria, yn ogystal â’u hymrwymiad i’r iaith Gymraeg a gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod dysgu ar gael ym mhob rhan o’r carchar, dywedodd hefyd:

‘Mi wnaethon ni ddewis y Stiwt ar gyfer y lansiad oherwydd bod yr adeilad eiconig wedi chwarae rhan ganolog ym mywyd cymdeithasol a diwylliannol yr ardal, gan roi cyfle i’r gymuned leol ehangu ei dyheadau.

“Bydd partneriaeth Novus Cambria, yn yr un modd, yn chwarae rhan bwysig yng nghymuned Carchar Berwyn, gan ddatblygu diwylliant clir, a fydd yn hawdd ei adnabod, lle mae cyfleoedd dysgu arloesol yn cael eu hymgorffori trwy amgylchfyd y carchar i gyd a thrwy annog a chynorthwyo’r dynion i baratoi ar gyfer dechrau newydd mewn bywyd.

“Mae gan y ddau ddatblygiad, bron i ganrif rhyngddynt, addysg, dysgu a sgiliau yn rhan annatod ohonynt.”

Mae gan Novus brofiad helaeth o ddarparu cyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth i oedolion a phobl ifanc mewn carchardai. Dros y blynyddoedd mae eu rôl yn y sector cyfiawnder wedi cynyddu ac arallgyfeirio ac maent yn darparu gwasanaethau addysg, hyfforddiant a chyflogadwyedd i garcharorion a throseddwyr yn y gymuned mewn dros 100 o leoliadau ym Mhrydain.

Wrth siarad yn y lansiad, dywedodd Peter Cox, Cyfarwyddwr Novus Cambria a Rheolwr Gyfarwyddwr Novus:

“Mae Novus Cambria yn edrych ymlaen at ddechrau gweithio yng Ngharchar Berwyn ac at gael gweithio ochr yn ochr â’r tîm yno.

“Rydyn ni’n falch o gael cyfle i gynorthwyo’r dynion yng Ngharchar Berwyn, trwy roi iddyn nhw’r sgiliau, y cymwysterau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnyn nhw i ddod o hyd i waith pan fyddant yn cael eu rhyddhau ac i arwain bywydau heb droseddu.

“Mae sgiliau adsefydlu a chyflogadwyedd yn gwbl allweddol i’r hyn y byddwn yn ei gyflwyno yng Ngharchar Berwyn. Rydyn ni’n llawn cyffro ynglŷn â gweithio’n agos gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol a rhanddeiliaid allweddol ledled Gogledd Cymru, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael eu helpu gyda’u hanghenion cyflogaeth.”