Newyddion

Myfyrwyr Peirianneg yn gwirfoddoli yn y Gymuned Leol

March 3, 2016

talacre

Mae myfyrwyr peirianneg o Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi rhoi eu hamser i wirfoddoli yn y gymuned fel rhan o’u Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (CBC).

Bu myfyrwyr Peirianneg Awyrennol a Pheirianneg blwyddyn gyntaf wrthi’n gwirfoddoli fel rhan o’u sesiynau CBC lle’r oedd angen i’r myfyrwyr ymgymryd â 10 awr o weithgaredd cymunedol ac yn gweithio ar dwyni tywod Talacre yn helpu’r ceidwaid arfordirol gyda wal gynnal twyni tywod.

Mae’r twyni blaen yn Nhalacre a Gronant yn agored i erydiad bob blwyddyn o ganlyniad stormydd y gaeaf a thraffig ar droed dros fisoedd yr haf. Defnyddiwyd hen goed Nadolig a gasglwyd drwy ganolfannau ailgylchu lleol, i wella’r ardaloedd hyn a helpu ail-sefydlu’r twyni blaen.

Gosodwyd ffensio (ffens bonion pyst castanwydd 3m wedi’u llifio’n garw a heb eu trin) ac yna’r coed Nadolig wedi eu gwifrio i mewn i’r system i weithredu fel trap tywod. Cafodd yr holl waith ei wneud gan y myfyrwyr, yn defnyddio offer llaw di-bŵer dan oruchwyliaeth aelod o’r tîm ceidwad.

Nid yn mae’r gwaith hwn o fudd i’r gymuned leol drwy leihau’r perygl o lifogydd unwaith y bydd y twyni tywod yn ail-adeiladu eu hunain, ond hefyd yn helpu i gynnal cynefin bywyd gwyllt lleol, gan gynnwys rhywogaethau mewn perygl fel Madfall y Tywod a’r Llyffant Cefnfelyn.

Dywedodd tiwtor CBC Coleg Cambria, Anke Kadelka-Williams:

“Gweithiodd yr holl fyfyrwyr yn galed iawn, yn dysgu a gwella sgiliau rhyngbersonol a fydd yn eu cynorthwyo yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

“Roedd yn brofiad cofiadwy yr wyf wedi mwynhau yn arw a byddwn yn hapus i’w wneud eto,” meddai myfyriwr, James Barton.

“Doeddwn i ddim yn sylweddoli’r effaith fawr y bydd ein gwaith yn ei gael ar y gymuned,” ychwanegodd myfyriwr, Owen Lythe.