Newyddion

Myfyrwyr Coleg Glannau Dyfrdwy yn cymryd rhan mewn Sialens Peirianneg

October 10, 2011

Yn ddiweddar fe ymunodd myfyrwyr o Goleg Glannau Dyfrdwy â myfyrwyr Blwyddyn 12 o ysgolion uwchradd a cholegau o siroedd y Fflint, Dinbych, Wrecsam a Chonwy i gymryd rhan yn y pedwerydd ar hugain Sialens Tîm Peirianneg. Fel ag yn y blynyddoedd a fu, noddwyd y digwyddiad gan Ganolfan Peirianneg Gogledd a Chanolbarth Cymru a chafodd gefnogaeth Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Gyrfaoedd Cymru a Phrifysgol Bangor.

Gosododd Canolfan Peirianneg Gogledd a Chanolbarth Cymru, sydd yn cynnwys peirianwyr arbenigol â chanddynt brofiad diwydiannol helaeth, sialens gyffrous i brofi sgiliau’r myfyrwyr sydd yn astudio amrywiaeth o gyrsiau llawn amser mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Dylunio Technoleg a Pheirianneg.

Bwriad y Sialens Tîm Peirianneg yw hyrwyddo Peirianneg, Adeiladu, Gweithgynhyrchu a Thechnoleg fel dewisiadau gyrfaol. Rhoddodd gweithgarwch Sialens eleni ymarferiad a ganolbwyntiai ar grwpiau yn cynllunio, adeiladu a gweithio peiriannau nyddu a allai greu edafedd gwnïo arbennig o gryf. Mewn diwydiant, defnyddir peiriannau nyddu mawrion i lunio’r ceblau metel sydd i’w gweld yn cynnal pontydd crog ledled y byd.

Yn ôl Iestyn Price, Cadeirydd Canolfan Peirianneg Gogledd a Chanolbarth Cymru, “Mae’r Sialens yn fodd o ddatblygu sgiliau allweddol mewn ffordd ymarferol ac mae’n cysylltu’n dda gyda’r myfyrwyr hynny sydd yn astudio ar gyfer y Fagloriaeth Gymreig. Roedd y Sialens yn llwyddiannus iawn ac roeddwn wrth fy modd i weld cymaint o
fyfyrwyr yn cymryd rhan yn y digwyddiad yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy heddiw.”

Cafodd y myfyrwyr eu barnu ar eu syniadau arloesol, gwaith tîm, gallu i ddatrys problemau a chryfder cyffredinol eu cebl. Wedi cryn drafod, cafodd Sam Pender o chweched dosbarth y Rhyl, Jake Dodd a Scott Prior o Goleg Glannau Dyfrdwy a Ben Williams o Goleg Iâl eu henwebu fel y tîm buddugol.

Agorwyd y Sialens Tîm Peirianneg gan Nick Tyson, Cyfarwyddwr Peirianneg a’r Amgylchedd Adeiledig yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy a ddywedodd: “Unwaith eto eleni, roeddem wrth ein boddau i groesawu’r Sialens Tîm Peirianneg. Mae’r diwydiannau Peirianneg ac Adeiladu yn dal i fod yn rhan allweddol o’r economi Gymreig ac mae’n hanfodol ein bod yn denu pobl o bob oed, gallu a diddordeb i’r sectorau hyn os ydym am barhau i wella arloesedd, ansawdd a chynhyrchiant.”