Newyddion

Myfyrwyr Marchnata Cambria yn llwyddo’n rhagorol yn eu harholiadau

November 20, 2015

cim foundation certificate in marketing students exam excellence 2015 (2)

Roedd dysgwyr Coleg Cambria wrth eu bodd ar ôl iddynt dderbyn canlyniadau eu harholiadau gan y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) yn ddiweddar.

Llwyddodd pob un o’r myfyrwyr i gael gradd rhagoriaeth yn eu harholiad Egwyddorion Marchnata. Dyma’r tro cyntaf i bob dysgwr CIM gael gradd rhagoriaeth mewn un sesiwn asesu yng Ngholeg Cambria, ac mae’n gamp hynod, o ystyried mai dyma’r tro cyntaf i’r coleg gynnal y modiwl Egwyddorion Marchnata newydd y cwrs Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata. Anfonodd CIM lythyr yn canmol canlyniadau’r coleg i gydnabod y safon rhagoriaeth hwn.

Yn y llythyr, dywedodd CIM: “Mae’r Corff Dyfarnu’r Sefydliad Marchnata Siartredig yn canmol Coleg Cambria am safon ardderchog y canlyniadau a gyflawnwyd ar gyfer yr asesiadau a gyflwynwyd ar gyfer sesiwn asesu Mehefin 2015 modiwl Egwyddorion Marchnata y Dystysgrif Sylfaen mewn Marchnata.”

Mae Coleg Cambria yn ganolfan astudio achrededig ar gyfer cyrsiau CIM ac mae’n cynnal y cwrs lefel 3, Tystysgrif Sylfaenol CIM mewn Marchnata. Dyma gymhwyster ar gyfer y rheiny sy’n dechrau eu gyrfa mewn marchnata. Mae’r coleg hefyd yn cyflwyno cwrs lefel 4, Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol. Cafodd y cwrs hwn ei anelu at ymarferwyr marchnata mwy profiadol a / neu’r rheiny sydd â chymwysterau lefel uwch. Ar hyn o bryd mae’r coleg yn recriwtio myfyrwyr newydd i’r ddau gwrs yma, sydd i fod i ddechrau yn Ionawr 2016.

Dywedodd Stephanie Littler, Arweinydd Rhaglen CIM a thiwtor yng Ngholeg Cambria:
“Mae’r coleg wedi canfod yn gyson bod hyfforddiant yn cael effaith gadarnhaol ar yrfa gweithwyr unigol ac ar y gweithleoedd maent yn eu gwasanaethu. Mae hyfforddiant ar gyrsiau proffesiynol, fel cyrsiau’r CIM, yn gallu arwain at well cynhyrchiant, effeithlonrwydd a bodlonrwydd swydd, llai o drosiant staff a gwell gwasanaeth i gwsmeriaid. Mae’r rhain i gyd yn eu tro yn cael effaith gadarnhaol ar hanfodion pwysig y gwaith.”

Dywedodd Stephanie hefyd: “Dw i’n credu mai gwaith caled y dysgwyr a bod yr hyfforddwyr yn ymarferwyr marchnata profiadol a medrus, sy’n gymwys i addysgu hyd at lefel addysg uwch yn y coleg, sy’n gyfrifol am ganlyniadau rhagorol yr asesiadau CIM, y mae dysgwyr Coleg Cambria yn eu cyflawni’n gyson, yn ogystal ag ymrwymiad y coleg i gyd i ddarparu amgylchfyd dysgu cefnogol, lle caiff rhagoriaeth academaidd a datblygiad proffesiynol effeithiol eu cyflawni hefyd.”

“Mae’r ddau gwrs CIM rydyn ni’n eu cynnig yn boblogaidd oherwydd bod y dysgwyr yn meithrin sgiliau marchnata defnyddiol, ymarferol, a chyfredol, gan ennill cymwysterau sy’n cael eu parchu yn dda gan ddiwydiant ac sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Y newyddion da yw bod y ddau gwrs CIM yng Ngholeg Cambria wedi cael eu strwythuro yn y fath fodd y gallwch chi astudio tra byddwch yn gweithio a gwneud cynnydd gwirioneddol yn gyflym. ”

Gwybodaeth am y cyrsiau CIM newydd

Mae’r cymhwyster Tystysgrif Sylfaen mewn Marchnata yn cynnwys dau fodiwl gorfodol – Egwyddorion Marchnata, a Chyfathrebu â Chwsmeriaid. Gallai gymryd cyn lleied â saith mis i gwblhau’r cwrs yng Ngholeg Cambria. Mae 3 modiwl i’w hastudio ar gyfer y Dystysgrif Broffesiynol mewn Marchnata – dau fodiwl gorfodol ac un dewisol. Trefnwyd bod y cyrsiau Marchnata, Cyfathrebu Integredig a Marchnata Digidol yn cael eu cynnal yng Ngholeg Cambria o fis Ionawr 2016 -2017.
Bydd y myfyrwyr yn gallu dewis cwblhau un modiwl yn unig o’r naill gwrs CIM neu’r llall ac ennill cymhwyster. Yna, gallant barhau i astudio ac ychwanegu at eu cymwysterau fesul modiwl. Pan fyddant wedi cwblhau dau fodiwl gorfodol ac un modiwl dewisol y Dystysgrif yn llwyddiannus, byddant yn ennill y cymhwyster llawn. Mae’n rhaid iddynt gwblhau ddau fodiwl gorfodol y Dystysgrif Sylfaen i ennill y cymhwyster hwn.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau CIM newydd yng Ngholeg Cambria, anfonwch e-bost at Stephanie Littler: stephanie.littler@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01352 841000. Neu fel arall ewch i: www.cambria.ac.uk