Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn Ennill y Graddau Uchaf

August 14, 2014

Students and staff celebrating

Mae myfyrwyr Safon Uwch Coleg Cambria Iâl a Glannau Dyfrdwy yn dathlu canlyniadau gwych gyda chyfradd llwyddo o 98%, sy’n uwch na’r gyfradd genedlaethol, gyda chyfradd llwyddo 100% mewn 26 o bynciau

Mae 72% o’r graddau a enillwyd gan fyfyrwyr Coleg Cambria yn raddau A* – C gyda’r myfyrwyr yn llwyddo i gael 161 gradd A* neu A yn eu pynciau. Llwyddodd 24 o fyfyrwyr i gael 3 gradd A neu’n uwch.

Enillodd dau ddysgwr le ym Mhrifysgol Caergrawnt, un myfyriwr le ym Mhrifysgol Rhydychen a chadarnhawyd lleoedd i ddau fyfyriwr arall i astudio meddygaeth. Mae llawer rhagor o fyfyrwyr yn symud ymlaen i astudio mewn prifysgolion ledled Prydain, gan gynnwys prifysgolion y Grŵp Rusell – Caerefrog, Caerdydd, Lerpwl a Manceinion. Hyd yn hyn cadarnhawyd lle i dros 650 o fyfyrwyr mewn prifysgolion.

Ymysg yr ystadegau trawiadol mae Kieran Pritchardan, sy’n gyn ddisgybl Ysgol John Talbot, Yr Eglwys Wen, sydd wedi cael cynnig lle i astudio Mathemateg yng Ngholeg Sant Ioan, Caergrawnt ar ôl iddo ennill 4 gradd A* anhygoel mewn Mathemateg, Mathemateg Ychwanegol, Cyfrifiaduro a Ffiseg yn ogystal â pherfformiad gwych ym mhapurau Mathemateg STEP.

Llwyddodd Hannah Burrows o Wrecsam, sy’n gyn ddisgybl Ysgol Darland 2 i ennill gradd A* mewn Mathemateg a Chemeg a gradd A mewn Bioleg. Bydd hi’n astudio Cemeg yng Ngholeg yr Iesu Rhydychen. Roedd hi wrth ei bodd gyda’i chanlyniadau:

‘’Dwi mor hapus, wnes i ddim disgwyl ennill y graddau hyn. Fedra i ddim credu y bydda i’n mynd i Rydychen ym mis Medi.’’

Enillodd Liam McGivern o Wrecsam, sydd hefyd yn gyn ddisgybl Ysgol Darland raddau A* a 2 radd A, sy’n ei alluogi i astudio Meddyginiaeth ym Mhrifysgol Sheffield.
Ar ôl casglu ei ganlyniadau, bydd Alex Hall o’r Orsedd Goch, a enillodd 3 gradd A mewn Hanes, Daearyddiaeth a Llenyddiaeth Saesneg yn mynd i astudio Hanes ac Addysg ym Mhrifysgol Durham, a dywedodd:

‘’Fedra i ddim credu fy mod wedi ennill lle ym Mhrifysgol Durham. Mae’n anhygoel fy mod yn mynd yno. Dwi wrth fy modd a fedra i ddim aros i gael mynd yno.’’

Mae Joseph Maddocks o Wrecsam, sy’n gyn ddisgybl Ysgol Clywedog, yn dathlu ennill 3 gradd 3 A* mewn Mathemateg, Mathemateg Ychwanegol a Llenyddiaeth Saesneg ac A mewn Hanes. Enillodd le ym Mhrifysgol Lancaster i astudio Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol.

Bydd Katie Deyes sy’n byw ym Mwcle ac yn gyn ddisgybl Ysgol Argoed yn mynd i Brifysgol Caerefrog i astudio Ffisioleg ar ôl ennill gradd A* mewn Mathemateg, gradd A mewn Seicoleg a gradd B mewn Drama yn hapus dros ben ac roedd hi’n edrych ymlaen yn eiddgar at gael mynd i brifysgol.

Mae rhagor o hanesion llwyddiant yn cynnwys Saksham Bansal o Wrecsam a enillodd radd A* a 3 gradd A. Bydd yn mynd i Birmingham i astudio Meddygaeth. Enillodd Cameron Needham o’r Orsedd Goch 3 gradd A ac mae’n edrych ymlaen at gael mynd i Brifysgol Newcastle i astudio ar gyfer gradd mewn Peirianneg Gemegol, a dywedodd:

“Dwi’n hynod o hapus, dwi mor falch fy mod wedi cael fy lle yn fy mhrifysgol dewis cyntaf ac mi hoffwn i ddiolch i’r staff i gyd yng Ngholeg Cambria am bob cymorth a chefnogaeth.”

Llwyddodd Jessica Flavell, o Wersyllt a chyn ddisgybl Ysgol Bryn Alyn i gael lle i astudio Seicoleg yng Ngholeg Penfro, Caergrawnt ac mae hi wrth ei bodd gyda’i llwyddiant:

“Fi ydi’r person cyntaf yn fy nheulu i gael cynnig lle mewn unrhyw brifysgol ac mae cael lle yng Nghaergrawnt y tu hwnt i fy nisgwyliadau. Allwn i ddim bod wedi llwyddo o gwbl heb y cymorth dwi wedi’i gael yng Ngholeg Cambria”.

Enillodd Caitlin Jones Fullerton o Drelawnyd 3 gradd A mewn Cemeg, Ffiseg a Bioleg ac o ganlyniad i hynny mae hi wedi sicrhau lle iddi hi ei hun yng Ngholeg Prifysgol Llundain.

Mae Anastasia Arutyunyar, a dderbyniodd ei chanlyniadau UG yn dathlu gyda’i mam ar ôl iddi ennill 4 gradd A mewn Mathemateg, Economeg, Cymdeithaseg a Bioleg.

Mae Coleg Cambria yn cynnal Rhaglen Myfyrwyr Dawnus A Thalentog i’r rhai a enillodd ganlyniadau TGAU eithriadol ac sydd â’r potensial i lwyddo ar y lefel academaidd uchaf. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys ymwelwyr o brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a phrifysgolion sy’n arbenigo mewn Meddygaeth, cynorthwyo myfyrwyr i fynd i wythnosau meddygaeth ac ysgolion haf yn Rhydychen; canolbwyntio ar baratoi ar gyfer y profion sy’n cael eu defnyddio gan y prifysgolion hyn a sesiynau paratoi ar gyfer cyfweliadau.

Dywedodd Tim Guy, Pennaeth Cynllunio Cwricwlwm a Dilyniant yng Ngholeg Cambria:

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda llwyddiant y dysgwyr yma. Trwy ein Rhaglen Myfyrwyr Dawnus a Thalentog ein nod ydi rhoi cyfle i bob dysgwr ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau sydd eu hangen i anelu at y prifysgolion gorau yn y byd a rhai o’r cyrsiau academaidd mwyaf cystadleuol.”

Ar ôl siarad gyda nifer o ddysgwyr a ddaeth i gasglu eu canlyniadau, dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Hoffwn longyfarch ein myfyrwyr Safon Uwch yng Ngholeg Cambria Iâl a Glannau Dyfrdwy i gyd ar eu llwyddiannau eleni ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw yn y dyfodol, p’un a fyddant yn symud ymlaen i brifysgol, prentisiaeth neu waith. Rydyn ni’n edrych ymlaen at adeiladu ar y llwyddiant ardderchog hwn gyda’r cyfleoedd newydd y mae Coleg Cambria yn eu cynnig i bob myfyriwr.”