Newyddion

Myfyrwraig yng Ngholeg Cambria ar y rhestr fer ar gyfer gwobr fawr

October 18, 2013

0309HelenWynne012

Mae Helen Wynne, myfyrwraig yng Ngholeg Cambria, a mam i fachgen bach sy’n dioddef o gyflwr prin, ar y rhestr fer ar gyfer gwobr fawr. Mae Helen sy’n 42 oed ac yn fam i ddau o blant, a’i gŵr Dean yn warchodwyr plant cofrestredig ac yn rhedeg Gwasanaethau Gwarchod Plant Blythswood o’u cartref Fictoraidd mawr ar Ffordd Norman Wrecsam.

Mae Helen yn un o’r rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Gofal Cymru a drefnir gan Fforwm Gofal Cymru. Mae wedi ei henwebu ar gyfer y wobr “Arloesedd mewn Gofal Preswyl i Blant” a noddir gan Prospects. Cynhelir y seremoni wobrwyo yn Neuadd y Ddinas Caerdydd nos Wener 18fed o Hydref.

Yn 2004 cafodd ei mab Dyfan ei eni gyda chyflwr prin iawn, lle nad yw’r cromosom 8 yn bresennol – yr unig blentyn ym Mhrydain i ddioddef o’r cyflwr yma – dim ond pump sy’n dioddef o’r cyflwr yn y byd. Mae ganddo anghenion iechyd cymhleth a phan gafodd ei eni dywedwyd wrth ei rieni na fyddai byth yn cerdded na siarad. Ond, mae wedi profi’r meddygon yn anghywir. Mae’n siarad fel melin bupur, ac mae’n frwydrwr” meddai Helen.

Mae’n rhannol ddall ac mae ganddo nam ar ei glyw a phroblemau iechyd eraill. Treuliodd flynyddoedd cyntaf ei fywyd rhwng Ysbytai Wrecsam ac Alder Hey, amser anodd dros ben i’w deulu.

Dywedodd Helen:

“Fel teulu roedd gennym hawl i rai oriau’r wythnos o ofal seibiant rhad ac am ddim ac felly byddem yn gallu ei leoli gyda gofalwr yn yr ardal. Fodd bynnag, pan wnes i waith ymchwil doedd yna neb oedd a’r gallu nac wedi eu hyfforddi’n ddigonol i gwrdd â’i anghenion dyrys. Penderfynais fy mod am wneud rhywbeth ynglŷn â’r diffyg darpariaeth yma ar gyfer plant gydag anableddau a dechreuais fy lleoliad arbenigol fy hun.”

Mae Helen sy’n ddysgwr Cymraeg ac sy’n hyfforddwr Zumba cymwys, wedi ennill llu o wobrau. Yn ddiweddar enillodd ddwy wobr Lion City & Guilds yn cynnwys Gwobr Cyflawniad Rhagorol. Llynedd fe’i henwebwyd yn “Fam y Flwyddyn” gan Tesco, lle cafodd gyfle i gyfarfod David Cameron yn Rhif 10 ac enwogion eraill, ac yn 2011 enillodd wobr “Myfyriwr y Flwyddyn” yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy, sydd nawr yn rhan o Goleg Cambria, am ei safonau uchel yn ei Chymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol. Ddwy flynedd yn ôl enillodd hefyd “Gwobr Arwr y Teulu Cymru.

Mae’r cwpl yn edrych ar ôl plant o ychydig wythnosau oed i 14 oed, gydag anableddau a heb anableddau. Mae Helen wedi bod yn warchodwr plant am un ar ddeg mlynedd a chyn hyn roedd yn gynorthwyydd personol i lawfeddyg y fron.

Ar ôl dilyn cwrs gwarchod plant a chofrestru, dechreuodd ei busnes ei hun sydd bellach yn un o’r busnesau gwarchod plant mwyaf yn Wrecsam. Ymunodd Dean fel gwarchodwr plant cofrestredig yn 2008 a bu i hyn eu galluogi i ddarparu mwy o lefydd i blant.

Dywedodd Catherine Rowell o Goleg Cambria, sy’n gyfrifol am reoli’r tîm iechyd a gofal cymdeithasol yn y gweithle:

“Mae Helen yn ysbrydoliaeth i ddysgwyr eraill. Mae ganddi lawer o blant gydag anghenion arbennig. Mae’r plant wrth ei bodd gyda hi a’r rhieni’n ei chanmol yn fawr”.

Mae fforwm gofal Cymru yn cynrychioli mwy na 500 o gartrefi gofal a sefydliadau sector gofal annibynnol ar draws Cymru. Mae’n gweithio i helpu aelodau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel a rhoi urddas mewn gofal i’r henoed ac eraill sydd angen gofal cymdeithasol. Dywedodd Mario Kreft MBE, Cadeirydd Fforwm Gofal Cymru fod Gwobrau Gofal Cymru wedi mynd o nerth i nerth.

Dywedodd:

“Mae’r digwyddiad wedi hen ennill ei le bellach yn y calendr gofal cymdeithasol Cymraeg. Y nod yw cydnabod ymroddiad anhygoel ein harwyr a’n harwresau ar draws Cymru. Mae’r sector gofal yn llawn o bobl anhygoel, gan nad swydd ydyw ond galwedigaeth, rhain yn wir yw’r bobl gyda’r waw ffactor. Os nad ydym yn cydnabod y bobl sy’n darparu’r gofal, fyddwn ni byth yn darparu’r safonau y mae pobl eu hangen a byth yn cydnabod gwerth y bobl sydd angen gofal mewn cymdeithas. Mae angen i ni wneud popeth a allwn i godi proffil y gweithlu sector gofal – mae angen eu clodfori a’u cymeradwyo. Mae’n bleser anrhydeddu cyfraniad pawb a ddaeth i’r brig. Dylai pob un ohonynt fod yn falch iawn o’u cyflawniad.”

Tags: