Newyddion

Myfyrwyr yn cael cip ar y Gadwyn Fwyd

June 2, 2016

Catering students Food Chain

Ymwelodd myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Cambria â fferm y coleg ar safle Llysfasi yn ddiweddar, i weld yr arferion sy’n gysylltiedig â dechrau’r Gadwyn Fwyd.

Yn ystod eu hymweliad, cafodd y myfyrwyr gyfle i weld y fuches odro a’r parlwr godro ynghyd â’r broses gyfan sydd ynghlwm â’r godro. Cawsant hefyd weld y sied ddefaid a’r stoc ifanc a’r uned cynhyrchu cig eidion.

Dywedodd Dewi Wyn Jones, Rheolwr y Fferm:

“Roedd yn wych cael croesawu dau grŵp brwd iawn o fyfyrwyr arlwyo i’r fferm yn Llysfasi. Mae hi’n hanfodol ein bod ni’n gwella’r dolenni yn y gadwyn fwyd o’r cynhyrchydd i’r proseswr a’r mân-werthwr, gan gynnwys yr agweddau pwysig ar sut mae ein bwyd yn cael ei baratoi ar gyfer y defnyddwyr.

“Rydyn ni rŵan yn trefnu bod myfyrwyr amaethyddol o Lysfasi yn ymweld â safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy i gael gweld ochr defnyddwyr y bwyd maent yn ei gynhyrchu”

Dywedodd y dysgwyr Chantal a Sarah, a gafodd fudd o’r diwrnod:

“Yn ystod ein taith ni i Lysfasi mi wnaethon ni ddysgu eu bod yn cynhyrchu dau fath o lefrith, llefrith arferol a llefrith A2. Mi wnaethon ni weld ŵyn yn cael eu geni a dysgu am y gwahanol fathau o wartheg, eidion a llaeth.

“Mi gawson ni weld sut mae’r fferm yn defnyddio gwahanol beiriannau i gyflawni tasgau bob dydd fel y peiriant robotaidd i symud y porthiant yn agosach at y gwartheg fel eu bod yn gallu cyrraedd eu bwyd.

“Roedd ein diwrnod yno brofiad da i ni drwyddo draw ac mi wnaeth ein helpu ni i weld sut mae pob peth yn gweithio a sut mae pob peth yn cael ei gynhyrchu.”

“Mi wnes i wirioneddol fwynhau’r daith i Lysfasi”, dywedodd y myfyriwr Deveroux Rogerson. Roedd yn agoriad llygaid cael gweld o ble mae ein bwyd yn dod. Roedd y profiad yn ddefnyddiol iawn i mi ac mi fydda i’n gallu defnyddio’r wybodaeth a ddysgais yn ystod fy nghwrs.”

Dywedodd Rhiannon Ballinger, y Darlithydd Lletygarwch ac Arlwyo a drefnodd yr ymweliad:

“Mi gawson ni groeso cynnes yn ystod ein hymweliad â Llysfasi. Aethon ni ar ddwy daith o amgylch y fferm, gan ymweld â’r adran loia, y parlwr godro a’r unedau gwartheg cig eidion.
“Rydyn ni’n gobeithio gallu datblygu’r berthynas hon ymhellach pan fydd y myfyrwyr Amaethyddiaeth yn ymweld â’r Adran Arlwyo. Mae’r cysylltiad hwn yn hanfodol i feithrin dealltwriaeth rhwng y ddau faes cwricwlwm.”