Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn ennill Her Entrepreneuriaeth Cymru

March 16, 2015

GEC Coleg Cambria

Enillodd myfyrwyr o Goleg Cambria Iâl rownd derfynol Cymru y gystadleuaeth fyd-eang i ddod o hyd i’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid, wedi her dri diwrnod yng Nghaerdydd.

Mae dros 6,000 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru wedi cymryd rhan yn rownd derfynol yr Her Entrepreneuriaeth Fyd-eang.  Arweiniodd hynny at 125 o bobl ifanc o 19 o golegau Gogledd, Canolbarth a De Cymru yn cymryd rhan yng Nghanolfan yr Urdd a Stadiwm Dinas Caerdydd.  Yn ystod y ddau ddiwrnod bu’n rhaid i’r myfyrwyr weithio mewn timau gan roi prawf ar eu sgiliau mentergarwch, gweithredu eu syniadau, paratoi cynllun busnes a’r marchnata cysylltiedig, ac yna gwerthu eu syniad i banel o entrepreneuriaid.

Twristiaeth oedd y thema, a syniad busnes y tîm o Goleg Cambria oedd Chwiliad Hunluniau, llwyfan i dwristiaid o bob cwr o’r DU i uwchlwytho hunluniau ohonynt eu hunain mewn atyniadau yng Nghymru.

Dywedodd Ken Skates, Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: “Mae entrepreneuriaeth yn sbardun allweddol ar gyfer economi Cymru ac mae ymchwil yn dweud wrthym fod mwy o bobl ifanc yng Nghymru yn ystyried dechrau eu busnesau eu hunain.

“Boed hynny’n ddiddordeb y gellir ei ddatblygu i fod yn fusnes neu’n syniad sydd â photensial i fod yn fenter,  gyda’r mentora a’r wybodaeth gywir, gall llawer o bobl ifanc yng Nghymru ddechrau eu busnesau eu hunain a bod yn entrepreneuriaid gorau nesaf Cymru.”

Dywedodd Alessandro Pale, a oedd yn aelod o dîm buddugol campws Coleg Cambria Iâ: “Mae wedi bod yn brofiad gwych ers i ni ymuno â’r her.  O’r rowndiau rhanbarthol terfynol i fod yma yng Nghaerdydd, rydyn ni wedi dysgu llawer iawn am fusnes a menter a gallwn bellach ddefnyddio’r profiad fel rhan o’n hastudiaethau a’n gyrfaoedd gobeithio. “