Newyddion

Natalie’n gloywi’i doniau wrth ennill cystadleuaeth

April 19, 2012

Mae gan fyfyriwr paentio a phapuro yng Ngholeg Iâl gynlluniau mawreddog i agor ei busnes ei hun ryw ddydd wedi iddi gipio’r brif wobr mewn ymgais i ddarganfod paentiwr a phapurwr ifanc gorau Cymru.

Mae Natalie Hughes, 18 oed, o Queens Park, Wrecsam, yn ei blwyddyn gyntaf ar gwrs paentio a phapuro a churodd 10 o bobl ifanc o ledled Cymru i’w choroni’n enillydd Cystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn paentio a phapuro a gynhaliwyd yng Ngholeg Sir Gâr yn Sir Gaerfyrddin.

Er mai dim ond ar ei blwyddyn gyntaf y mae Natalie, ymgeisiodd ar lefel ganolradd y gystadleuaeth ac roedd myfyrwyr sydd wedi bod yn dysgu eu crefft ers dwy flynedd yn ei herbyn.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn hyrwyddo pwysigrwydd datblygu gweithlu tra medrus.

Wedi iddi eisoes lwyddo yn rownd rhagbrofol gogledd Cymru, cafodd Natalie gynnig prentisiaeth gan gwmni paentio a phapuro lleol. Yn y rownd derfynol, crëodd argraff ar y beirniaid â’i gallu technegol gan arddangos sgiliau’n cynnwys papuro, rholio cadachau, torri i mewn a defnyddio paent sglein.

Wrth drafod ei llwyddiant, dywedodd Natalie: “Pan adewais yr ysgol, doedd gen i ddim syniad beth oeddwn eisiau ei wneud, a chofrestrais ar gwrs iechyd a gofal cymdeithasol, ond doedd hwnnw ddim i mi. Roeddwn yn helpu ffrind i baentio’i llofft un diwrnod ac roeddwn wir yn mwynhau, ac edrychais ar y cwrs yng Ngholeg Iâl.

“Fy hoff agwedd o’r cwrs yw paentio cyffredinol ac rwyf eisoes wedi fy ngorfodi i baentio adre ac newydd orffen gwneud y cyntedd, y grisiau a’r landin! Carwn ganolbwyntio ar gael rhagor o brofiad drwy gael prentisiaeth dros y ddwy flynedd nesaf gan fydd hynny gobeithio’n arwain at waith, ond rhyw ddiwrnod, byddwn wrth fy modd yn cael fy musnes fy hun.”

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw darganfod hyfforddedigion mwyaf dawnus Cymru mewn ystod eang o sgiliau gan gynnwys meysydd fel gosod trydan, peirianneg modurol, awyrofod, sgiliau adeiladu, arlwyo, cyfrifeg, y cyfryngau a thechnoleg gwybodaeth. Golyga fod colegau, Cynghorau Sgiliau Sector a darparwyr hyfforddiant yn cynnal cystadlaethau ledled Cymru.

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn rhoi cyfle i ddysgwyr i roi prawf ar safon eu sgiliau, eu meincnodi a’u codi ac mae’n rhoi cyfle cystadleuol gwerthfawr i’r rheiny sy’n ymgeisio ac yn symud ymlaen i gystadlaethau WorldSkills y DU. I gyflogwyr, mae cystadlaethau’n helpu i godi ansawdd prentisiaid ac addysg alwedigaethol, ond hefyd maent yn hybu gweithwyr i lwyddo.

Anoga Lywodraeth Cymru fusnesau a darparwyr sgiliau yng Nghymru i ymuno a hyrwyddo a chefnogi Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a chystadlaethau WorldSkills.

Dywedodd Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau: “Llongyfarchaf Natalie ar ei llwyddiant. Mae’r cystadlaethau hyn yn rhoi cyfle rhagorol i ymestyn gallu darpar weithwyr dawnus o nifer o sectorau pwysig yn yr economi a’u hannog i feincnodi eu sgiliau yn erbyn eraill yng Nghymru a’r DU neu gystadleuwyr tramor.

“Mae’n hanfodol bod gan ein gweithlu’r doniau gorau a’n bod yn ymgeisio am ragoriaeth yn barhaus ar draws pob sector i sicrhau bod Cymru’n gallu cystadlu ar y llwyfan rhyngwladol.”