Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn cymryd rhan yn yr Her Tîm Peirianneg

November 21, 2016

Engineering Team Challange 1

Cymerodd myfyrwyr Peirianneg Uwch Coleg Cambria ran yn Her Tîm Peirianneg Yn ddiweddar.

Roedd cynrychiolwyr adrannau Adeiladu a Pheirianneg y coleg ac aelodau’r Ganolfan Beirianneg ar gyfer Canolbarth a Gogledd Cymru (ECMNW) yn bresennol i gefnogi’r digwyddiad

Mae’r Her Tîm Peirianneg yn ddigwyddiad unigryw sydd wedi’i hen sefydlu a’i nod yw ysbrydoli myfyrwyr i ddilyn peirianneg fel dewis gyrfa ac fel dewis ar gyfer addysg uwch. Mae’n rhoi cipolwg i fyfyrwyr ar heriau bywyd go iawn a phrofiad iddynt o weithio o dan bwysau fel tîm prosiect.

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, noddwyd y digwyddiad gan ECNMW gyda chefnogaeth Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, Adran Electronig Prifysgol Bangor, Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg a thîm Coleg Cambria y Ganolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC)

Gosododd Canolfan Peirianneg Gogledd a Chanolbarth Cymru, sy’n cynnwys peirianwyr arbenigol gyda phrofiad diwydiannol helaeth, her gyffrous i brofi sgiliau’r myfyrwyr sy’n astudio L3 Peirianneg ac sy’n dymuno symud ymlaen i wneud Prentisiaeth Fodern gydag un o’r nifer o gwmnïau y mae’r coleg yn gweithio gyda nhw.

Gosodwyd ymarfer ymarferol i’r myfyrwyr fel her i’r myfyrwyr eleni.  Roedd yn canolbwyntio ar orsaf bŵer, sef cynhyrchu trydan drwy flwch gêr mecanyddol. Cafodd y myfyrwyr eu barnu ar eu syniadau arloesol, gwaith tîm, datrys problemau, costiadau ac amseroedd.

Dywedodd Nathan Jones, Llwybrau i Brentisiaethau (PTA) Peirianneg Awyrennol, a gymerodd ran yn yr her: “Roedd creu generadur bychan yn dasg ddiddorol a wnaeth i weithio fel tîm ac yn annibynnol.”

Ar ôl cryn ystyried, cyhoeddwyd mai’r tîm buddugol oedd  Libby Caint, Kris Ashton a Kavan Jones sydd i gyd yn astudio Cwrs Peirianneg Uwch.

Dywedodd Kavan: “Roedd heddiw yn brofiad dysgu gwych ac mi ges i amser gwych  yn dysgu sut roedd hyn i gyd yn gweithio.”

Agorwyd yr Her Tîm Peirianneg yn swyddogol gan Nick Tyson, Prifathro Cynorthwyol yng Ngholeg Cambria, a dywedodd: “Roedden ni wrth ein bodd yn cael cynnal yr Her Tîm Peirianneg unwaith eto. Mae’r diwydiannau Peirianneg ac Adeiladu yn parhau i fod yn rhan allweddol o economi Cymru ac mae hanfodol ein bod yn denu pobl o bob oedran, gallu a diddordeb i’r sectorau hyn os ydym i barhau i wella arloesedd, ansawdd a chynhyrchiant. “