Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn cystadlu yn Uwch Gynghrair yr Her Fenter

April 17, 2015

Premier League 1 (2)

Bu myfyrwyr o Goleg Cambria yn cystadlu yn ddiweddar yn Uwch Gynghrair yr Her Fenter a gynhaliwyd ym Mharc Goodison.

Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i bobl ifanc feithrin eu sgiliau busnes trwy weithio gyda’u clwb pêl-droed lleol, a thros y blynyddoedd mae llawer o glybiau wedi mabwysiadu’r syniadau a gafodd eu timau yn ystod yr Her Fenter.

Rhoddwyd cyfle i ddau dîm o fyfyrwyr Cambria ddysgu am egwyddorion sylfaenol busnes a hunangyflogaeth yng Nghlwb Pêl-droed Everton.  Cawsant eu hannog i ddefnyddio gwybodaeth ac arbenigedd y clwb i lunio eu hachos busnes eu hunain.

Llwyddodd un o’r timau, o’r Adran Gyfrifiadura a TG yng Nglannau Dyfrdwy, i fynd ymlaen i’r rownd derfynol ranbarthol yn Neuadd y Dref Lerpwl, gan gyflwyno eu syniadau yn Siambr y Cyngor i banel o feirniaid, a oedd yn cynnwys Arglwydd Faeres Lerpwl.

“Bu hyn yn brofiad anhygoel i’r myfyrwyr, a ddangosodd sgiliau entrepreneuraidd rhagorol wrth iddynt baratoi a chyflwyno’u prosiect.

”Roedd ymdrech y myfyrwyr yn anhygoel a dangoswyd hynny gan safon uchel y gwaith a gynhyrchwyd ganddynt.

”Mae wedi bod yn anhygoel gweld y trawsnewid yn y myfyrwyr wrth iddynt ymgymryd â’r her hon yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.  Maent wedi mwynhau’r profiad yn fawr ac mae’n amlwg eu bod wedi meithrin llawer o sgiliau newydd.”

Creodd y tîm Cyfrifiadura a TG gryn argraff ar y beirniaid, gan ennill yr ail wobr.