Newyddion

FFEDERASIWN HYFFORDDIANT CENEDLAETHOL CYMRU NEWIDIADAU AR FRIG Y FFEDERASIWN HYFFORDDI

May 2, 2012

Mae Cyfarwyddwr Cwricwlwm a Safonau Coleg Iâl, Wynne Roberts, 58, i’w ddyrchafu’n Gadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) a chaiff ei swydd flaenorol fel is-gadeirydd ei llenwi gan Sheridan Jeffery, rheolwr canolfan Hyfforddiant Torfaen, Cwmbrân.

Penodwyd y tîm newydd i arwain NTfW, sefydliad sy’n cynrychioli rhwydwaith o 108 o ddarparwyr hyfforddiant yn y gweithle â sicrwydd ansawdd gyda chysylltiadau â 35,000 o gyflogwyr ledled Cymru. Gwelodd cyfarfod blynyddol Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru yn Llanelwedd Arwyn Thomas, rheolwr gyfarwyddwr Cwmni Hyfforddiant Cambrian sydd wedi ei leoli yn y Trallwng, yn sefyll i lawr fel cadeirydd ar ôl chwe blynedd yn y gadair.

Bydd Arwyn nawr yn symud i swydd ran-amser prif swyddog gweithredol sydd newydd ei chreu ac bydd cyfrifoldeb arno i lunio perthynas gyda rhanddeiliaid allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, er budd dysgwyr yn y gweithle yng Nghymru. Arweiniodd Mr Watkins, sydd wedi bod yn aelod o fwrdd NTfW ers ei sefydlu 10 mlynedd yn ôl, drwy gyfnod o newid sylweddol mewn hyfforddi yn y gweithle ac enillodd barch mawr i’r rhwydwaith gyda Llywodraeth Cymru.

“Yr NTfW yw’r cyfrwng cywir i hyrwyddo sgiliau a phrentisiaethau a bydd fy swyddogaeth newydd yn canolbwyntio ar adeiladu ar y sylfaen gadarn sydd eisoes wedi ei gosod,” meddai. “Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu cael dilyniant gyda’r is-gadeirydd yn mynd i’r gadair ac mae cadarnhau cyfansoddiad newydd yn iach gan ei fod yn sicrhau cynllunio ar gyfer dilyniant ac yn ein gwneud yn sefydliad aelodaeth mwy cynhwysfawr.”

Talodd Wynne Roberts deyrnged i arweinyddiaeth Mr Watkins a dywedodd bod y ffederasiwn yn falch iawn i ddal gafael ar ei brofiad a’i arbenigedd mewn swyddogaeth newydd.

“Bu cyfnod Arwyn yn y gadair yn un cadarnhaol iawn i NTfW ac mae wedi sefydlu llwyfan lle mae’r ffederasiwn bellach yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau polisi yn Llywodraeth Cymru,” meddai Wynne. “Ystyriaf hi’n fraint i gael cynrychioli’r aelodaeth ledled Cymru. Mae’r NTfW wedi bodoli ers 10 mlynedd ac mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn, gyda gwelliannau arwyddocaol ym mherfformiad a graddfeydd llwyddiant darparwyr, dysgwyr a phrentisiaid yn y gweithle.”

“O gofio hynny, yr her yw symud ymlaen a thyfu NTfW gan wella safonau ymhellach a sicrhau ein bod yn parhau i wneud cyfraniad cadarnhaol i economi Cymru drwy gefnogi cwmnïau.

Wrth gydnabod ein bod yn gweithredu mewn hinsawdd lle mae pwysau ychwanegol ar gyllid cyhoeddus, mae’n rhaid i ni i barhau i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu sgiliau pobl ifanc i gyd-fynd ag anghenion cyflogwyr.

Rydym yn ymgeisio i gefnogi pobl ifanc wrth iddynt bontio o’r ysgol i waith gan roi’r sgiliau iddynt a fydd yn eu galluogi i fodoli a llewyrchu mewn amgylchedd hynod gystadleuol am swyddi.”

Mae Mr Roberts, sy’n siaradwr Cymraeg rhugl, yn byw yn Hen Golwyn ac yn briod ag Olivia sy’n gydlynydd dysgu teuluol, ac mae ganddynt ddau blentyn sydd bellach yn oedolion. Dechreuodd ei yrfa yn brentis peirianneg mewn iard trwsio llongau yng Nghaergybi ac yna cafodd brofiad fel rheolwr cynnyrch mewn ffatri a rheolwr hyfforddi cyn dod yn rheolwr dysgu yn y gweithle yng Ngholeg Llandrillo Cymru am naw mlynedd. Fe’i penodwyd i’w swydd bresennol yng Ngholeg Iâl chwe blynedd yn ôl.