Newyddion

Myfyrwyr Adeiladu Cambria yn helpu clybiau criced

April 29, 2015

Cricket

Cynigiodd myfyrwyr adeiladu Coleg Cambria eu sgiliau adeiladu a’u gwasanaethau’n ddiweddar i glybiau criced Llaneurgain a Phontblyddyn.

Roedd y prosiect yn rhan o gynllun arloesol a arweiniwyd gan Fwrdd Criced Cymru a Lloegr, mewn partneriaeth â Chymdeithas Brydeinig Penaethiaid Adeiladu, a gafodd ei anelu at golegau’n cynorthwyo i wella cyfleusterau a chyflawni prosiectau adnewyddu yn eu clybiau criced lleol. Y llynedd, fel rhan o raglen Cricket Force NatWest, cytunodd Bwrdd Criced Cymru a Lloegr i ddarparu cyllid hyd at £ 5,000 ar gyfrif yn Jewson’s fel bod colegau yn cael prynu’n uniongyrchol unrhyw offer, cyfarpar a deunyddiau a fyddai eu hangen i gynnal prosiectau mewn clybiau criced lleol.

Mae grŵp o fyfyrwyr Paentio ac Addurno ac Asiedaeth, sy’n astudio ar safle Ffordd y Bers y coleg, newydd gwblhau’r gwaith adnewyddu yn Llaneurgain a Phontblyddyn. Roedd y gwaith yn cynnwys gosod meinciau yn ystafelloedd newid  y tîm cartref a’r ymwelwyr, dylunio ac adeiladu system storio bagiau criced a phaentio pedair ystafell newid. Mae’r profiad wedi bod o fudd mawr i’r myfyrwyr, sydd eisoes wedi meithrin sgiliau rhagorol yn ystod eu cwrs, ond roedd eisiau rhywfaint o brofiad ychwanegol arnynt i wella eu CV a’i wneud yn fwy deniadol i gyflogwyr pan fyddant yn gorffen eu cyrsiau coleg.  Yn ogystal â meithrin sgiliau ymarferol yn y gwaith, bu’n fodd hefyd i wella’u sgiliau cyfathrebu, cyflawni targedau a sicrhau eu bod yn deall safonau’r diwydiant, a gwella’u mentergarwch.

Dywedodd y Darlithydd Adeiladu, Nigel Woods;

“Yng Ngholeg Cambria rydyn ni’n deall bod cyflogwyr am gyflogi pobl sydd â phrofiad o fyd gwaith, ac felly rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw cael profiad gwaith gwych i’n myfyrwyr i’w helpu i gael swyddi pan fyddant yn gadael y coleg.  A dyna beth sy’n wirioneddol bwysig i ni – rhoi popeth sydd ei angen i’n myfyrwyr, o gymwysterau i gael profiad a’r hyder i gyrraedd eu nod.

“Maen nhw wedi cael cyfle gwych wrth weithio ar y prosiect hwn,  sydd wedi cynnwys pob agwedd ar waith y coleg, o rifedd a llythrennedd i feithrin cysylltiadau cwsmeriaid a chostio a chael dyfynbrisiau ar gyfer gwaith. Maen nhw hefyd wedi bod yn gweithio mewn timau ac yn trefnu gwaith ymhlith eu grwpiau, gan sicrhau bod y gwaith gorffenedig o safon uchel.

“Mae’r profiad hwn wedi creu ymdeimlad o falchder mawr ymhlith y dysgwyr, yn ogystal â gwella eu sgiliau crefft penodol.”

Dywedodd Phil Evans, Swyddog Datblygu Criced Gogledd-ddwyrain:

“Dyma gynllun newydd gwych, sydd o fudd i’r clybiau a’r myfyrwyr fel ei gilydd. Mae rhai clybiau criced bach yn cael anhawster codi arian ar gyfer gwaith adnewyddu drud ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Goleg Cambria am gynnig eu gwasanaethau”.