Newyddion

Myfyrwyr Chwaraeon Yn Cwrdd  Jade Jones – Y Seren Olympaidd

May 29, 2014

A

Cymerodd Jade Jones, yr Enillydd Medal Aur Olympaidd seibiant o’i sesiwn hyfforddi heddiw i gwrdd â phobl ifanc a gafodd eu h hysbrydoli i gymryd rhan mewn chwaraeon yn ei choleg lleol.

Gyda nawdd y Loteri Genedlaethol, ymwelodd y seren Taekwondo â Choleg Cambria yng Nglannau Dyfrdwy, gan gymryd rhan mewn dosbarth Zumba cyn arwain arddangosiad o’i champ hi ei hun.

Roedd Jade yn ymweld â’r coleg i ddathlu llwyddiant ei rhaglen a ariennir gan y Loteri Genedlaethol newydd i geisio cael rhagor o fyfyrwyr egnïol. Ers lansio’r rhaglen ar ddechrau’r flwyddyn gyda grant o £ 45,000, mae cannoedd o bobl ifanc, nad oeddent wedi cymryd rhan mewn chwaraeon cyn hynny, bellach yn dod i sesiynau Zumba, pêl-rwyd, rownderi, troelli a’r gampfa’n rheolaidd.

Yn ystod yr ymweliad, ddywedodd Jade: “Mi wnes i fwynhau’r sesiwn Zumba go iawn heddiw a dwi’n gobeithio y bydd rhai o’r grŵp yn rhoi cynnig ar Taekwondo hefyd. Mae’n wych bod y coleg yn gallu cynnig llawer o gyfleoedd gwahanol i’r myfyrwyr roi cynnig arnyn nhw a chanfod rhywbeth maen nhw’n ei fwynhau.

Cefais i help gan arian y Loteri Genedlaethol efo fy ngyrfa fi fy hun ac mae’n wych hefyd gweld sut mae’r Loteri yn helpu pobl eraill ger lle ges i fy magu. Dylai pawb sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol fod yn falch o’r gwahaniaeth mae’r arian yn ei wneud i’n hardal ni.”

Yn dilyn y sesiwn chwaraeon, arhosodd Jade i ddweud ei stori Olympaidd ac i gael tynnu ei llun gyda’i medal aur Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Byddai Jade wedi dod i’w choleg lleol – Coleg Cambria petai wedi parhau gyda’i haddysg ar ôl bod yn Ysgol Uwchradd y Fflint. Yn lle hynny, derbyniodd arian y Loteri Genedlaethol ar gyfer athletwyr elit a symudodd i Fanceinion i hyfforddi llawn amser yng nghanolfan Taekwondo ym Manceinion.

Mae Jade yn ysbrydoliaeth wirioneddol yn yr ardal leol ac roedd yn anrhydedd ei chael hi yn y coleg heddiw. Rydyn ni’n falch iawn bod ein sesiynau chwaraeon newydd mor boblogaidd ac rydym wrth ein bodd bod Jade wedi gallu cymryd rhan ynddyn nhw. Rydyn ni’n gobeithio y bydd hi’n ysbrydoli hyd yn oed rhagor o bobl i roi cynnig arnyn nhw.

“Mae Coleg Cambria yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd chwaraeon i bob un o’n myfyrwyr, boed hynny’n gystadleuol neu’n ffordd o gadw’n iach, ac rydyn ni’n hynod o ddiolchgar am arian y Loteri Genedlaethol sy’n ein helpu ni i wneud hynny.”

Derbyniodd Coleg Cambria dros £2 filiwn o grantiau’r Loteri Genedlaethol, a roddwyd trwy Chwaraeon Cymru, i dalu am sesiynau hyfforddi ac i ariannu cyfleusterau fel y stadiwm athletau, goleuo caeau chwarae a’r neuadd chwaraeon.

Mae Jade yn un o’r 1,300 o athletwyr elit sy’n cael eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol. Mae’r arian yn ei galluogi i gystadlu ac i hyfforddi llawn amser i’r safonau rhyngwladol uchaf un.