Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn dylunio gardd ar gyfer Llys Jasmine

April 14, 2016

All involverd in Llys Jasmine project (2)

Mae myfyrwyr Garddwriaeth o Goleg Cambria Llaneurgain wedi bod yn brysur yn dylunio gardd ar gyfer cwrt Llys Jasmine yn ddiweddar.

Mae Llys Jasmine, a gafodd ei adeiladu ar gyfer Tai Cymru a’r Gorllewin, mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, yn darparu llety â chymorth gyda’r adnoddau diweddaraf, i helpu pobl hŷn sydd ag anghenion gofal a chymorth – gan gynnwys dementia – i fyw yn annibynnol cyn hired ag y bo modd.

Cysylltwyd â’r coleg fis Medi diwethaf i ofyn am rai cynigion dylunio newydd ar gyfer y cwrt.

Ymgymerodd y dysgwyr Garddwriaeth â’r prosiect hwn fel rhan o’u cwrs. Roedd yn cynnwys ymweld â’r safle, ymgymryd â gwaith tirfesur a chasglu samplau pridd cyn cynnal sesiwn briffio’r cleient gyda thîm o Tai Cymru a’r Gorllewin. Yn dilyn hynny bu’r dysgwyr, yn eu grwpiau, yn llunio byrddau awyrgylch. Cafodd pedwar o’r cynlluniau cysyniadol hyn eu rhoi ar restr fer gan greu cynlluniau wedi’u dylunio a’u costio. Yna, cafodd y cynlluniau eu cyflwyno i Anne Hinchley, Prif Weithredwr Tai Cymru a’r Gorllewin, a’i thîm (gan gynnwys Cambria Maintenance Services a fydd yn datblygu’r ardd) ac a ddewisodd yr enillydd.

Roedd y tîm buddugol – Joanne Matheson o Laneurgain, Lesley Haag o Bentre Helygain a Carol Jones o Langollen, wrth eu boddau o gael eu cyhoeddi fel enillwyr, ac mi ddywedon nhw:

“Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi ennill ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at gael gweld y prosiect gorffenedig. Mae’n ymddangos bod yr holl waith caled a’r ymdrech wedi bod yn werth chweil. Rydyn ni’n edrych ymlaen go iawn at weithredu’r cynllun a’i weld yn datblygu dros amser.”

“Mae hyn wedi bod yn rhan wirioneddol bleserus o’r cwrs” meddai Joanne. “Mi wnes i ddysgu lawer am agwedd dylunio’r prosiect. Bydd yn dda cael gweld yr ardd orffenedig yn cael ei defnyddio.”

Dywedodd Gemma Price, 18 oed o Benarlâg, a oedd hefyd wedi cyflwyno cynllun:

“Roedd hwn yn brofiad dysgu da iawn; mi wnes i fwynhau’r holl broses ac mi wnes i feithrin sgiliau dylunio yn y diwydiant hefyd.”
Dywedodd y Darlithydd Garddwriaeth, Nicolette Evans:
“Mae’r prosiect Tai Cymru a’r Gorllewin hwn wedi estyn a herio’r myfyrwyr. Doedd o ddim yn ymarfer academaidd ond roedd yn brosiect ‘byd go iawn’ y bu’n rhaid gweithio o fewn disgyblaeth amserlenni a chyllidebau go iawn. Roedd hefyd yn dda iawn bod y myfyrwyr wedi cael cyfrannu’n gymdeithasol gyda phrosiect cymunedol fel hwn.”

Dywedodd Anne Hinchey, Prif Weithredwr Tai Cymru a’r Gorllewin:

“Rydyn ni wedi ymrwymo’n gadarn i weithio’n agos gyda’r gymuned leol ac i ddarparu cyfleoedd i bobl leol. Ar ôl ymgartrefu yn eu cynllun gofal ychwanegol, roedd trigolion Llys Jasmine eisiau gardd arbennig yn y cwrt. Gofynnon ni i Goleg Cambria ac, er ein bod ni wedi gorfod gwneud penderfyniad anodd oherwydd bod y safon yr ymgeiswyr mor uchel, rydyn ni wrth ein bodd gyda’r cynllun buddugol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael dathlu’r ardd gyda’n trigolion a’r coleg yn yr haf.”

Mae pawb fu’n gysylltiedig â’r cynllun yn edrych ymlaen at gael gweithio gyda staff Llys Jasmine i ddatblygu’r cynllun buddugol.

Lesley Haag, Joanne Matheson and Carol Jones